Usnesení zastupitelstva za rok 2021

Usnesení č. 1/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo inventuru a Zprávu o hospodaření v lesích za rok 2020.Usnesení č. 1/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo inventuru a Zprávu o hospodaření v lesích za rok 2020.

Usnesení č. 2/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo projektovou dokumentaci „Zlepšení rozhledových poměrů na přejezdu P6310 na trati Tábor – Bechyně“ v obci Čenkov u Malšic s tím, že komunikace podél kolejí zůstane obousměrná a ze směru od Čenkova bude zákaz odbočení vlevo pouze nadměrným vozidlům.

Usnesení č.3/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vítěze výběrového řízení na rekonstrukci vodní nádrže v Malšicích tzv. návesák, firmu Stavimperk s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 3.127.661,58,- Kč bez DPH.

Usnesení č.4/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vzhled průčelí fary s jedním francouzským oknem nad hlavním vchodem.

Usnesení č. 5/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo prodej zaplocené části pozemku p.č. 1074/2 v k.ú. Čenkov za cenu 400,- Kč/m2 panu Karlu Doudovi, Čenkov 21. Veškeré poplatky spojené s převodem včetně kupní smlouvy hradí nabyvatel.

Usnesení č. 6/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vyvěšení záměru prodeje pozemků p.č. 179/39 o výměře 141 m2 a části pozemků p.č. 179/22 a p.č. 179/18 o odhadnuté celkové výměře cca 800 m2 v k.ú. Malšice.

Usnesení č. 7/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vyvěšení záměru prodeje části pozemků p.č. 830/1 v k.ú. Dobřejice a to pouze zaplocených předzahrádek za cenu 400,- Kč/m2.

Usnesení č. 8/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo místní šetření na pozemku p.č. 216/4 v k.ú. Třebelice.

Usnesení č. 9/21/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo návrh Dodatku č.2 ke Smlouvě o umístění zařízení č. cMALSg A ze dne 17.8.2000 od společnosti Vodafone Czech Republic a.s.

Usnesení č. 10/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo smlouvu č. 1030053296/001 o umístění zemního kabelu na stavbu „Malšice Toufarová přípojka NN“.

Usnesení č. 11/21/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo zveřejnit záměr pronájmu zrekonstruované kanceláře v přízemí budovy čp. 58 dalšími způsoby, např. novinové inzerci.

Usnesení č. 12/21/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo aktualizaci Programu obnovy venkova městyse Malšice 2019-2022.

Usnesení č. 13/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Provozní a manipulační řád pro „vodní nádrž Čenkov“ na p.č. 1/58 v k.ú. Čenkov u Malšic.

Usnesení č. 14/21/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo odpuštění nájmu panu Michalovi Černému- Resturace u Michala a panu Radku Švecovi – Vinárna, do doby trvání státních restrikcí.

Usnesení č. 15/21/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo navrhovanou cenu vodného a stočného pro rok 2021 ve výši 65,30 Kč/m3 bez DPH.