Usnesení zastupitelstva za rok 2021

Usnesení č. 1/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo inventuru a Zprávu o hospodaření v lesích za rok 2020.Usnesení č. 1/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo inventuru a Zprávu o hospodaření v lesích za rok 2020.

Usnesení č. 2/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo projektovou dokumentaci „Zlepšení rozhledových poměrů na přejezdu P6310 na trati Tábor – Bechyně“ v obci Čenkov u Malšic s tím, že komunikace podél kolejí zůstane obousměrná a ze směru od Čenkova bude zákaz odbočení vlevo pouze nadměrným vozidlům.

Usnesení č.3/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vítěze výběrového řízení na rekonstrukci vodní nádrže v Malšicích tzv. návesák, firmu Stavimperk s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 3.127.661,58,- Kč bez DPH.

Usnesení č.4/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vzhled průčelí fary s jedním francouzským oknem nad hlavním vchodem.

Usnesení č. 5/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo prodej zaplocené části pozemku p.č. 1074/2 v k.ú. Čenkov za cenu 400,- Kč/m2 panu Karlu Doudovi, Čenkov 21. Veškeré poplatky spojené s převodem včetně kupní smlouvy hradí nabyvatel.

Usnesení č. 6/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vyvěšení záměru prodeje pozemků p.č. 179/39 o výměře 141 m2 a části pozemků p.č. 179/22 a p.č. 179/18 o odhadnuté celkové výměře cca 800 m2 v k.ú. Malšice.

Usnesení č. 7/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vyvěšení záměru prodeje části pozemků p.č. 830/1 v k.ú. Dobřejice a to pouze zaplocených předzahrádek za cenu 400,- Kč/m2.

Usnesení č. 8/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo místní šetření na pozemku p.č. 216/4 v k.ú. Třebelice.

Usnesení č. 9/21/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo návrh Dodatku č.2 ke Smlouvě o umístění zařízení č. cMALSg A ze dne 17.8.2000 od společnosti Vodafone Czech Republic a.s.

Usnesení č. 10/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo smlouvu č. 1030053296/001 o umístění zemního kabelu na stavbu „Malšice Toufarová přípojka NN“.

Usnesení č. 11/21/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo zveřejnit záměr pronájmu zrekonstruované kanceláře v přízemí budovy čp. 58 dalšími způsoby, např. novinové inzerci.

Usnesení č. 12/21/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo aktualizaci Programu obnovy venkova městyse Malšice 2019-2022.

Usnesení č. 13/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Provozní a manipulační řád pro „vodní nádrž Čenkov“ na p.č. 1/58 v k.ú. Čenkov u Malšic.

Usnesení č. 14/21/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo odpuštění nájmu panu Michalovi Černému- Resturace u Michala a panu Radku Švecovi – Vinárna, do doby trvání státních restrikcí.

Usnesení č. 15/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo navrhovanou cenu vodného a stočného pro rok 2021 ve výši 65,30 Kč/m3 bez DPH.

Usnesení č.16/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo 3. rozpočtové opatření r.2021

Usnesení č. 17/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo jako vítěze výběrového řízení Městys Malšice – Rekonstrukce pavilonu 2, ZŠ firmu Dřevotvar-řemesla a stavby s.r.o. Chýnov s nejnižší nabídkovou cenou 7.248.722,83 Kč vč. DPH, včetně smlouvy o dílo.

Dále zastupitelstvo schválilo navýšení výdajů ve 3. rozpočtovém opatření r. 2021 o vysoutěženou částku.

Usnesení 18/21/ZM:Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo investiční záměr s názvem Městys Malšice –  Rekonstrukce pavilonu 2, ZŠ.

Usnesení 19/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo uvolnění vlastních zdrojů (finančních prostředků) na zabezpečení schváleného investičního záměru Městys Malšice – Rekonstrukce pavilonu 2, ZŠ.

Usnesení 20/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo jako vítěze výběrového řízení Městys Malšice – Oprava  bytů č.p. 235 a č.p. 33 firmu Táborské stavby s.r.o. Tábor s nejnižší nabídkovou cenou 2.065.006,83Kč vč. DPH, včetně smlouvy o dílo.

Dále zastupitelstvo schválilo navýšení výdajů ve 3. rozpočtovém opatření r. 2021 o vysoutěženou částku.

Usnesení 21/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo pronájem bytové jednotky č. p. 235 v Malšicích  a č. p. 33 v Třebelicích pronajímané občanům městyse Malšice, kteří jsou v bytové nouzi v následujícím pořadí: senioři, osoby pečující o nezletilé, rodiny s dětmi, mladí lidé.

Usnesení 22/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo měsíční nájemné pro bytovou jednotku č. p. 235 v Malšicích ve výši 64,70 Kč/m2 a pro bytovou jednotku č. p. 33 v Třebelicích ve výši 64,70 Kč/m2. Tato výše nájemného se řídí zákony a sděleními Ministerstva pro místní rozvoj ČR .

Usnesení 23/21/ZM:Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo investiční záměr s názvem Městys Malšice – Oprava bytů č.p. 235 a  č.p. 33.

Usnesení 24/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo uvolnění vlastních zdrojů (finančních prostředků) na zabezpečení schváleného investičního záměru Městys Malšice – Oprava bytů č . p. 235  a č. p. 33.

Usnesení č. 25/21/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo účetní závěrku Základní a Mateřské školy Malšice, okres Tábor za rok 2020.

Usnesení č. 26/21/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo výsledek hospodaření Základní  a Mateřské školy  Malšice, okres Tábor ve výši 123.584,40 Kč a jeho přesunutí do rezervního fondu.

Usnesení č. 27/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.6.2020 na stavbu „Sociální byty v objektu bývalé fary v městysu Malšice“, uzavřený s firmou Hora s.r.o. Tábor, s navýšením v částce 474.677,92 Kč bez DPH.

Usnesení č. 28/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo prodej části pozemku p.č.830/1v k.ú. Dobřejice – zaplocenou předzahrádku bez studny  - panu Petru Švecovi za cenu ve výši 400,- Kč/m2. Veškeré poplatky spojené s převodem hradí nabyvatel.

Usnesení č.29/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice rozhodlo neprodávat část z pozemku p.č. 216/4 v k.ú. Třebelice.

Usnesení č. 30/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo záměr prodeje části zaploceného pozemku i s vjezdem do garáže p.č.507/2 v k.ú. Obora za cenu 400,- Kč/m2. Veškeré poplatky spojené s převodem hradí nabyvatel.

Usnesení č. 31/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Smlouvu o partnerství a spolupráci na projekt „Kompostéry pro Zdíkov a další obce“.

Usnesení č. 32/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo nabídku na veřejnou zakázku  „Sociální byty v objektu bývalé fary v městysu Malšice - část b) kuchyně“, firmy Milan Kodad, Opařany 214, ve výši 546.054,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 33/21/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo účetní závěrku Městyse Malšice sestavenou ke dni 31.12. 2020 bez výhrad.

Usnesení č. 34/21/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo Závěrečný účet Městyse Malšice za rok 2020 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením r. 2020 a to bez výhrad.

Usnesení č. 35/21/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo aktualizaci čl.IV Veřejnoprávní kontrola ve Směrnici č.1/2004 Městyse Malšice k finanční kontrole dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 36/21/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo prodej pozemku p.č. 507/11 v kú Obora o výměře 64 m2 za cenu 400,- Kč/m2 Jiřině a Milanovi Staňkovým, Obora 43. Veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku hradí kupující.

Usnesení č. 37/21/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo Smlouvu č. TA-001030066368/0014-MYJA o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

Usnesení č. 38/21/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo poskytnutí neinvestiční dotace na provoz na rok 2021 pro Tělovýchovnou jednotu Malšice ve výši 260.000,- Kč.

Usnesení č. 39/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo 6. rozpočtové opatření.

Usnesení č.40/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo jako vítěznou společnost výběrového řízení „Společnost VHST + Dřevotvar – Malšice- intenzifikace a modernizace ČOV“ s nejnižší nabídkovou cenou 24 286 178,31 Kč bez DPH.

Usnesení č.41/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Smlouvu o dílo s názvem „Malšice – intenzifikace a modernizace ČOV“, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem - společností „Společnost VHST + Dřevotvar -Malšice – intenzifikace a modernizace ČOV“ a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

Usnesení č.42/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo s firmou Hora, s.r.o. na výstavbu sociálních bytů v objektu bývalé fary v městysu Malšice.

Usnesení č.43/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo variantu č.1 barevného řešení fasády bývalé fary v městysu Malšice.

Usnesení č.44/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vyvěšení záměru prodeje části připloceného pozemku p.č. 729/1 v k.ú. Obora u Maršova o výměře cca 200 m2.

Usnesení č. 45/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Závěrečný účet Městyse Malšice za rok 2020 s výhradou a vyjádřilo  souhlas s přijetím opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.

Usnesení č. 46/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo umístění dětského hřiště s fitness prvky na pozemku p.č. 1360/28 o výměře cca 240m2 v části za Kulturním domem v Malšicích.

Usnesení č. 47/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo pronájem vinárny v Malšicích paní Marice Švecové za stávajících podmínek.

Usnesení č. 48/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo změnu funkčního využití pozemku 1452/6 k.ú. Malšice ve vlastnictví městyse Malšice - místo návrhu plochy výroby VS-N II (zastavitelná plocha Z.MAL.3) se navrhuje plocha občanského vybavení OV-N pro stavbu hasičské zbrojnice.

Usnesení č. 49/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo jako vítěze výběrového řízení  Prodloužení vodovodu a kanalizace v Čenkově, firmu Profastav s.r.o. Tábor, za cenu 849.269,- Kč bez DPH.

Usnesení č.50/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo uzavření smlouvy s novými stavebníky panem Michalem Hojdarem a panem Martinem Sudou na uhrazení poloviny nákladů stavby  Prodloužení vodovodu a kanalizace v Čenkově.

Usnesení č.51/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo a potvrdilo výsledek výběrového řízení na Opravu místní komunikace Čenkov firmu Vialit Soběslav spol.s r.o. Soběslav za cenu  636.018,23 Kč bez DPH.

Usnesení č.52/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo 8.rozpočtové opatření ve výši 1.780.000,- Kč.

Usnesení č.53/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Dodatek č.2 k nájemní smlouvě s  firmou CETIN a.s. na část pozemku p.č.1068/5 v k.ú. Čenkov do 31.8.2026.

 Usnesení č.54/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo schválení uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s obvyklou výpovědní lhůtou dle zákona s panem Josefem Rýdlem, Krňany za cenu 1000,- měsíčně a služby.

Usnesení č. 55/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo: Návrh obsahu změny č. 2 se doplňuje o další bod: 9. Zrušení původního návrhu dopravního přístupu (plocha DSú-N) k ploše Z.ČE.1 v Čenkově a prověření nového napojení na základě aktuální projektové dokumentace.

Usnesení č. 56/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku  MK Malšice – Dobřejice a Všechlapy firmy DŘEVOTVAR ŘEMESLA a STAVBY s.r.o. s cenou 4.205.223,75 Kč.

Usnesení č. 57/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo nabídku na veřejnou zakázku Zajištění nahodilé kůrovcové těžby městyse Malšice firmu Jihozápadní dřevařská a.s., Sušice s nejnižší nabídkovou cenou 659.000,- Kč bez DPH

Usnesení č. 58/21/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo 10. rozpočtové opatření roku 2021.

Usnesení č. 59/21/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo směnu části zaploceného pozemku p.č. 729/1 v kú Obora u Maršova ve vlastnictví Městyse Malšice a pozemku p.č. 734/15 v kú Obora u Maršova ve vlastnictví pana Jiřího Říhy s tím, že náklady spojené s převodem uhradí Městys Malšice. Přesná výměra bude známa z geometrického plánu.

Usnesení č. 60/21/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo prodej částí pozemků p.č. 1/5 v kú Obora u Maršova o výměře cca 3m2 a pozemku p.č. 729/1 v kú Obora u Maršova o výměře cca 37 m2, přesná výměra bude známa z geometrického plánu, paní Ireně Machandrové, Ústrašice s tím, že veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující.

Usnesení č. 61/21/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo variantu č.2, tj. střední výšku brány proporčně odvozenou od domu čp 112.

Usnesení č. 62/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo smlouvu s firmou Elektrowin.

Usnesení č. 63/21/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo vyhlášení veřejné soutěže obálkovou metodou na prodej automobilu Octavia s nejnižší nabídkovou cenou 50.000,- Kč.

Usnesení č. 64/21/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo Upravený obsah Změny č.2 Územního plánu Malšice.