Usnesení zastupitelstva za rok 2023

Usnesení č.1/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo navýšení ceny stavby „Malšice – intenzifikace a modernizace ČOV“ o 14,98 % zhotoviteli stavby, firmě Společnost VHST + Dřevotvar řemesla a stavby s.r.o. Chýnov.

Usnesení č.2/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice vydává v samostatné působnosti v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54, § 55 stavebního zákona, Změnu č. 2 územního plánu Malšice. Změna č. 2 územního plánu je vydána opatřením obecné povahy podle ustanovení § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č.3/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice potvrdilo a schválilo vítěze výběrového řízení na Stavební úpravy a přístavbu MŠ Malšice firmu Dřevotvar řemesla a stavby s.r.o. Chýnov s nejnižší nabídkovou cenou 19.142.398,02 Kč s DPH.

Usnesení č.4/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Investiční záměr na Stavební úpravy a přístavbu MŠ Malšice.

Usnesení č.5/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo zajištění vlastních zdrojů na Stavební úpravy a přístavbu MŠ Malšice.

Usnesení č.6/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.21/2022 a 1/2023 a schválilo rozpočtové opatření č.2/2023.

Usnesení č. 7/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo návrh kupní smlouvy na pozemek p.č.1163/2 o výměře 2 m2v k.ú. Čenkov, ostatní plocha, za cenu 255 Kč Správě železnic, státní organizace Praha pro umístění výstražného zařízení. Veškeré poplatky spojené s převodem hradí kupující.

Usnesení č.8/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo návrh kupní smlouvy s Jednotou o.d. Tábor, na odkup pozemku st.p.č. 433, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba objektu občanského vybavení bez čísla popisného nebo evidenčního stojící na tomto pozemku za cenu ve výši 10 000 Kč.

 Usnesení č.9/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vstup městyse Malšice do Svazu měst a obcí České republiky.

Usnesení č.10/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo navýšení ceny za nájem urnového místa ve výši 300 Kč na pět let, hrobové místo u jednohrobu 1030 Kč na pět let, u dvouhrobu 2240 Kč na pět let a u hrobky 4750 Kč na pět let.

Usnesení č. 11/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo finanční odměnu ve výši 1.500 Kč měsíčně kurátoru Galerie Františka Peterky panu Aloisi Sassmannovi od ledna tohoto roku po celé období práce kurátora. 

Usnesení č.12/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo nákup nových čerpadel pro vodojem Bezděčín dle předložené cenové nabídky Čevak a.s. ve výši 751 947 Kč bez DPH.

Usnesení č.13/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo rozpočtové opatření č.3/23 na nákup nových čerpadel pro vodojem Bezděčín.

Usnesení č. 14/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vypsání výběrového řízení na vybudování zpevněné plochy na sběrném dvoře.

Usnesení č. 15/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vypsání veřejné sbírky pro paní Ludmilu Zenklovou, Malšice č.p.294.

Usnesení č. 16/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo nejdříve projednat bod 6d a poté pokračovat dle navrženého programu.

Usneesení č. 17/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo podání podnětu na přetěžování dobývacího prostoru v Maršově, včetně hloubky, kompetentnímu orgánu životního prostředí.

Usnesení č.18/23/ZM: Zastupitelstvo potvrdilo a schválilo vítěze výběrového řízení stavby „ Sběrný dvůr-zpevněná plocha“, firmu Kadlec okna dveře s nejvýhodnější nabídkovou cenou 520 971,13 Kč bez DPH.

Usnesení č. 19/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu Rekonstrukce lesní cesty K potoku. Cena za dílo se zvyšuje o 849 904,20 Kč na celkovou cenu 4 964 332,27 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 20/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice vzalo na vědomí 4.rozpočtové opatření schválené v pravomoci starostky a schválilo 5.rozpočtové opatření, ve kterém se zvyšují výdaje: 630 000 Kč na akci SD-zpevněná plocha a výdaje ve výši 850 000 Kč na stavbu Rekonstrukce lesní cesty K potoku.  

Usnesení č. 21/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo koupi části pozemku p.č. 182/8 v k.ú. Čenkov o výměře 27 m2 za dohodnutou cenu ve výši 2000 Kč/m2, tedy celkem za 54 000Kč. Městys Malšice uhradí veškeré poplatky spojené s převodem.

Usnesení č.22/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo zrušení usnesení 96/22/ZM z roku 2022.

 Usnesení č. 23/23/ZM: Zastupitelstvo schválilo prodej květin a vazeb na chodníku u potravin U pošty dle předloženého nákresu za roční poplatek z místa 1500 Kč.

Usnesení č. 24/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo požádat ÚZSVM o bezúplatný převod pozemků p.č.  2/1 a p.č.2/2 v k.ú. Malšice.

Usnesení č. 25/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo  jako vítěze výběrového řízení na stavbu MK Čenkov  firmu Vialit Soběslav s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 597 190,59 Kč bez DPH.

Usnesení č. 26/23/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo účetní závěrku Základní a Mateřské školy Malšice za rok 2022 včetně výsledku hospodaření a jeho převedení do rezervního fondu.

Usnesení č. 27/23/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo účetní závěrku Městyse Malšice sestavenou ke dni 31.12. 2022 bez výhrad.

Usnesení č. 28/23/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo Závěrečný účet Městyse Malšice za rok 2022 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením r. 2022 a to bez výhrad.

Usnesení č. 29/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice  schválilo 8. rozpočtové opatření roku 2023.

Usnesení č. 30/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice  schválilo prodejní cenu části pozemku p.č. 2121/1 v kú Malšice o výměře 1,17 m2 ve výši 1 000Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující.

Usnesení č. 31/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice  schválilo Smlouvu  o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství s firmou EKO-KOM a.s.

Usnesení č. 32/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice  schválilo zařazení bodu 9 h do programu. 

Usnesení č. 33/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice  zamítá žádost firmy Kerain a rozhoduje nepořídit změnu ÚP městyse Malšice a zároveň neschvaluje pořízení změny ÚP Malšice zkráceným postupem v souladu s § 55 a stavebního zákona.

Usnesení č. 34/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo a podpořilo žádosti č.2 a č.10 ve 3.změně  územního plánu Malšice, důvodem je výstavba nových rodinných domů v Třebelicích z důvodu nemožnosti koupit v Třebelicích jinou stavební parcelu, řešit i zmenšením stávajících ploch k bydlení.    

Usnesení č. 35/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo žádost č. 3 ve 3.změně územního plánu Malšice, důvodem je výstavba koňské jízdárny a kryté haly.  

Usnesení č. 36/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo požadavek č.4 ve 3.změně územního plánu Malšice, výstavba chatky a zázemí – sklad na věci k zajištění údržby rybníka.

Usnesení č. 37/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo žádost č.5 ve 3.změně územního plánu Malšice, důvodem je změnit pozemek na výstavbu rodinného domu.

Usnesení č. 38/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo žádost č.6 ve 3.změně územního plánu Malšice, důvodem je změnit pozemky na stavební parcely pro výstavbu rodinných domů, vlastníci pozemků v blízkosti těchto parcel stavební pozemky neprodávají.

Usnesení č.39/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice rozhodlo požadavku č.7 nevyhovět ve 3.změně územního plánu  Malšice, řešení může proběhnout směnou pozemků v pozemkové úpravě.

Usnesení č. 40/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice rozhodlo požadavku č.8 nevyhovět ani ve 3. změně územního plánu městyse Malšice. Pozemek je součástí veřejného prostranství zpřístupňující zastavitelnou plochu pro bydlení Z.MAL.21.

Usnesení č. 41/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo požadavek č.9 ve 3.změně  územního plánu městyse Malšice, šířka dopravního koridoru nemá opodstatnění z důvodu zkolaudované stavby truhlárny za tímto pozemkem, truhlárna zatím nezapsána v KN, naproti přes silnici nejsou žádné stavby, tudíž rozšíření může proběhnout na druhé straně komunikace.  

Usnesení č.42/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo, že pořizovatelem 3.změny územního plánu městyse Malšice bude Městský úřad Tábor dle §6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb. a schvaluje, že bude zahájeno pořízení 3. změny územního plánu na základě předložených žádostí.

Usnesení č. 43/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vzájemné darování pozemků mezi městysem Malšice a Jihočeským krajem  p.č.2102/16 o výměře 45 m2, pozemek p.č.2102/17 o výměře 323 m2 v k.ú. Malšice, které Jihočeský kraj převede městysi Malšice a městys Malšice převede Jihočeskému kraji pozemky p.č.1359/67 o výměře 192 m2, 1359/68 o výměře 25 m2, 2102/12 o výměře 235 m2 a 2102/14 o výměře 11 m2, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katstru nemovitostí uhradí obě strany solidárně.

Usnesení č.44/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo směnu části pozemku městyse p.č. 756 o výměře 73m2 za obdobnou část pozemku majitele p.č. - stp.č. 19 v k.ú. Maršov

Usnesení č.45/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice  schválilo  pronájem zemědělských pozemků p.č.429/69 o výměře 160m2 v k.ú. Všechlapy a p.č.1074/2 o výměře 201 m2 v k.ú. Čenkov společnosti ZS Čenkov za stejnou cenu nájmu jako u ostaních pozemků.

Usnesení č. 46/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo přijmout část pozemku p.č. 1983/2 k.ú. Malšice, jako dar s tím, že uhradí veškeré poplatky spojené s převodem pozemku.   

Usnesení č. 47/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice  schválilo vedení přípojky odpadních vod z ČOVnovostavby pana Michala Drhovského v délce 26,2 m2 přes pozemek městyse p.č.224/23 v k.ú.Maršov. Dále zastupitelé schválili zřízení věcného břemene za jednorázovou cenu 10.000 Kč a zajištění veškerých smluv na zřízení věcného břemene a zápisu do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 48/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice  schválilo zrušit usnesení č:7/23/ZM, zřídit věcné břemeno – služebnosti k pozemku p.č. 1163 v k.ú. Čenkov za cenu 10.000 Kč. Smlouvy uhradí a do katasru nechá zapsat Správa železnic.

Usnesení č. 49/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice  nesouhlasí se zrušením železničního přejezdu u kapličky směrem zkratkou na Čenkov a navrhuje ochránit tento železniční přejezd vybudováním světelné signalizace.

Usnesení č:50/23/ZM:Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Dodatek č.1 na Rekonstrukci pavilonu 2  ZŠ ve výši 651.854,16 Kč bez DPH, kde je rozšíření elektroinstalace a slaboproudu a změna požárního zatřídění střechy pavilonu.

Usnesení č: 51//23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo 11.rozpočtové opatření r.2023 – navýšení o částku schválenou v Dodatku č. 1 na Rekonstrukci elektroinstalace pavilonu 2 ZŠ Malšice.

Usnesení č: 52/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice ruší usnesení č:12/23/ZM týkající se nákupu nových čerpadel pro vodojem v Bezděčíně. Obnovu čerpadel uhradí JVS, budou jejich majetkem.

Usnesení č: 53/23/ZM:Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Dodatek č.1 na Stavební úpravy a přístavbu MŠ ve výši 48.831,81 Kč bez DPH.

Usnesení č:54/23/ZM:Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo zadat a uhradit vypracování znaleckého tržního posudku na pozemek p.č.2273 v k.ú. Malšice o výměře 470m2.

Usnesení č. 55/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na přístavbu MŠ Malšice. Cena za dílo se zvyšuje o 243 391,72 Kč na celkovou cenu 19 495 988,49 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 56/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo dle § 6, odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), pořízení Změny č. 3 územního plánu Malšice, která bude obsahovat:

Usnesení č. 57/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo, že změna č. 3 bude pořizována zkráceným postupem podle § 55a a násl. stavebního zákona.

Usnesení č. 58/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo, že určeným zastupitelem při pořízení změny č. 3 bude starostka Miloslava Šebková.

Usnesení č. 59/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo, požádat o dotaci na MMR na standardizaci územního plánu.

Usnesení č:60/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Plán společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy Obora u Maršova.

Usnesení č. 61/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.12. 13. 14. r 2023 a schválilo 15. rozpočtové opatření, v kterém je zohledněno navýšení ceny, které vychází z  Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo na přístavbu MŠ.

Usnesení č: 62/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. TA – 014330076679/007 – FIA na pozemku p.č. 848/1 v k.ú. Dobřejice s názvem stavby „Dobřejice Burian kNN“ za účelem umístění distribuční soustavy kabelového vedení NN, kabelového pilíře a uzemnění za cenu 10 000 Kč.

 Usnesení č: 63/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. TA – 001030084393//003 – TAEL na pozemku p.č. 1452/6 v k.ú. Malšice s názvem stavby „Malšice přípojka hasiči“ za navrženou cenu 2000 Kč.

 Usnesení č: 64/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. TA – 001030080638//001 – SECB na pozemku p.č. 26/7, p.č. 832, p.č. 848/1 v k.ú. Dobřejice  s názvem stavby „Dobřejice Sovová kNN“ za navrženou cenu 25 100 Kč.

Usnesení č: 65/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo koupi pozemku p.č. 2273 v k.ú. Malšice od firmy Stav K za dohodnutou cenu ve výši 3 400 000 Kč.

Usnesení č. 66/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na Rekonstrukci pavilonu 2, ZŠ včetně změnových listů č.3 a č.4. Cena za dílo se snižuje o 73 579,00 Kč.

Usnesení č. 67/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo ukončení členství se spolkem MAS Lužnice, z.s. a schválilo uzavřít členství v MAS Krajina srdce.

Usnesení č. 68/23/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo vítěze výběrového řízení na gastro vybavení v MŠ, firmu Multi CZ s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 542 203,76 Kč bez DPH.

Usnesení č. 69/23/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo 17. rozpočtové opatření roku 2023.

Usnesení č. 70/23/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo vyhlášení záměru prodeje připlocené části pozemku městyse p.č. 609/2 v kú Všechlapy.

Usnesení č. 71/23/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene- služebnosti č. E654-S-3633/2023 uzavíranou se Správou železnic.

Usnesení č. 72/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti s firmou Cetin a.s. na uložení podzemního komunikačního vedení veřejné sítě pod kruhovým objezdem v Malšicích.

Usnesení č. 73/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo zpracování znaleckého posudku na cenu a následné vyhlášení soutěže obálkovou metodou na prodej dopravního automobilu Ford Transit za cenu ve znaleckém posudku.

Usnesení č. 74/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo odměnu matrikářce za jeden sňatečný obřad ve výši 1000 Kč s platností dne schválení.

Usnesení č. 75/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo darovací smlouvu pro KPŠ Malšice ve výši 10 000 Kč.

Usnesení č. 76/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vítěze výběrového řízení na Přístavbu MŠ Malšice-Vnitřní vybavení nábytkem, firmu Makra Didakta s.r.o. Drahelice s nejnižší nabídkovou cenou 660.033Kč bez DPH.

Usnesení č. 77/23/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo prodej Fordu Tranzit za cenu ze znaleckého posudku 98.000 Kč, formou inzerátů, prodejem prvnímu zájemci.

Usnesení č. 78/23/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo Obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a zvlášť schvaluje Přílohu č.7 na výši úhrady za zapojení do obecního systému nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území městyse při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob dle ceníku v této příloze.

Usnesení č. 79/23/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo zvýšení poplatku za odpadové hospodářství na rok 2024 ve výši 600 Kč na poplatníka.

Usnesení č. 80/23/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo Obecně závaznou vyhlášku o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství.

Usnesení č. 81/23/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo celkovou cenu vodného a stočného na rok 2024 - 88,37 Kč/m3 včetně DPH.

Usnesení č. 82/23/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo vymáhání posunutí plotu u domu č.p. 70 Malšice na skutečnou vlastnickou hranici, a to z důvodu stavby propojení komunikace na Průhoně s komunikací Za školou.

Usnesení č. 83/23/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo předložený situační výkres a doporučilo k dalšímu vyřizování až po stavební povolení.

Usnesení č. 84/23/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. TA-001030083237/001-MAEL s EG.d a.s a úhradu platby vyplývající z této stavby na základě předloženého a upraveného rozpočtu ve sporných položkách.

Usnesení č. 85/23/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo Návrh rozpočtu r. 2024 Základní školy a Mateřské školy Malšice. 

Usnesení č. 86/23/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo převod finančních prostředků ve výši 200.000 Kč z rezervního fondu do fondu investičního Základní a Mateřské škole Malšice, tyto finance budou využity na obnovu oplocení hřiště a na instalaci docházkového systému Otvírák.

Usnesení č. 87/23/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo prodej cvičících strojů z posilovny ZŠ obálkovou metodou za cenu 106.290 Kč jako celek, pokud se stroje neprodají, prodej bude dále probíhat formou inzerátů.

Usnesení č. 88/23/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo finanční příspěvek na činnost ve výši 54.000 Kč Diakonii ČCE-středisko Rolnička Soběslav.

Usnesení č. 89/23/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo Dodatek č.1 v pravomoci starostky na Stavební úpravy a přístavbu MŠ-výdejna gastro.

Usnesení č. 90/23/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo Dodatek č.3 na Stavební úpravy a přístavbu MŠ.

Usnesení č. 91/23/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo příspěvek na novoroční ohňostroj panu Romanu Walzerovi ve výši 50.000 Kč.

Usnesení č. 92/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo rozpočet na rok 2024. Rozpočet je schválen v úrovni paragrafů, jako schodkový, příjmy 57 135 000 Kč, výdaje 62 320 000 Kč a náklady na financování (splátky úvěrů) 1 000 000 Kč. Schodek 6.185 000 Kč bude hrazen z přebytku roku 2023.

Usnesení č. 93/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Plán inventur a složení inventarizačních komisí na rok 2023.

Usnesení č. 94/23/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo Vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Usnesení č. 95/23/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo převod výše uvedeného drobného majetku k hospodaření Základní a Mateřské škole Malšice.

Usnesení č. 96/23/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo za zřízení věcného břemene u stavby Čenkov u Malšic Neužil přípojka NN, částku 10 000 Kč.