Usnesení zastupitelstva za rok 2019

Usnesení ze dne 18.2.2019

1/19/ZM:  Zastupitelstvo Městyse Malšice

  1. schvaluje dle § 6, odst. 5 písm. a zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon) změnu č. 2 územního plánu Malšice, která bude obsahovat:
  1. změnu funkčního využití pozemku parc. č. stp.32/1 o výměře 356 m2 v k.ú. Malšice z ploch bydlení, na plochu občanské vybavenosti, z důvodu rozšíření stávající hasičské zbrojnice
  2. změnu funkčního využití pozemku parc.č. 1452/6 o výměře 1895 m2 v k.ú. Malšice, z plochy výroby a skladování II. etapa, na plochu občanské vybavenosti v I. etapě zástavby, z důvodu stavby nové hasičské zbrojnice.
  1. určuje paní starostku, Miloslavu Šebkovou, aby dle stavebního zákona spolupracovala s pořizovatelem při zpracování změny č. 2 územního plánu.

schvaluje žádost obce o pořízení změny úřadem územního plánování podle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona. 

2/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí 18. rozpočtové opatření, týkající se roku 2018 a 1. rozpočtové opatření roku 2019.

3/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo 2. rozpočtové opatření roku 2019.

4/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí Zprávu o hospodaření v lesích městyse Malšice za rok 2018.

5/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice neschválilo Smlouvu o partnerství s  Toulavou o.p.s. Tábor.

6/19/ZM: Zastupitelstvo pověřuje paní starostku, aby v Dohodě o zapojení katastrálního území obce prověřila, co znamená účast městyse na rozvoji regionu v oblasti turistického ruchu.

7/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo pronájem obecního rybníka p.č.381/2 v k.ú. Malšice panu Romanu Tajrychovi a Martinovi Gecimu  za cenu 5.555,- Kč. V případě získání dotace bude nájemní smlouva přerušena.

8/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo finanční dar ve výši 5000,- Kč Mysliveckému sdružení Krásná Lípa Malšice.

9/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo finanční dar ve výši 18.000,- Kč pro Diakonii ČCE středisko Rolnička.

10/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo finanční dar ve výši 10.000,- Kč pro Domácí Hospic Jordán o.p.s. 

11/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo finanční dar ve výši 3.000,- Kč organizaci ILCO Tábor z.s.

12/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo finanční dar ve výši 40.000,- Kč panu Vladimíru Novotnému Malšice.

13/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí žádost o spolufinancování protidrogové služby.

14/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo finanční dar na koupi dvou menších stanů pro KPŠ Malšice. Cena jednoho stanu je 16.390,- Kč.

15/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Smlouvu s SÚS Tábor o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.BVB/01/19/TA/Tl.

16/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí žádost Rodinného centra Radost o.p.s. Tábor.  

17/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice neschválilo vyvěšení záměru na prodej části pozemku městyse p.č.455/54 v k.ú. Malšice.

18/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Dodatek č.1 k SOD 014/18 na Intenzifikaci  a modernizaci ČOV.

19/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo cenu vodného a stočného na hospodářský rok 2019 v celkové výši 62,22 Kč bez daně.

20/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo žádost o podání dotace na MMR jen na polovinu hřbitovní zdi u silnice.

21/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice zamítlo připojení městyse Malšice k akci Vlajka pro Tibet.

 

Usnesení ze dne 15.4.2019

22/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo 4.rozpočtové opatření.

 23/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo jako vítěze výběrového řízení na Prodloužení vodovodu a kanalizace u čp 19 v Malšicích firmu Kluzák s.r.o. Tábor s nabídkovou cenou  1.332.016,- Kč bez DPH.

24/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo návrh, že pan Martin Šimota nemusí uhradit vzniklou finanční ztrátu z půjčovny párty vybavení.

25/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo variantu dalšího fungování půjčovny párty vybavení za úplatu občanům, cizím spolkům a firmám, zdarma místním spolkům.

26/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo nevratnou zálohu při rezervaci párty vybavení, ve výši 50% půjčovní ceny.

27/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo odepsání investice Zateplení úřadovny Obora na účtu 042 0006 ve výši 80.000,- Kč přímým shozením do nákladů, účetním zápisem 547/042.

28/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu „Oddílná kanalizace Čenkov“ s manželi Mrázkovými, paní Věrou Novotnou, paní Alenou Křížovskou a manželi Vlčkovými.

29/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo smlouvu č. . 1030049034/001 o umístění zemního kabelu na stavbu Čenkov u Malšic Sudovi kNN, smlouvu č. 1030045187/002 o umístění kabelu NN stavba Malšice Strnad přípojka NN

30/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č. 2100/19 v kú Malšice.

31/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo dar pro TJ Malšice ve výši 20.000,-

32/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo dar pro  SDH ve výši 5.000,-

33/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Jednací řád zastupitelstva městyse Malšice.

34/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo zadání vypracování projektové dokumentace na výstavbu všech tří chodníků firmě Graphic PRO s.r.o.

35/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo zvýšení výdajů v rozpočtovém opatření č. 3 o 550.000,- Kč na 4.550.000,- Kč

36/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vyvěšení záměru směny pozemků p.č. 381/2 a 381/5 v kú Malšice.

37/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Účetní závěrku ZŠ a MŠ Malšice za rok 2018.

38/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Malšice ve výši 24268,08 Kč a jeho převedení do rezervního fondu.

39/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo opravu místních komunikací MK1, MK2 a MK3 dle předložených rozpočtů

40/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo další zvýšení výdajů v rozpočtovém opatření č. 3 o 800.000,- Kč na celkových 5.350.000,- Kč

41/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje aktualizaci Plánu financování obnovy VH majetku pro rok 2019.

42/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vyvěšení záměru pronájmu pozemku p.č. 1494 v kú Čenkov o výměře 390m2.

43/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vypsání výběrového řízení na stavbu Rozšíření parkoviště u ZŠ Malšice.

44/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo:

           Obsah změny č.2 Územního plánu Malšice

  1/ Změnu funkčního využití pozemku par.č. stp. 32/1 v kú Malšice z plochy bydlení na plochu občanské vybavenosti, z důvodu rozšíření stávající hasičské zbrojnice

  2/ Změnu funkčního využití pozemku p.č. 1452/6 v kú Malšice z plochy výroby a skladování – II. etapa, na plochu občanské vybavenosti v I. etapě zástavby, z důvodu stavby nové hasičské zbrojnice

   3/ Aktualizaci zastavěného území

a stanovuje že:

  1. Změna č.2 Územního plánu Malšice, bude pořízena zkráceným postupem podle § 55a a následně stavebního zákona

 

Usnesení ze dne 6.5.2019

45/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice potvrdilo a schválilo jako vítěze výběrového řízení na Přístavbu pavilonu ZŠ Malšice-2 kmenové třídy, firmu Táborské stavby s.r.o. s nejnižší cenou  9.483.447,- bez DPH.

46/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí 3.a 5. rozpočtové opatření v pravomoci starostky a schválilo 6. rozpočtové opatření.

47/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č:TA-014330051914/001na stavbu „Malšice Neuman kabel NN“ s firmou E.ON České Budějovice.

48/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo prodej pozemku p.č. 2100/19 v kú Malšice za cenu 300,- Kč za m2 panu Jiřímu Voborskému a panu Jaroslavu Dvořákovi Malšice, každému část z pozemku dle výměry z GP. Poplatky spojené s převodem a zřízením věcného břemene nad obecní kanalizací, kdy oprávněným bude Městys Malšice, hradí nabyvatelé.

49/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo pronájem pozemku p.č.1494 v k.ú. Čenkov o výměře 390 m2 za cenu 100,- Kč ročně panu Jiřímu a Haně Sklenářovým Obora.

50/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo koupi pozemku p.č. 381/18 o výměře 713 m2 od paní Růženy Janouškové za cenu 50.000,- Kč.

51/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo finanční dar 30.000,- Kč na účet  Terezy Macholdové z Čenkova, na podporu a přípravu přeplavání kanálu La Manche.       

52/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Půjčovní řád a ceník párty vybavení.          

53/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vratku dotace ve výši 56.000,- Kč na veřejné osvětlení v Třebelicích.            

54/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vratku dotace ve výši 15.000,-EUR  na připojení WIFI.

55/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vypsání výběrového řízení na: Stavební úpravy a přístavba výtahu k úřadu Městyse.

 

Usnesení ze dne 20.6.2019

 56/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí 7. rozpočtové opatření a schvaluje 8. rozpočtové opatření.

57/19/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo účetní závěrku Městyse Malšice sestavenou ke dni 31.12. 2018 bez výhrad.

58/19/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo Závěrečný účet Městyse Malšice za rok 2018 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením r. 2018 a to bez výhrad.

59/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje výsledky výběrového řízení na stavbu Rozšíření parkoviště u ZŠ Malšice, vítězem je firma HES stavební s.r.o. s cenou 943.550,- Kč bez DPH.

60/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje výsledky výběrového řízení na stavbu Stavební úpravy a přístavba výtahu k úřadu Městyse Malšice čp.131, vítězem je firma Táborské stavby s.r.o. s nabídkovou cenou 1.570.000,- Kč bez DPH

61/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí na směně nemovité věci - pozemky p.č. 381/12, 381/16 městyse Malšice s pozemkem pana Ladislava  Křivánka p.č. 381/2  o stejné výměře.

62/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje splátkování podílu  občanů přistupujícím k výstavbě vodovodu a kanalizace u čp. 19 ve výši 45.000,- Kč se splatností 3 roky. Zbývající část 46 001,- Kč občané uhradí po dokončení stavby.

63/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje finanční dar ve výši 10.000,- Kč na účast Davida Háka na ME mládeže v šachu 2019.

64/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí č. 1030050364/003 o zřízení věcného břemene.

65/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje převzít od hasičů kompenzaci a chybějící majetek odepsat

Usnesení ze dne 19.9.2019

66/19/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí 9.,10. a 11. rozpočtové opatření.

67/19/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo pověřit právního zástupce jednáním o uhrazení obvyklého nájemného za uložení hasičské stříkačky ve stodole v Maršově za období maximálně tři roky, v případě nedohody o uhrazení nájmu, právního vymáhání vydání věci.

68/19/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo koupi pozemku č.1360/57 v k.ú. Malšice s výměrou 236 m2 od pana Milana Skalického za cenu 70,-Kč/m2 

69/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice projednalo a schválilo žádost o bezúplatný převod a současně i samotný bezúplatný převod pozemků pp.č. 1028/31 v k.ú. Malšice a pp.č. 602/3 v k.ú. Všechlapy u Malšic z vlastnictví ČR, příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví městyse Malšice.

70/19/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo poskytnutí neinvestiční dotace na provoz TJ Malšice pro rok 2019 ve výši 260.000,- Kč.

71/19/ZM:   Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo poskytnutí finančního daru TJ Malšice ve výši 15.000,- Kč na pořízení dětské věžové sestavy.

72/19/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo zadání zpracování projektu na  prodloužení kanalizace v Čenkově a dále schválilo úhradu poloviny nákladů na stavbu prodloužení kanalizace k parcele p.č. 1133/2 jejím majitelem po realizaci stavby.

73/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo jako dodavatele konvektomatu do školní jídelny firmu In-Gastro, která byla z předložených nabídek nejlevnější s cenou 305.357,10  Kč bez DPH.

74/19/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo: Zastupitelstvo městyse Malšice přenáší svou pravomoc a pověřuje starostku městyse paní Miloslavu Šebkovou k provádění rozpočtových změn v následujícím rozsahu: na straně příjmů bez omezení, snížení výdajů bez omezení, zvýšení výdajů spojených s příjmem dotace bez omezení, proúčtování daně z příjmů a DPH bez omezení, zvýšení výdajů v maximální hodnotě 300.000,- Kč na jednu položku rozpočtu v jednom rozpočtovém opatření. Rozpočtové opatření provedené starostkou městyse musí být v písemné formě a se zněním budou zastupitelé seznámeni na zasedání zastupitelstva městyse. Závažnější změny rozpočtu i nadále schvaluje zastupitelstvo městyse obvyklou formou rozpočtového opatření.

75/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje finanční dar ve výši 50.000,- Kč na Novoroční ohňostroj 2020 panu Romanovi Walzerovi.

Usnesení ze dne 15.10.2019

76/19/ZM: Zastupitelstvo městyse bere na vědomí 12. rozpočtové opatření.

 77/19/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo Směrnici upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu tj. mimo režim zákona č.134/2016 Sb., v bodě 7 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v hodnotě nepřesahujících 300.000,-Kč

78/19/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo Dodatek č.1 ke Smlouvě – prodloužení vodovodu a kanalizace u čp.19.

79/19/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo, že ve dnech 10.4 – 13.4.2020 a 4.7.2020 – 12.7.2020 a ve dnech státních svátků nebudou prováděny svatební obřady.

80/19/ZM: Zastupitelstvo městyse zamítlo koupi pozemku pp.č.634/26 o výměře 7m2 v k.ú. Třebelice, od ÚZSVM.

Usnesení ze dne 29.11.2019

81/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí 13. rozpočtové opatření.

82/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje rozpočet pro rok 2020, celkové příjmy ve výši 39.620.000,- Kč, celkové výdaje ve výši 37.680.000,- Kč a financování ve výši 1.920.000,- Kč.

83/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje Plán inventur a složení inventarizačních komisí na rok 2019.

84/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o místních poplatcích, novelu pro rok 2020, výše poplatku se stanovuje na 400,- Kč.

85/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 729/2 v kú Maršov u Tábora.

86/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje Smlouvu č. 1030053296/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu „Malšice Toufarová přípojka NN“, při zvýšení úplaty na 10.000,- Kč bez DPH.

87/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje poskytnutí daru ve výši 18.000,- Kč Diakonii Rolnička, Soběslav.

88/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje převod majetku na majetkových účtech 028 a 018 k hospodaření příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Malšice

89/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje odepsání pohledávky z účtu 311  0010 ve výši 5.678,75 Kč..

90/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje odepsání investice na účtu 042 0007 ve výši 6.050,- Kč přímým shozením do nákladů, účetním zápisem 547/042.

91/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice neschvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na zajištění projektových služeb při realizaci akce: Malšice – intenzifikace a modernizace ČOV a schvaluje smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení akce, částku 8.222,-Kč.

92/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje Dodatek č. 8/2019 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy Malšice, okres Tábor, kterým se doplňuje zkrácený název organizace.

93/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje Dodatek č. 11 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady na území městyse Malšice a místních částí bez poplatku za mýtné. 

94/19/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje Smlouvu o dílo č. 19/10/01/ZŠmalšice na opravu střechy tělocvičny s navrženou cenou 785.284,50 Kč bez DPH a zároveň schvaluje Rozpočtové opatření č.14, zvýšení výdajů o 960.000,- Kč na opravu střechy tělocvičny.

95/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje  Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.07.2019 na stavbu „Přístavba pavilonu 4 (dvě nové kmenové učebny).

96/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje jako vítěze výběrového řízení na stavbu Budování nových vodních zdrojů podzemní vody v místních částech Dobřejice a Všechlapy, Malšice, okres Tábor firmu Profastav s.r.o. Tábor s cenou 1.790.177,- Kč bez DPH.

97/19/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje požádat Ing. Jakuba Šepelu o předložení nové cenové nabídky na stavbu Chodník podél II/137 Bechyňská ulice a okružní křižovatka II/137.