Usnesení zastupitelstva za rok 2024

Usnesení č. 1/24/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo změnu pořadí v projednávání jednotlivých bodů programu.

Usnesení č. 2/24/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo finanční příspěvek 50 000 Kč na neuskutečněný novoroční ohňostroj ponechat panu Romanu Walzerovi.

Usnesení č. 3/24/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo žádost o neinvestiční dotaci v částce 200.000 Kč pro SDH Malšice.

Usnesení č. 4/24/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo podání žádosti na energetickou koncepci městyse Malšice.

Usnesení č. 5/24/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo podání žádosti na zavedení energetického managementu městyse Malšice.

Usnesení č. 6/24/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo uzavřít Memorandum o spolupráci na projektu energetického společenství.

Usnesení č. 724/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo uzavřít se spolkem MAS Krajina srdce z.s. Dohodu o zachování důvěrnosti informací.

Usnesení č. 8/24/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice stanovuje celkový počet zaměstnanců městyse Malšice v organizačních složkách na čtyři. Zastupitelstvo pověřuje paní starostku, aby v mezích celkového počtu zaměstnanců zařazených do úřadu městyse Malšice rozhodovala ve vztahu ke konkrétním pracovním místům o jejich pracovní náplni a zařazení v rámci úřadu.

Usnesení č. 9/24/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo návrh 1. rozpočtového opatření roku 2024.

Usnesení č. 10/24/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo podání žádosti o dotaci v Programu obnovy venkova na oplocení tenisového hřiště v ZŠ a MŠ Malšice.

Usnesení č. 11/24/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 2103/4 v k.ú. Malšice o výměře cca 150 m2.

 

1/13Z/2024

Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje  navržený program, tak jak byl zveřejněn na úřední desce. 

8 / 0 / 0 

2/13Z/2024

Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje výsledek výběrového řízení Energetické  koncepce na objekty v majetku městyse Malšice vítěznou firmu MAS Krajina srdce, z.s. s nejnižší nabídkovou cenou 470 000 Kč bez DPH.

8 / 0 / 0 

3/13Z/2024

Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje výsledek výběrového řízení Úprava kanalizace v ulici Nádražní, Malšice  vítěznou firmu Profastav s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 3 189 129 Kč bez DPH.  

7 / 0 / 1 

4/13Z/2024

Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje  výsledek výběrového řízení Rekonstrukce bezdrátového rozhlasu vítěznou firmu SOVT - Radio spol.s r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 999 114 Kč bez DPH.

9 / 0 / 0 

5/13Z/2024

Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje výsledek výběrového řízení Zavedení Energetického managementu městyse Malšice, vítěznou firmu MAS Krajina srdce, z.s. s nejnižší nabídkovou cenou 490 000 Kč bez DPH.

9 / 0 / 0 

6/13Z/2024

Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje Jednací řád městyse Malšice dle schválené novely Zákona o obcích pro rok 2024 a to dnem schválení. Dále ruší  usnesení 33/19/ZM ze dne 15.4.2019, kterým byl schválen  dosud platný Jednací řád.

9 / 0 / 0 

7/13Z/2024

Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje účetní závěrku Základní a Mateřské školy Malšice za rok 2023 včetně výsledku hospodaření a jeho převedení pouze do rezervního fondu.

9 / 0 / 0 

8/13Z/2024

Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje  účetní závěrku Městyse Malšice sestavenou ke dni 31.12. 2023 bez výhrad.

9 / 0 / 0 

9/13Z/2024

Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje Závěrečný účet Městyse Malšice za rok 2023 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením r. 2023 a to bez výhrad.

9 / 0 / 0 

10/13Z/2024

Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje koupi nemovitosti čp.75 v k.ú. Malšice za nabídnutou cenu 6 500 000 Kč se záměrem budoucí výstavby pečovatelského domu pro seniory.

8 / 0 / 1 

11/13Z/2024

Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje 6. rozpočtové opatření ve kterém jsou zvýšeny výdaje na schválená výběrová řízení a schválený nákup nemovitosti.

9 / 0 / 0 

12/13Z/2024

Zastupitelstvo městyse Malšice neschvaluje  koupi majetku Ministerstva obrany ( betonová stavba ženijního úkrytu na pozemku p.č. 410/7 v k.ú. Třebelice) do vlastnictví městyse Malšice.

9 / 0 / 0 

13/13Z/2024

Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 2099/3 v k.ú. Malšice o výměře cca 119m2.

8 / 0 / 0 

14/13Z/2024

Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje  zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č. 919/6 v k.ú. Čenkov o výměře 43m2.

9 / 0 / 0 

15/13Z/2024

Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. TA – 001030085460/002 – EMMI na pozemcích  p.č 2174/1, p.č. 2174/34 a p.č. 2174/32 v k.ú. Malšice s názvem stavby „Malšice Pavlát přípojka NN“ za účelem umístění distribuční soustavy kabelového vedení NN, kabelového pilíře a uzemnění za cenu 10 100 Kč.

9 / 0 / 0 

16/13Z/2024

Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje zveřejnit inzerát na prodej cvičebních strojů na online bazaru Aukro.

9 / 0 / 0 

17/13Z/2024

Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje  zrušit usnesení č.95/21/ZM ohledně směny pozemků, které nahrazuje novým usnesením a to darováním pozemků. Paní Malinová daruje městysu pozemek p.č. 301/5 v k.ú. Všechlapy o výměře 148 m2 a za to městys daruje paní Pavle Schwarzové pozemek p.č. 609/13 v kú. Všechlapy o výměře 14m2. Zveřejnění záměru prodeje, pronájmu nebo směny ohledně pozemku městyse bylo zveřejněno a schváleno dle zákona o obcích již při směnné smlouvě.

9 / 0 / 0 

18/13Z/2024

Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.03.2024 na Prodloužení kanalizace v k.ú. Malšice na základě předloženého Změnového listu č.1 a Soupisu více prací a méně prací. Celková cena díla je po schválení dodatku 607 581,96 Kč bez DPH.

7 / 0 / 1 

19/13Z/2024

Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje vyhlásit rozhlasem, že zájemci si bezplatně mohou odvézt původní dlažbu z chodníku směrem od benzinové pumpy ke kulturnímu domu.

9 / 0 / 0 

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo, či nebyla přijata

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo

Zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí podaný Návrh na změnu ÚP do 4. změny ÚP.  
Zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí rozšíření provozu sběrného dvora  o další pracovní den a přijetí jednoho technického pracovníka.