Usnesení zastupitelstva za rok 2020

Usnesení č. 1/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí 15.,16.,17. rozpočtové opatření z roku 2019 a rozpočtové opatření č. 1 roku 2020 a zároveň schvaluje rozpočtové opatření č .2 roku 2020.

Usnesení č. 2/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo zpracování územní studie Z MAL 45, je to území určené pro rozvoj bydlení.

Usnesení č.3/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo, že územní studie Z MAL 45 bude pořízena na náklady žadatele, paní Martiny Toufarové.

Usnesení č.4/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo žádost o pořízení územní studie Z MAL 45 Městským úřadem Tábor, odborem rozvoje, v souladu s §6, odst. 6. zákona 183/2006 Sb. o územním plánování.

Usnesení č. 5/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo kalkulaci nájemného, na jehož základě dochází k navýšení ceny za služby z původních 30,- Kč na 35,- Kč za 1m2 hrobového místa.             

Usnesení č. 6/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vypořádání vlastnického vztahu pozemku městyse p.č. 729/2 v k.ú. Maršov v rámci pozemkové úpravy v Maršově.            

Usnesení č. 7/2020/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo pronajmout pozemky p.č. 1042/38 o výměře 850 m2, p.č. 1042/36 o výměře 44 m2, 1042/35 o výměře 608 m2, p.č. 1053/26 o výměře 4.881 m2, p.č. 1049/47 o výměře 1.351 m2 a p.č. 1169/57 o výměře 121 m2 Zemědělské společnosti Čenkov, a.s., k 1.10. 2020.       

Usnesení č. 8/20/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice pověřilo paní starostku zajištěním odborného posudku movitých věcí v restauraci Rejda.                

Usnesení č. 9/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice zamítlo žádost o směnu pozemků p.č. 1301/3   ve vlastnictví paní Hrubé za část pozemku ve vlastnictví městyse p.č. 1309/5                  

Usnesení č. 10/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo poskytnutí finančního daru pro Domácí Hospic Jordán ve výši 10.000,- Kč.       

Usnesení č. 11/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo poskytnout TJ Malšice, z.s.  neinvestiční dotaci ve výši 260.000,- Kč na rok 2020

Usnesení č. 12/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo uzavřít smlouvu s firmou Totus, s.r.o.

Usnesení č. 13/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo prodej nebytových prostor ordinace

54/18 v Holubím domě, Malšice čp. 54, Mudr. Haně Šedivé, s.r.o., IČO: 06350216.

 Usnesení č.14/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo navýšení kapacity žáku z 255 na 300, strávníků ve školní jídelně ze 450 na 495 a navýšení školní družiny ze 100 na 110 žáků.

 Usnesení č. 15/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo navrhovanou cenu vodného a   stočného. Cena bez DPH činí 64,30 Kč/m3.

Usnesení č. 16/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice ruší  chybné usnesení č. 24/19/ZM ze dne 15.4.2019 na základě doporučení JUDr. Michala Žižlavského.

Usnesení č. 17/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo na základě zpracovaného právního posudku JUDr. Miroslava Noska, že vzhledem k nákladům ve srovnatelné výši mezi pohledávkou a případnými soudními výlohami nemusí pan Martin Šimota uhradit vzniklou finanční ztrátu z půjčovny párty vybavení.

Usnesení č. 18/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo smlouvu č. 14330056100/001 o umístění kabelu NN, plastového pilíře na pozemku Malšice Pán, Havlíčková kNN a smlouvu č. 14330057225/001 o umístění zemního kabelu na stavbu Čenkov u Malšic Sudovi kNN.

Usnesení č. 19/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí 3, 4 a 5. rozpočtové opatření  roku 2020 a  zároveň schválilo rozpočtové opatření č. 6 roku 2020.

Usnesení č. 20/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vítězem výběrového řízení na Opravu nádrže Všechlapy firmu Profastav s.r.o. Tábor, s nejnižší nabídkovou cenou  1.907.075,- Kč

Usnesení č. 21/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo zakoupení movitého majetku – vybavení kuchyně v restauraci Kulturního domu dle Posudku o výkupní ceně movitého majetku ve výši 371.921,- Kč bez DPH od pana Tomáše Doudy.

Usnesení č.22/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo uzavření smluvy na pronájem  restaurace v Kulturním domě s panem Markem Černým, Mlýny 26.

Usnesení č. 23/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo uzavření smlouvy na měsíční  pronájem restaurace v Kulturním domě s panem Markem Černým Mlýny 26, ve výši 6000,- Kč, bez každoročního inflačního navyšování.

Usnesení č. 24/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo uhradit finanční kompenzaci ve výši 40.000,- Kč panu Tomáši Doudovi za stavební úpravy v restauraci Kulturního domu.

Usnesení č. 25/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo upravený obsah změny č. 2 územního plánu městyse Malšice:

  1. Změnu funkčního využití pozemku parc.č. st. 32/1 v k.ú. Malšice z plochy bydlení na plochu občanské vybavenosti, z důvodu rozšíření stávající hasičské zbrojnice.
  2. Prověření možnosti změny využití pozemků parc.č. 1360/54 a 1360/61 v k.ú. Malšice na plochu bydlení.
  3. Prověření možnosti změny využití části pozemku parc.č. 41/1 v k.ú. Třebelice k rodinné zástavbě.
  4. Prověření možnosti změny využití pozemku parc.č. 401/80 v k.ú. Malšice do plochy bydlení venkovského charakteru – I. etapa, bez podmínky zpracování územní studie.
  5. Prověření možnosti změny využití pozemku parc.č. 1334/2 v k.ú. Malšice pro výstavbu rodinného domu.
  6. Prověření možnosti změny využití části pozemků 127/12, 127/1, 399, 400, st. 401, 127/13 v k.ú. Malšice na plochu bydlení (BV-S).
  7. Aktualizaci zastavěného území.

Vymezení lokalit pomocí parcelních čísel striktně nestanovuje rozsah ploch dotčených změnou, ale slouží pouze k identifikaci území, kterých se změna týká.

Zároveň obsahuje vyjmutí změny funkčního využití pozemku parc.č.1452/6 v k.ú. Malšice z plochy výroby a skladování – II.etapa, na plochu občanské vybavenosti v I. etapě zástavby, z důvodu stavby nové hasičské zbrojnice..

 

Usnesení č. 26/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo koupi lesního pozemku p.č.648/2 o výměře 5316 m2 v k.ú. Obora za cenu 75.000,- Kč od pana Miroslava Jiříka, náklady s převodem hradí prodávající.

 

Usnesení č. 27/20/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo nabídku na projektovou dokumentaci na Chodník podél III/137-Bechyňská ulice a OK II/137 III/13710 a MK Malšice od firmy ROAD M.A.A.T.s.r.o. ve výši 127.655,- s DPH.

 

Usnesení č. 28/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo odpuštění placení 4x nájem Radku Švecovi za pronájem ve vinárně, od března do června r.2020, 2x nájem od března do dubna r.2020 Tomáši Doudovi za pronájem restaurace v KD a novému nájemci Marku Černému, restaurace KD- 2x nájem – květen -  červen.

 

Usnesení č. 29/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo druhou upravenou variantu Prohlášení o partnerství s Římskokatolickou farností Malšice za účelem získání dotace.

 

Usnesení č. 30/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vítězem výběrového řízení - Sociální byty v objektu bývalé fary firmu HORA s.r.o. s nabídkou ve výši 13.958.284,23 Kč bez DPH.

 

Usnesení č. 31/20/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje výsledek hospodaření Základní  a Mateřské školy  Malšice, okres Tábor ve výši 263.832,63 Kč a jeho rozdělení 243.832,63 Kč do rezervního fondu a 20.000,- Kč do fondu odměn.

 

Usnesení č. 32/20/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje účetní závěrku Základní a Mateřské školy Malšice, okres Tábor za rok 2019.

 

Usnesení č. 33/20/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo účetní závěrku Městyse Malšice sestavenou ke dni 31.12. 2019 bez výhrad.

 

Usnesení č. 34/20/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo Závěrečný účet Městyse Malšice za rok 2019 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením r. 2019 a to bez výhrad.

 

Usnesení č. 35/20/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí 8. rozpočtové opatření.

      Usnesení č. 36/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vyhlášení  záměru pronájmu pozemku p.č. 740/4 v k.ú Obora, cena za pronájnem bude stanovena na dalším zastupitelstvu.

      Usnesení č. 37/20/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo zamítnutí nabídky od společnosti Orca Estate, a.s. na koupi pozemků p.č. 260/1 o výměře 1159 m2 a  p.č. 260/2 o výměře  372 m2     v  k. ú. Dobřejice za cenu 801.800,- Kč.

         Usnesení č. 38/20/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo nekupovat pozemek p.č. 80/8  o výměře 19 m 2 v k.ú. Všechlapy od ÚZSVM a řešit převod pozemku až v pozemkové úpravě, která již byla vypsána.

         Usnesení č. 39/20/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo navrženou 3.variantu, opravit pouze cca 330 m2 původní poškozené betonové desky a nahradit novou deskou v  tl. 15 cm s vloženou kari  sítí včetně dilatací.

         Usnesení č. 40/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Smlouvu č. 1030058689/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E.ON.

          Usnesení č. 41/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo setrvání městyse Malšice ve spolku MAS Lužnice, z.s. i v následujícím období 2021-2027.

         Usnesení č. 42/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo připravit žádost o dotaci na vodní zdroje pro obec Obora a pro obec Maršov.

         Usnesení č. 43/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Malšice č.1/2020, o místním poplatků ze psů.

         Usnesení č. 44/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vypsání výběrového řízení na nový Lesní hospodářký plán a schválilo vypsání výběrového řízení na dodavatele el.energie pro městys.

         Usnesení č. 45/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vypsání výběrového řízení na projektanta ohledně změny č.2 Územního plánu městyse Malšice.

         Usnesení č. 46/20/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí 9.,10.,11., a 12. rozpočtové opatření r.2020.

         Usnesení č. 47/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4/2019  na stavbu „Rekonstrukce vodní nádrže na p.č. 1/58 k.ú. Čenkov u Malšic“.

         Usnesení č. 48/20/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo výsledek výběrového řízení  na dodavatele LTO v ZŠ a MŠ Malšice,  jako vítěze výběrového řízení  potvrdilo firmu SILMET Příbram a.s. s cenou ve výši 18,81 Kč za litr bez DPH.

         Usnesení č. 49/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice zamítlo prodej pozemku p.č.36/2 v k.ú. Třebelice.

         Usnesení č. 50/20/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo smlouvy s Jihočeským krajem č: OST/03/20/TA/Vi a č:BVB/77/20/TA/Vi prostřednictvím organizace hospodařící s majetkem kraje –  Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje.

         Usnesení č. 51/20/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo nájemní smlouvu s JV DENT s.r.o. Tábor, firmou Mudr. Vladimíra Černého.

         Usnesení č. 52/20/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo odpuštění nájmu za měsíc říjen 2020 pro nájemce restaurace v KD a nájemce vinárny v Malšicích.

         Usnesení č. 53/20/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo finanční příspěvek na ohňostroj panu Romanovi Walzerovi ve výši 50.000,- Kč, v případě nekonání akce bude finanční příspěvek vrácen na účet městyse.

         Usnesení č. 54/20/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo 15. rozpočtové opatření roku 2020

        Usnesení č. 55/20/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo odepsání nedokončené investice z účtu 042 0013 – Přístavba a nástavba ZŠ Malšice ve výši 431.365,- Kč

        Usnesení č. 56/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo  rozpočet na rok 2021. Rozpočet je schválen v úrovni paragrafů, jako přebytkový,  daňové příjmy ve výši 30.000.000,- Kč a ostatní příjmy 5.815.000,- Kč, celkové výdaje ve výši 34.511.000,- Kčč a financování ve výši 1.000.000,- Kč. 

        Usnesení č. 57/20/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Plán inventur a složení inventarizačních komisí na rok 2020.

        Usnesení č. 58/20/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o místních poplatcích, novela pro rok 2021, výše poplatku se stanovuje na 480,- Kč.

        Usnesení č. 59/20/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo uzavření smlouvy na dodávku el.energie pro rok 2021 s firmou E.ON Distribuce.

        Usnesení č. 60/20/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo jako vítěze výběrového řízení na zpracování lesního hospodářského plánu na období 2022-2031 firmu SILVA PROJEKT s.r.o. Kroměříž s nabídkovou cenou 158.096,- Kč.

        Usnesení č. 61/20/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 1074/2 v kú Čenkov za cenu 400,- Kč/m2.

     Usnesení č. 62/20/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.06.2020 na stavbu Sociální byty v objektu bývalé fary v městysu Malšice, podle kterého se cena za dílo, po započítání méně a víceprácí, zvyšuje o 157.319,74 na celkovou cenu 13.958.284,23 Kč.

        Usnesení č. 63/20/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.08.2020 na stavbu Oprava nádrže Všechlapy, kde se cena díla zvyšuje o 295.460,26 Kč na celkovou čásku 2.264.581,86 Kč.

        Usnesení č. 64/20/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo dar ve výši 18.000,- Kč pro Diakonii ČCE- středisko Rolnička Soběslav.

        Usnesení č. 65/20/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo záměr  společnosti  Stav.K s.r.o. č.p. 238, 391 74 Želeč IČ 09435778 výstavby a provozování Bytového domu o 14 b.j. na pozemku par.č. 2273 v k.ú. Malšice. Akce bude realizována dle podmínek podprogramu "Podporované byty" |v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

        Usnesení č. 66/20/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo podání žádosti o dotaci na Místní komunikace Malšice – Všechlapy a Místní komunikace Malšice – Dobřejice do dotace MMR, podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul Podpora obnovy místních komunikací.

        Usnesení č. 67/20/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo podání žádosti o dotaci na Opravu místní komunikace Čenkov- Malšice do programu POV JčK.

        Usnesení č. 68/20/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo podání žádosti o dotaci na Budování nových vodních zdrojů v Maršove a v Oboře.

        Usnesení č. 69/20/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo smlouvu o věcném břemeni  č. TA-014330057774/001 o zřízení VB na pozemcích p.č. 742/4, 729/1, 727/2 v kú Obora  u Maršova.