Usnesení zastupitelstva za rok 2018

Usnesení ze dne 12.2.2018

 1/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí 1. a 2. rozpočtové opatření a schvaluje 3.rozpočtové opatření městyse Malšice.

 2/18/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí inventuru a Zprávu o hospodaření v lesích městyse Malšice za rok 2017.

 3/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje Zprávu o hodnocení a vítěze výběrového řízení na Opravu místní komunikace v Malšicích-SO 03- firmu VIALIT Soběslav s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 695.871,73 Kč včetně DPH.

 4/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje Zprávu o hodnocení, vítězem výběrového řízení na Souvislou běžnou údržbu MK SO 04 v Malšicích firmu VIALIT Soběslav s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 2.419.850,71 Kč včetně DPH

5/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje Zprávu o hodnocení, vítězem výběrového řízení na Projektové služby Malšice – intenzifikace a modernizace ČOV, firmu VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., Hradec Králové s nejnižší nabídkovou cenou 887.000,- Kč bez DPH.

6/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje Zprávu o hodnocení, vítězem výběrového řízení na Opravu kanalizace Malšice – lokalita Za školou firmu ECO CB s.r.o. České Budějovice s nejnižší nabídkovou cenou 2.138.850,- Kč bez DPH.

7/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje cenu vodného a stočného pro hospodářský rok 2018 stejnou jako v roce 2017, tedy 60,72 Kč bez DPH, včetně DPH 69,83 Kč.

 8/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č. 2100/8 v kú Malšice, za cenu 400,- Kč/m2.

 9/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice zamítlo žádost paní Marie Synkové o směnu pozemků u domu čp 118 v Malšicích a požadují vyklizení pozemku místní komunikace.

10/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. TA-014330045419/001.

11/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice neschválilo připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky.             

12/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí informace ohledně odpadového hospodářství.

13/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo dar pro Domácí hospic Jordán ve výši 10.000,- Kč.

14/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo dar pro sdružení I MY o.p.s. Soběslav ve výši 5.000,- Kč.

15/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo dar pro Myslivecké sdružení Krásná lípa Malšice  ve výši 5.000,- Kč.

16/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo dar pro Myslivecké sdružení Krásná lípa Malšice  ve výši 20.000,- Kč na nákup 2 ks nůžkových stanů.

17/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice zamítá žádost Farní charity Tábor.

18/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo umístění stánku na zmrzlinu na veřejném prostranství za cenu 10.000,- Kč.

19/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje opravu chodníku od benzínky ke kulturnímu domu včetně nových obrubníků, kterou provede firma HES stavební s.r.o. za nabídnutou cenu.

20/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo dar panu Romanu Walzerovi ve výši 3822,- Kč.

21/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo darovací smlouvu pro paní Alenu Marešovou, na kostýmy mažoretek, ve výši 7.500,- Kč.

Usnesení ze dne 26.2.2018

22/18/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo koupi fary v Malšicích čp.1, s pozemkem parc.č. st. 3/1 – zast.plocha o výměře 332 m2 a parc.č.2169 – zahrada o výměře 366 m2  za kupní cenu ve výši 2.500.000,- Kč                 

23/18/ZM: Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 4, výdaje se zvyšují o 2.600.000,- Kč na nákup fary v Malšicích a projektovou dokumentaci.

24/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice zamítlo prodej pozemku p.č. 45/1 v k.ú. Maršov a schválilo opravu přístupové cesty na pozemku p.č.45/1v k.ú. Maršov.

25/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.č.1360/52 v k.ú. Malšice za cenu 400 Kč/m2.

26/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo finanční příspěvek společnosti ILCO Tábor z.s. ve výši 3000,- Kč.

27/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje strategický dokument Místní akční plán vzdělávání ORP Tábor a to včetně příloh. Tento dokument včetně investičních záměrů je schvalován dle § 84 odst.2 zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, z pozice zřizovatele školy v obci.

Usnesení ze dne 23.4.2018 

 28/18/ZM:  Zastupielstvo městyse Malšice bere na vědomí 5. rozpočtové opatření.

29/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Malšice za rok 2017.

30/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Malšice ve výši 71.380,77 Kč a jeho rozdělení 51.380,77 Kč do rezervního fondu a 20.000,- Kč do fondu odměn.

31/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje prodej zaplocené části p.č. 1074/2 v kú Čenkov u domu čp 16. za cenu 400,- Kč/m2, náklady spojené s převodem hradí kupující.U

32/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.č. 454/19 v kú Dobřejice a dále záměr prodeje částí pozemků p.č. 451/12 a 451/13 v kú Dobřejice

33/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č. 44/2 v kú Obora o výměře 72 m2 za cenu 50,- Kč/m2.

34/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Petrem Šimákem na nebytové prostory v domě čp 58 o výměře 32,3 m2 za cenu 1.077,- Kč/měsíc od 1.5.2018

35/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č.: TA-014330045336/001.

36/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo prodej pozemku p.č. 2100/8 v kú Malšice o výměře 49 m2 paní Lucii Včelákové za cenu 400,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.

37/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo prodej pozemku p.č. 2100/26 v kú Malšice o výměře 16 m2 za cenu 400,- Kč/m2 paní Evě Markové. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.

38/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo prodej pozemku p.č. 1360/114 o výměře 10m2 v kú Malšice  a pozemku p.č. 15/2 v kú Malšice o výměře 89 m2 za cenu 400,- Kč/m2 firmě Dolter Malšice. Veškeré náklady spojené s převodem hradí nabyvatel

39/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo záměr prodeje zaplocené části pozemku p.č. 2131/1 v kú Malšice.

40/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje Závaznou objednávku služeb s firmou grantEXs.r.o. na podání žádosti o dotace z programu IROP na sociální byty.

41/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o umístění zařízení č. cMALSg A ze dne 17.8.2000 s firmou Vodafone.

42/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje navýšení kapacity ZŠ a MŠ Malšice. ZŠ Malšice z 245 na 255 žáků, školní jídelny z 425 na 450 strávníků, MŠ Malšice z 80 na 96 dětí, výdejny v MŠ z 80 na 96 strávníků a ŠD z 80 na 100 žáků.

 43/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje přijetí daru od ČSOB a.s. pro ZŠ a MŠ Malšice.

44/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje vítěznou firmu na Opravu obecní úřadovny v Oboře firmu Táborské stavby s.r.o. s cenou 398575,21 Kč včetně DPH.

45/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje Dodatek č.1 k Smlouvě o dílo č.8/2018 ze dne 1.3.2018 na stavbu Souvislá běžná údržba MK Městys Malšice a samostatnou smlouvu na opravu komunikace od Hemy ke Koblasovým.

Usnesení ze dne 19.6.2018

 46/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje dofinancování platu druhé učitelky na rok 2019, pokud se na její plat nepodaří vyřídit finanční prostředky z Krajského úřadu.

47/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí 6. a 7. rozpočtové opatření.

48/18/ZM:  Zastupitelstvo schválilo 8. rozpočtové opatření.

49/18/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo účetní závěrku Městyse Malšice sestavenou ke dni 31.12. 2017 bez výhrad.

50/18/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo Závěrečný účet Městyse Malšice za rok 2017 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením r. 2017 a to bez výhrad.

51/18/ZM: Zastupitelstvo městyse potvrdilo výsledek výběrového řízení - firmu JIHOSTAV s.r.o. Soběslav s tím, že se bude realizovat pouze stavba SO 01  - Stavební úpravy a přístavba mateřské školy za cenu 2.138.353 včetně daně.

52/18/ZM: Zastupitelstvo městyse potvrdilo výsledek výběrového řízení na akci Běžná údržba MK Za školou Malšice firmu VIALIT Soběslav spol. s r.o. s cenou ve výši 3.293.326,27 Kč včetně DPH.

53/18/ZM: Zastupitelstvo městyse potvrdilo výsledek výběrového řízení na Modernizaci zdroje tepla v ZŠ a MŠ Malšice vítěznou firmu PROFASTAV s.r.o. Tábor s cenou ve výši 1.737.560 Kč včetně DPH

54/18/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo 9. rozpočtové opatření v celkové výši 7.600.000,- Kč, z toho na financování akce Běžná údržba MK Za školou Malšice ve výši 3.300.000, Kč, na Modernizaci zdroje tepla v ZŠ a MŠ Malšice 2.000.000,- Kč a na přístavbu MŠ Malšice 2.300.000,- Kč.

 55/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo prodeje části pozemku p.č. 454/19 v kú Dobřejice za cenu 150/m2 panu Ivanu Helclovi a panu Ivanu Mikšátkovi. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel

56/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo prodej pozemku p.č.451/12 a 451/13 v k.ú. Dobřejice paní Tereze Dvořákové. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.

57/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo prodej pozemku p.č. 44/2 v kú Obora o výměře 72 m2 za cenu 50,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel

58/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo prodej zaplocené části pozemku p.č. 2131/1 v kú Malšice za cenu 400 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel

59/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vyvěšení záměru prodeje části pozemku městyse p.č.2115/4 v k.ú. Malšice za cenu 50Kč/m2 a záměr koupi pozemku p.č. 2232/5 v k.ú. Malšice za cenu 50 Kč/m2. 

60/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo prodej části pozemku p.č. 2100/15 v kú Malšice za cenu 400,- Kč/m2 paní Kateřině Peštové a panu Tomáši Jirákovi. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel

61/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Smlouvy o věcném břemeni se společností E.ON a.s. č: TA-014330047101/001 - Malšice Drtinová přípojka NN, č. TA-014330045740/001- Malšice Borovský přípojka NN a č. TA-014330046317/001 - Čenkov u Malšic Strakoš kabel NN

 62/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo finanční dar Klubu přátel školy při ZŠ a MŠ Malšice ve výši 10.000,- Kč

63/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo neinvestiční dotaci TJ Malšice ve výši 260.000.- Kč.                        

64/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo finanční dar TJ Malšice ve výši 36.000,- Kč na výměnu oken v šatnách.

65/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí žádost Linky bezpečí z.s

66/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice zamítlo Záměr -  rozšíření dobývacího prostoru Maršov společnosti KERAMOST a.s. Most.

67/18/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Smlouvu o dílo s projektantem Ing. Arch. Romanem Pelarem firmy TRIGNIS  spol.s.r.o. Brno na zakázku – Sociální byty Malšice.

68/18/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice vzalo na vědomí Zápis z kontroly kontrolního výboru.

69/18/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo počet členů zastupitelstva – 11 členů – pro volby do zastupitelstva obce v r. 2018

70/18ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo finanční odměnu ve výši 500,- Kč zastupitelům, kteří se zúčastní výběrových řízení a 500,- Kč za zastoupení při svatebních obřadech

71/18ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice zamítlo prodej pozemku městyse p.č.1300/3 v k.ú. Malšice.         

Usnesení ze dne 3.9.2018

72/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí 10., 11. a 12. rozpočtové opatření.

73/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje jako vítěze výběrového řízení na stavbu Dětské hřiště Malšice firmu hřiště.cz s cenou 650.048,30 Kč

74/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje jako vítěze výběrového řízení na stavbu Sadovnické úpravy parku před ZŠ a MŠ v Malšicích firmu Ing. Milan Krátký s cenou 290.759,93 Kč.

75/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje jako vítěze výběrového řízení na stavbu Komunikace pro pěší před ZŠ Malšice firmu  PROFASTAV s.r.o. s cenou 924.601,- Kč

76/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje jako vítěze výběrového řízení na zakázku Budování nových zdrojů podzemní vody v místních částech Dobřejice a Všechlapy- hydrogeologické průzkumné vrty firmu VODNÍ ZDROJE, a.s. s cenou 1.321.574,- Kč.

77/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje 13. Rozpočtové opatření, kde se zvyšují výdaje o 4.850.000,- Kč

 78/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. 1030045187/001 a Dodatek č.001/2018 ke smlouvě č. 1030035964/001.

79/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje prodej zaplocené části pozemku p.č. 2115/4 v kú Malšice v Lánech manželům Vlnovým za cenu 50,- Kč/m2 a zároveň schvaluje odkup pozemku p.č. 2232/5 v kú Malšice v Lánech za cenu 50,- Kč/m2.

80/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje darovací smlouvu JSDH Malšice ve výši 5.000,- Kč  a Mysliveckému sdružení Krásná Lípa Malšice ve výši 5.000,- Kč.

81/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu finančního výboru.

82/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice souhlasí s ukončením činnosti svazku obcí „Svazek obcí – TDO Lužnice“ , IČO 46630325, se sídlem Želeč 26, Želeč, PSČ 39174 a s likvidací.

83/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje provedení akce Akustika- tělocvična v rozsahu stropu a jedné kratší strany.

84/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje vyhlášení soutěže na prodej výsuvného žebříku obálkovou metodou s nejnižší nabídkovou cenou 9.000,- Kč.

Usnesení ze dne 1.11.2018

85/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo program ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Malšice.

86/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo ověřovatele zápisu pana Petra Nováka a pana Pavla Klímu

87/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo na nové volební období jednoho místostarostu.

88/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo, že pouze funkce starosty bude uvolněná.

89/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo veřejný způsob volby funkce starosty a místostarosty.

90/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo postupné vyzvání zástupců volebních stran na předložení kandidáta na místo starosty.

91/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo do funkce starostky Městyse Malšice paní Miloslavu Šebkovou.

92/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo do funkce neuvolněného místostarosty pana Pavla Kašpara.

93/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo pětičlenné složení finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva městyse Malšice.

94/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo předsedou finančního výboru pana Petra Nováka.

95/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo předsedou kontrolního výboru pana Pavla Klímu.

96/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo členy Výboru pro místní části ve složení: předsedkyně paní Miloslava Šebková, členové Luboš Píša za Čenkov, Marie Čásenská za Dobřejice, Jan Vlna za Lány, Jan Pánek za Maršov, Jan Kratochvíl za Oboru, Milan Miňha za Třebelice a Jaroslav Lutovský za Všechlapy.

97/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo členy finančního výboru ve složení: pan Ladislav Křivánek, paní Dana Švecová, paní Alenu Brodinová a paní Petra Štenglová.

98/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo členy kontrolního výboru ve složení: paní Lenku Hejnou, paní Janu Jedličkovou, paní Janu Posavádovou a paní Radku Křivánkovou.

99/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo odměnu pro neuvolněného místostarostu pana Pavla Kašpara od 1.11.2018 ve výši 25.000,-Kč.

100/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo odměnu pro výkon funkce zastupitele od 1.11.2018 ve výši 1.534,-Kč.

101/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo odměnu za výkon funkce předsedy finančního a kontrolního výboru od 1.11.2018 ve výši 3.068,-Kč.

102/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo, že se odměna neuvolněnému členu zastupitelstva městyse poskytne pouze za výkon funkce, za níž mu podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

103/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo odměnu pro výkon funkce člena finančního a kontrolního výboru, kteří nejsou zastupitelé, ve výši 540,-Kč za jedno zasedání výboru.

104/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo odměnu ve výši 540,- Kč hrubého měsíčně členům výboru pro místní části a to od 1.11.2018.

105/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo finanční odměnu ve výši 500,- Kč za účast zastupitele ve výběrovém řízení.

106/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo finanční odměnu ve výši 500,- Kč pověřeným zastupitelům k přijímání vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství za vykonaný obřad.

107/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo finanční odměnu ve výši 1.500,- Kč měsíčně kurátorovi Galerie Malšice, Pavlu Klímovi od 1.1.2019.

108/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo a pověřilo pana Antonína Randu, Pavla Klímu, Libora Knížete a Pavla Hejného k přijímání vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství.

109/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo opětovné uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků s městem Tábor. Městys Malšice není schopen svými orgány výkon přenesené působnosti na tomto úseku zabezpečit.

110/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo výsledek výběrového řízení na rekonstrukci vodní nádrže Čenkov vítěznou firmu: Dřevotvar řemesla a stavby s.r.o. Chýnov s cenou ve výši 2.509.317,19 Kč.

111/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Smlouvu s Jihočeským krajem prostřednictvím SÚS Tábor o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě  č. BVB/69/18/TA/Vi.

112/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí 15. rozpočtové opatření.

113/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo 16. rozpočtové opatření.

114/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse schválilo dar ve výši 50.000,- Kč na novoroční ohňostroj panu Romanu Walzerovi.

Usnesení ze dne 7.12.2018

115/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019.  Příjmy ve výši 36 700 000,- Kč, výdaje ve výši 27 760 000,- Kč, náklady na financování úvěrů 1 920 000,- Kč.

116/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje podání žádosti na opravu hřbitovní zdi v Malšicích z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova vyhlášeného MMR ČR.      

117/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje Plán investic na roky 2019-2020.

118/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje návrh Rozpočtového výhledu na roky 2019-2021.

 119/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí 17. rozpočtové  öpatření.

 120/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje jako vítěze výběrového řízení na Sdružené dodávky elektrické energie pro Městys Malšice na období od 1.1.2019 do 31.12.2020 firmu E.ON Energie, a.s. s nabídkovou cenou  521.583,35 Kč bez DPH.

 121/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje jako vítěze výběrového řízení na  Dodávku LTO pro ZŠ a MŠ Malšice firmu EG Energie, a.s. s cenou 26,44 kč za litr LTO.

 122/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje Plán inventur Městyse Malšice na rok 2018 a  navržené složení inventarizačních komisí.

 123/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o místních poplatcích, novela pro rok 2019, výše poplatku se stanovuje na 400,- Kč.

 124/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje převod majetku na majetkových účtech 028 a 902 k hospodaření příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Malšice.

 125/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje Program obnovy venkova pro roky 2019-2022.

 126/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje Plán investic, aktualizace pro rok 2019 firmy Čevak a.s.

 127/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje vyvěšení záměru pronájmu rybníka na p.č. 381/2 v k.ú. Malšice.

 128/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice vzalo na vědomí žádost o finanční podporu organizace Ochrana fauny ČR, o.p.s.

129/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje dar pro organizaci Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. ve výši 1.000,- Kč.

130/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje dar pro  ZŠ a MŠ poskytovatel sociálních služeb KAŇKA o.p.s. ve výši 5.000,- Kč.

131/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje dar pro Hokejový klub HC Pigvoň Čenkov ve výši 10.000,- Kč.

132/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje podání žádosti o dotace na projekt Oprava rybníka ve Všechlapech a Oprava rybníka U třech smrků v Malšicích do podprogramu 129 293 Ministerstva zemědělství – Podpora opatření na malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí.

133/18/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje způsob financování výstavby prodloužení vodovodu a kanalizace u čp 19, majitelé sousedních parcel a domů přispějí na výstavbu ½ nákladů.