Usnesení zastupitelstva za rok 2022

Usnesení č. 1/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí 16, 17, a 18 rozpočtové opatření  roku 2021 a  zároveň schválilo rozpočtové opatření č. 1 roku 2022.

Usnesení č. 2/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo a potvrdilo výsledek soutěže na prodej osobního automobilu Dacia Duster v majetku městyse Malšice. Vítězem se stal pan Herbst ze Stříbra s nejvyšší nabídkovou cenou 281.100 Kč. V případě, že by vítězný zájemce odstoupil ze soutěže, koupě automobilu připadne v pořadí druhému zájemci s nabídkovou cenou 246.500 Kč.

Usnesení č. 3/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo a potvrdilo výsledek výběrového řízení na Rekonstrukci lesní cesty K potoku v Čenkově firmu Auböck s.r.o. Boršov nad Vltavou za nejnižší cenu 3.252 849,76 Kč bez DPH.

Usnesení č. 4/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo zvýšit 1.rozpočtové opatření ještě o částku ve výši 3.935.948,21 Kč včetně DPH z důvodu schváleného výběrového řízení na rekonstrukci lesní cesty K potoku.

Usnesení č.5/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Dodatek č.6 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.6.2020 na stavbu „ Sociální byty v objektu bývalé fary v městysu Malšice“, uzavřený s firmou Hora, s.r.o. Tábor, celková cena stavebního díla je po schválení dodatku 18.541.823,51 Kč včetně DPH

Usnesení č.6/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo neprodávat část pozemku p.č. 1300/3 o výměře cca 170 m2 v k.ú. Malšice panu L. Doudovi, pozemek je určen územním plánem pro komunikaci a zpřístupnění dalších stavebních parcel. 

Usnesení č.7/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo zveřejnění záměru prodeje - směny pozemku p.č. 1380 o výměře 1263 m2 v k.ú. Čenkov u Malšic.

Usnesení č. 8/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo zadávací dokumentaci k výběrovému řízení a Smlouvu o dílo k akci s názvem „ Chodníky podél II/137 – Bechyňská ulice a okružní křižovatka II/137 III/13710 a MK Malšice.

Usnesení č. 9/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo uzavřít Smlouvu o realizaci překládky komunikačních kabelů s telekomunikační společností  Cetin a.s. 

Usnesení č. 10/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo 2. aktualizaci Programu obnovy venkova pro roky 2022 – 2024.

Usnesení č.11/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vypsat výběrové řízení na projektovou dokumentaci k výstavbě nové hasičské zbrojnice Malšice.

Usnesení č. 12/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo prodej hasičského vozu Avia a podání žádosti o dotaci na koupi nového hasičského auta.

    Usnesení č. 13/22/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vypsat výběrové řízení na Opravu obecní úřadovny ve Všechlapech.

Usnesení č. 14/22/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo finanční dar ve výši 5.000 Kč každému mysliveckému spolku: Zroubí Třebelice, Krásná Lípa Malšice, Pahorek Čenkov, Mandava Dobřejice.

 Usnesení č. 15/22/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo nechat vypracovat  nový znalecký posudek na stanovení výše ceny za část pozemku p.č. 634/13 v k.ú. Třebelice na základě stanoviska vypracovaného panem Randou. Náklady na vypracování posudku uhradí České dráhy.

Usnesení č. 16/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo měsíční nájem ve výši 7.000 Kč za obecní byt v objetku bývalé fary městyse Malšice.

Usnesení č. 17/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo  jako vítěze výběrového řízení na stavbu Oprava „Úřadovny Všechlapy“ Malšice  firmu Táborské stavby s.r.o. Tábor s nejnižší nabídkovou cenou 617.419,53 Kč bez DPH.

Usnesení č. 18/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo  jako vítěze výběrového řízení na akci Projektová dokumentace „Hasičská zbrojnice v Malšicích“ firmu A-Z EKO ateliér s.r.o. Soběslav s nejnižší nabídkovou cenou 906.000,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 19/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo  3.rozpočtové opatření městyse Malšice pro rok 2022.

Usnesení č. 20/22/ZM:  Zastupitelstvo Městyse Malšice bere na vědomí protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 2 k návrhu č. 557/RK/22 na plnění

veřejné zakázky s názvem „Modernizace silnice II/137 Slapy průtah“ a „Chodník podél II/137 – Bechyňská ulice a okružní křižovatka II/137 III/13710 a MK, Malšice“ konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo Městyse Malšice schválilo

1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Modernizace silnice II/137 Slapy průtah“ a „Chodník podél II/137 – Bechyňská ulice a okružní křižovatka II/137 III/13710 a MK, Malšice“:

název společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem: Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice IČO: 48035599 za cenu nejvýše přípustnou 25 869 246,65 Kč bez DPH, 31 301 788,45 Kč vč. DPH,

2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost uzavřít smlouvu s:

název společnosti: EUROVIA CS, a.s. se sídlem: U Michelského Lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 - Michle IČO: 45274924

za cenu nejvýše přípustnou 26 661 938,00 Kč bez DPH, 32 260 944,98 Kč vč. DPH,

3. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 3 k návrhu č. 84/RK/22; 

Usnesení č. 21/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice potvrdilo a schválilo  jako vítěze výběrového řízení na akci Oprava chodníků Obora  - Maršov  firmu Táborské stavby s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 2.526.835,52 Kč bez DPH.

Usnesení č. 22/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice potvrdilo a schválilo  jako vítěze výběrového řízení na akci Oprava chodníků u KD  firmu Profastav Tábor s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 640.202 Kč bez DPH.

Usnesení č. 23/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice potvrdilo a schválilo  jako vítěze výběrového řízení na akci Projektová dokumentace stavby Vrtaná studna s připojením část č.1 Maršov, firmu Vodní zdroje a.s. Praha s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 97.280 Kč bez DPH.

Usnesení č. 24/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice potvrdilo a schválilo  jako vítěze výběrového řízení na akci Projektová dokumentace stavby Vrtaná studna s připojením část č.2- Obora firmu Vodní zdroje a.s. Praha s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 97.280 Kč bez DPH.

Usnesení č. 25/22/ZM: Zastupitelstvo městyse bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2 a 4 v pravomoci starostky a schválilo 6.rozpočtové opatření, ve kterém se promítlo zvýšení výdajů v odpovídající výši ze schválených výběrových řízení.

Usnesení č. 26/22/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo směnu pozemků městyse v k.ú. Malšice p.č.179/45,179/46 a 179/47 o celkové výměře 618 m2 s panem Kamilem Strnadem za jeho pozemky p.č. 134/19 o celkové výměře 340m2. Rozdíl ve směně je 278 m2, tuto výměru uhradí pan Strnad, přičemž cena za m2 je 800 Kč a doplatek je tedy 222.400 Kč. 

 Usnesení č. 27/22/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo podání žádosti o dotaci z MPSV na projekt Obec přátelská rodině  a seniorům pro rok 2022 včetně požadavku pro vybavení hasičů.

Usnesení č. 28/22/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo Dodatek č.1 na opravu Úřadovny Všechlapy.

Usnesení č.29/22/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí č:TA-001030068590/002-SECB o zřízení věcného břemene „Maršov Švarc kNN“ za úplatu ve výši 10.000 Kč.      

Usnesení č.30/22/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo podání žádosti o dotaci z MAS na opravu zdi kolem kostela.

Usnesení č. 31/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo zastavení Projektové dokumentace na stavbu Hasičská zbrojnice v Malšicích za 900.000 Kč ve fázi studie, z důvodu nutné změny projektu a tudíž i změny podmínek soutěže na projekt.

Usnesení č. 32/22/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo Smlouvu č. TA-001030070363/006-KUJA o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 848/1 v kú Dobřejice na stavbu Dobřejice Burian kNN.

Usnesení č. 33/22/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo vyhlášení záměru pronájmu kanceláře v budově č.p. 58, obálkovou metodou s nejnižší nabídkovou cenou pronájmu 1000 Kč měsíčně.

Usnesení č. 34/22/ZM: Zastupitelstvo městyse zamítlo prodej části pozemku p.č. 313/5 vkú Dobřejice.

Usnesení č. 35/22/ZM:Zastupitelstvo městyse Malšicepotvrdilo a schválilo  jako vítěze výběrového řízení na akci Oprava odbahnění rybníka 3 smrky firmu Dřevotvar - Řemesla a Stavby s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 4 836 111,25 Kč bez DPH.

Usnesení č. 36/22/ZM:Zastupitelstvo městyse Malšice potvrdilo a schválilo  jako vítěze výběrového řízení na akci „Umístění herních a fitness prvků na pozemku p.č. 1360/28, Malšice“firmu BONITA Groupu servis s.r.o. Čedlosys nejnižší nabídkovou cenou ve výši 641 919,00  Kč bez DPH.

Usnesení č. 37/22/ZM:Zastupitelstvo městyse bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7 a 8 v pravomoci starostky a schválilo 9.rozpočtové opatření, ve kterém se promítlo zvýšení výdajů v odpovídající výši z výše vysoutěžených zakázek.

Usnesení č. 38/22/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo Účetní závěrku ZŠ a MŠ Malšice za rok 2021 včetně rozdělení výsledků hospodaření.

Usnesení č. 39/22/ZM:Zastupitelstvo městyse schválilo Účetní závěrku městyse Malšice za rok 2021.

Usnesení č. 40/22/ZM:Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Závěrečný účet Městyse Malšice za rok 2021 s výhradou a vyjádřilo  souhlas s přijetím opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.

Usnesení č. 41/22/ZM:Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1163 v k.ú. Čenkov u Malšic.

Usnesení č. 42/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo směnu pozemků ve vlastnictví městyse Malšice p.č. 1380 o výměře 1263 mv k.ú. Čenkov za pozemky pana L. Křivánka p.č. 381/8, 381/10, 401/36, 401/33, 431/29, 431/23 o výměře 1543 m2.O poplatky spojené s převodem se rozdělí obě strany.

Usnesení č. 43/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 832 v k.ú. Dobřejice o výměře 6m2 .

Usnesení č. 44/22/ZM:Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo ponechat Územní plán Městyse Malšice na pozemku 494/10 v k. ú. Malšice beze změn.

Usnesení č. 45/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo zrušit usnesení č.33/22/ZM ze dne 11.04.2022 o vyhlášení záměru pronájmu kanceláře v budově Malšice č.p.58 a schválilo přenechat prostory místnímu spolku KPŠ.

Usnesení č.46/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo nepřevádět bezplatně majetek Ministerstva obrany( betonová stavba ženijního úkrytu) do vlastnictví městyse Malšice.

Usnesení č. 47/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšices chválilo pro další volební období 11 členů do zastupitelstva městyse.

Usnesení č. 48/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo pořízení škrabky na brambory do školní jídelny společně s náklady na stavební práce.

Usnesení č. 49/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo předložení podrobnějšího  položkového rozpočtu na dovybavení školy a na zabezpečení školy pomocí čipů hledat finance pomocí dotací.

Usnesení č. 50/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10, 11, a 12 v pravomoci starostky a schválilo 13. rozpočtové opatření, ve kterém se promítly letošní náklady na Intenzifikaci a modernizaci ČOV.

Usnesení č. 51/22/ZM:Zastupitelstvo městyse Malšice zamítlo prodej části pozemku městyse p.č.10/1 panu Františku Přibylovi Čenkov.

Usnesení č. 52/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č: TA-014330081900/001-FIA „ Malšice Toufarová přípojka NN“.

Usnesení č. 53/22/ZM:Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č: TA-014330072811/001-FIA „ Malšice Bydžovský kNN.

Usnesení č. 54/22/ZM:Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo finanční příspěvek pro Základní školu a Mateřskou školu Malšice na vybavení dle předloženého položkového rozpočtu ve výši 288.000,- Kč.

Usnesení č. 55/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo jako vítěze výběrového řízení na stavbu Rekonstrukce pavilonu 2, ZŠ firmu DŘEVOTVAR-ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o s nabídkovou cenou 8.594.597,02 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 56/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo jako vítěze výběrového řízení na stavbu Vrtaná studna s připojením – Maršov firmu PROFASTAV s.r.o. Tábor s nejnižší nabídkovou cenou 1.898.485 Kč bez DPH.

Usnesení č. 57/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo jako vítěze výběrového řízení na stavbu Vrtaná studna s připojením – Obora firmu PROFASTAV s.r.o. Tábor s nejnižší nabídkovou cenou 1.392.307 Kč bez DPH.

Usnesení č. 58/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo 16. rozpočtové opatření roku 2022.

Usnesení č. 59/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo směnnou smlouvu s odkupem. Jedná se o pozemek p.č. 832/2 v kú Dobřejice ve vlastnictví Městyse Malšice a o pozemek p.č. 18/4 v kú Dobřejice ve vlastnictví paní Elišky Šalanské. Poplatky spojené s převodem uhradí obě strany společně.    

Usnesení č. 60/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10.5.2022 resp. 16.5.2022 na veřejnou zakázku Chodník podél II/137 – Bechyňská ulice a okružní křižovatka II/137 III/13710 a MK Malšice a rozšíření 16.rozpočtového opatření ve výši nákladů na tuto akci. 

Usnesení č.61/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo program ustavujícího zasedání městyse Malšice.

Usnesení č. 62/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo ověřovatele zápisu pana Pavla Hejného a pana Ladislava Křivánka.

Usnesení č. 63/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo pro nové volební období jednoho místostarostu.

Usnesení č.64/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo, že pouze funkce starosty bude uvolněná.

Usnesení č.65/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo veřejný způsob volby funkce starosty a místostarosty.

Usnesení č.66/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo postupné vyzvání zástupců volebních stran dle vylosovaného pořadí na navržení kandidáta na místo starosty.

Usnesení č.67/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo do funkce starostky Městyse Malšice paní Miloslavu Šebkovou 9 hlasy.

Usnesení č.68/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo postupné vyzvání volebních stran k podání návrhu kandidátů na místo neuvolněného místostarosty městyse v pořadí vylosovaném registračním úřadem.

Usnesení č. 69/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo do funkce neuvolněného místostarosty Městyse Malšice pana Pavla Kašpara 8 hlasy.

Usnesení č.70/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo pětičlenné složení finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva městyse Malšice.

Usnesení č.71/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo předsedou finančního výboru pana Jaroslava Janouška.

Usnesení č.72/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo předsedou kontrolního výboru pana Pavla Hejného.

Usnesení č. 73/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo členy finančního výboru ve složení: paní Lenka Hejná, pan Martin Neuwirth, paní Alena Brodinová a paní Petra Štenglová.

Usnesení č.74/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo členy kontrolního výboru ve složení: paní Jana Jedličková, pan Libor Kníže, paní Radka Křivánková a paní Kateřina Zuzáková.

Usnesení č.75/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo členy Výboru pro místní části ve složení: předsedkyně paní Miloslava Šebková, členové Luboš Píša za Čenkov, Vladimír Ondřej za Dobřejice, Jan Vlna za Lány, Jan Pánek za Maršov, Jan Kratochvíl za Oboru, Milan Miňha za Třebelice a Pavel Hejný st. za Všechlapy.

Usnesení č.76/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo odměnu pro neuvolněného místostarostu pana Pavla Kašpara od 1.11.2022 ve výši 25.000 Kč.

Usnesení č. 77/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo odměnu pro výkon funkce zastupitele od 1.11.2022 ve výši 1.805 Kč.

Usnesení č.78/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo odměnu za výkon funkce předsedy finančního a kontrolního výboru od 1.11.2022 ve výši 3.300 Kč.

Usnesení č.79/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo, že se odměna neuvolněnému členu zastupitelstva městyse poskytne pouze za výkon funkce, za níž mu podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

Usnesení č. 80/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo odměnu pro výkon funkce člena finančního a kontrolního výboru, kteří nejsou zastupitelé, ve výši 540,-Kč za jedno zasedání výboru.

Usnesení č. 81/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo odměnu ve výši 1000 Kč měsíčně členům výboru pro místní části a to od 1.11.2022.

Usnesení č. 82/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo finanční odměnu ve výši 500 Kč za účast zastupitele ve výběrovém řízení.

Usnesení č. 83/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo finanční odměnu ve výši 500 Kč pověřeným zastupitelům k přijímání vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství za vykonaný obřad.

Usnesení č. 84/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo finanční odměnu ve výši 1.500 Kč měsíčně kurátorovi Galerie Malšice, Pavlu Klímovi od 1.11.2022 do konce tohoto volebního období.

Usnesení č. 85/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo a pověřilo pana Antonína Randu, Pavla Klímu, Pavla Hejného, Aloise Sassmanna a pana Milana Miňhu k přijímání vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství.

Usnesení č. 86/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice potvrdilo a schválilo jako vítěze výběrového řízení na akci „Novostavba haly pro uskladnění hasičské techniky v Malšicích“ Ing arch. Jiřího Neužila, s nejnižší nabídkovou cenou 395.000 Kč bez DPH.

Usnesení č.87/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí 17. rozpočtové opatření schválené v pravomoci starostky a schválilo 18. rozpočtové opatření navýšené o výdaj na projektovou dokumentaci Novostavby haly pro uskladnění hasičské techniky v Malšicích.

Usnesení č. 88/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo rozpočet na rok 2023. Rozpočet je schválen v úrovni paragrafů, jako schodkový, příjmy ve výši 50 985 000 Kč, výdaje ve výši 57 985 000 Kč a náklady na financování (splátky úvěrů) ve výši 1 000 000 Kč.  Schodek ve výši 8 000 000 Kč bude hrazen z přebytku roku 2022.

Usnesení č. 89/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Plán inventur a složení inventarizačních komisí na rok 2022.

Usnesení č.90/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo ponechat stejnou výši poplatku 480 Kč pro rok 2023.

Usnesení č. 91/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo cenu za vodné a stočné pro rok 2023 ve výši 85,10 Kč za m3 včetně DPH:

Usnesení č.92/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje opětovné uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků s městem Tábor. Městys Malšice nadále není schopen svými orgány výkon přenesené působnosti na tomto úseku zabezpečit.                                  

Usnesení č. 93/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo připojení se k dotaci vyhlášené Jihočeským krajem „My v tom Jihočechy nenecháme II“ a požádat o částku 50 000 Kč, která vzešla z vlastního průzkumu městyse

Usnesení č. 94/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 10.5.2022 resp. 06.05.2022 na veřejnou zakázku „Chodník podél II/137 – Bechyňská ulice a okružní křižovatka II/137 III/13710 a MK Malšice“, cena za dílo se zvyšuje o 130 600,80 Kč.

Usnesení č. 95/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 2121/1 v kú Malšice.

Usnesení č.96/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo zvýšení náhrady u Smlouvy o zřízení věcného břemene č.:TA-014330078232/003-FIA na 10.000,- Kč

Usnesení č.97/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č.:TA-0143300795593/001-FIA na stavbu Všechlapy Hejný přípojka NN.                              

Usnesení č.98/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice zamítlo nabídku firmy Hokov spol. s r.o. na svoz separovaného odpadu jako nevýhodnou.

Usnesení č.99/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo poskytnutí finančního daru Diakonii Rolnička ve výši 54 000 Kč, ve smlouvě bude uveden požadavek na vyúčtování daru. 

Usnesení č.100/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ a MŠ Malšice o 140 000 Kč

Usnesení č.101/22/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo poskytnutí finančního daru panu Romanu Walzerovi ve výši 50 000 Kč.