Změna jména a příjmení

Změna jména a příjmení

Změna jména a příjmení

Podmínky, za jakých je možné změnit jméno nebo příjmení jsou stanoveny zákonem o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů (zákon č. 301/200 Sb., v platném znění § 72 - § 79)

Jméno a příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti a v souladu s právními předpisy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • občan České republiky
 • zákonný zástupce nezletilého občana ČR
 • cizinec, má-li povolen trvalý pobyt na území ČR

Podmínky a postup řešení:

 • změna příjmení se povolí tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, směšné, nebo je-li pro to vážný důvod
 • změna příjmení se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené nebo na jméno, které má žijící sourozenec. Dále, jestliže by změna jména nebo příjmení byla v rozporu se zájmy nezletilého.

Kde lze podat žádost:

 • u matričního úřadu podle místa trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v ČR, u nezletilého dítěte u matričního úřadu v místě trvalého pobytu dítěte

Jaké doklady musíte předložit:

 • písemnou žádost
 • rodný list žadatele nebo nezletilého dítěte
 • oddací list (pokud žadatel uzavřel sňatek)
 • pravomocný rozsudek o rozvodu (jde-li o osoby rozvedené)
 • úmrtní list (jde-li o osoby ovdovělé)
 • doklad o místu trvalého pobytu
 • doklad o státním občanství ČR
 • průkaz totožnosti
 • jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče s úředně ověřeným podpisem nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas (pokud je souhlas podepsán před matričním úřadem, není třeba ověření podpisu)
 • souhlasy se změnou u nezletilých starších 12 let
 • pro prokázání správné podoby jména krom znaleckých posudků i vyjádření veřejné výzkumné instituce= Ústav pro jazyk česky = na vlastní náklady žadatele

Poznámka:

V řízení o změně jména nebo příjmení nezletilého dítěte jsou účastníky řízení oba rodiče bez ohledu na to, který z rodičů podal žádost.

Správní poplatky:

 • povolení změny příjmení hanlivého, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení - 200 Kč (od 1.1.2024)
 • povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech - 3000 Kč (od 1.1.2024)
 • změna příjmení na příjmení dřívější do 6 měsíců po právní moci rozhodnutí o rozvodu - bez poplatku
 • změna příjmení na příjmení dřívější po uplynutí 6 měsíců po právní moci rozhodnutí o rozvodu - 100 Kč