Žádost o uzavření manželství

Novela zákona o matrikách s účinností od 1.1.2024

V důsledku novely zákona o matrikách dochází ke změně oddávajícího v nematričních obcích matričního obvodu městyse Malšice.
V nematričních obcích (Slapy, Libějice, Lom, Dražičky, Bečice, Radimovice u Želče) může oddávat starosta, místostarosta a pověřený člen zastupitelstva.

Termíny obřadů si snoubenci domlouvají nejdříve s matričním úřadem městyse Malšice a poté s úřadem příslušné nematriční obce.


Omezení doby svatebních obřadů na rok 2024

Omezení doby pro svatební obřady na rok 2024

Městys Malšice neumožňuje konání svatebních obřadů ve dnech státních svátku.

Dále pak ve dnech 29. 3. - 1. 4., 7. a 8. 6. ( volby do EP ), 5. 7. - 7. 7., 20.9.-21.9. (volby do Zastupitelstev krajů) , 28. a 29. 9., 26. 10. - 28. 10., 21. 12. - 29. 12. 2024.

Městys Malšice oznamuje, že termín 15. 6. a 20. 7. 2024  jsou pro konaní svatebních obřadů již obsazeny.

Děkujeme za pochopení


Správní poplatky po novele zákona o matrikách od 1.1.2024

Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky  - 5000 Kč

Uzavření manželství mezi smoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jdene má trvalý pobyt na území České republiky  - 3000 Kč

Uzavření manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, které nejsou matričním úřadem, není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce  - 1000 Kč

Vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu  - 3000 Kč

Vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku  - 500 Kč

Vydání vícejazyčného standardního formuláře  - 100 Kč 


Omezení doby pro svatební obřady na rok 2023

Městys Malšice neumožňuje konání svatebních obřadu ve dnech státních svátku. Dále pak ve dnech 7.-8.4. , 28.-29.4. , 5.-6.6. , 30.6.-9.7. , 29.-30.9 , 17.-18.11. , 22.-23.12 , a 29.12.-30.12. 

Městys Malšice oznamuje,že termíny 3.6., 17.6., 24.6.,22.7., 29.7. 19.8., 26.8. 9.9. 2023  jsou pro konaní svatebních obřadů již obsazeny.

Děkujeme za pochopení


Vymezení doby pro svatební obřady a seznam oddávajících

Usnesením č.12/15/ZM ze dne 20.11.2014 zastupitelstvo schvaluje vymezení doby pro svatební obřady a to takto:

v pátek od 10,00 do 14,00 hodin

v sobotu do 11,00 do 13,00 hodin

Usnesením č. 85/22/ZM ze dne 24.10.2022 zastupitelstvo schvalilo a pověřilo další náhradní oddávající na nové volební období:

Oddávající starostka  Miloslava Šebková MBA

Místostarosta Ing. Pavel Kašpar

Náhradní oddávající Ing. Antonín Randa, Mgr. Pavel Klíma, Ing. Pavel Hejný, Mgr. Alois Sassmann a Milan Miňha DiS


Žádost o uzavření manželství

(Doporučujeme, aby si snoubenci nejdříve zamluvili termín obřadu na matrice, a až následně si domlouvali ostatní služby související s přípravami na jejich svatební den).

DOKLADY potřebné k uzavření manželství 

1. Občan ČR s trvalým pobytem (§ 33 zákona č. 301/2000 Sb.)

 1. Rodný list
 2. Doklad o státním občanství
 3. Výpis údajů z ISEO o místě trvalého pobytu
 4. Výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
 5. Pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela

2. Občan ČR s trvalým pobytem v cizině – doklady v § 33 pokud jsou cizím státem vydávány.

3. Cizinec

 1. Rodný list
 2. Doklad o státním občanství
 3. Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván
 4. Potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 5. Úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství
 6. Pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince
 7. Potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uhnáno za platné, je-li uzavíráno zmocněncem

i)    doklad, kterým je možné prokázat totožnost

 

Je-li snoubenec cizincem, předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vydané Ministerstvem vnitra o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana EU, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců.

Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka.

 

Poplatky pro rok 2023:

< >Jsou-li snoubenci občany ČR a mají-li trvalý pobyt na území ČR, poplatek se nevybírá

Vydání povolení k uzavření sňatku mimo stanovenou dobu nebo mimo určenou místnost 1000 Kč

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 500 Kč

Uzavření manželství snoubenců, nemají-li trvalý pobyt na území ČR 3000 Kč

Uzavření manželství snoubenců, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 2000 Kč

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dotaznik-k-uzavreni-manzelstvi.pdf 142.1 Kb
zadost-o-uzavreni-manzelstvi-na-jinem-vhodnem-miste-nebo-mimo-dobu-stanovenou-zm987634090.docx 19 Kb