Usnesení zastupitelstva za rok 2017

Usnesení ze dne 13.2.2017

 1/17/ZM: Zastupitelstvo bere na vědomí 15. rozpočtové opatření k 13.12.2016 a 1.rozpočtové opatření r. 2017, v pravomoci starostky.

 2/17/ZM: Zastupitelstvo bere na vědomí změnu soupisu schváleného rozpočtu od 1.1.2017 a to položky: 1382,1383 a 1384 namísto zrušených položek 1351,1352 a 1355.

3/17/ZM: Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o hospodaření v lesích městyse Malšice za rok 2016 a inventuru dřeva k 31.12.2016

 4/17/ZM: Zastupitelstvo schválilo Plán investic do vodohospodářského majetku  - aktualizace pro rok 2017.

5/17/ZM: Zastupitelstvo schválilo výsledek výběrového řízení na opravu hřbitovní kaple v Maršově a potvrdilo vítěznou firmu Vidox s.r.o. Český Krumlov s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 609.455,- Kč bez DPH.

6/17/ZM: Zastupitelstvo schválilo výsledek výběrového řízení na osobní automobil v provedení 4 x4 Dacia Duster a potvrdilo vítěznou firmu Auta Borek a.s. s cenou ve výši 348.910,75 Kč bez DPH.

7/17/ZM: Zastupitelstvo schválilo koupi domu čp. 102 s pozemkem za nabídnutou cenu 150.000,- Kč od majitele pana Tomáše Vachtla, Rakovník.

8/17/ZM : Zastupitelstvo  schválilo, aby Městys Malšice, jako vlastník zemědělské půdy, požádal o provedení pozemkových úprav v k.ú. Obora u Maršova.

 9/17/ZM: Zastupitelstvo schválilo vyvěšení záměru pronájmu připlocené části pozemku p.č.2103/4 cca 85m2 k domu čp.144 v Malšicích za cenu 680,- Kč za rok.

 10/17/ZM: Zastupitelstvo schválilo zadat zpracování územní studie pro území Z. MAL 15.

 11/17/ZM: Zastupitelstvo schválilo dar ve výši 10.000,- Kč pro Domácí hospic Jordán z Tábora na rok 2017.

12/17/ZM: Zastupitelstvo schválilo dar ve výši 5.000,- Kč pro společnost I MY o.p.s Soběslav ve výši 5.000,- Kč na rok 2017.

13/17/ZM: Zastupitelstvo schválilo dar ve výši 5.000,- Kč pro Myslivecké sdružení Krásná lípa Malšice.

14/17/ZM: Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti číslo VB/13/17/RTA/BA se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje na uložení oddílné kanalizaci v Čenkově

15/17/ZM : Zastupitelstvo schválilo představení nové divadelní hry Stvoření světa, termín dle dohody, cena cca 65.000,- Kč-.

16/17/ZM:  Zastupitelstvo schválilo zajištění finančních zdrojů pro pokrytí 4 žádostí o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2017. Dva projekty jsou pro MŠ a dva pro Galerii Malšice.

17/17/ZM: Zastupitelstvo schválilo zajištění finančních zdrojů na opravu rybníků v Oboře a ve Všechlapech.

Usnesení ze dne 3.4.2017

18/17/ZM: Zastupitelstvo městyse schvaluje cenu za vodné a stočné od 1.4.2017 v celkové výši 69,83 Kč včetně DPH, vodné 45,98 Kč a stočné 23,85 Kč.

19/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje navýšení kapacity školní družiny z 80 na 100 dětí od 1.9.2017.  

20/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje navýšení kapacity základní školy z 245 na 250 dětí od 1.9.2017.

21/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Malšice

22/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Malšice za rok 2016 ve výši 49 487,46 Kč a jeho převedení do rezervního fondu.

23/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice zamítlo žádost o prodej pozemku a schválilo vyhlášení záměru pronájmu pozemku p.č. 193 v kú Maršov, 821 m2, za cenu 2000,-Kč/ha/rok.

24/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje pronájem zaplocené části pozemku p.č. 2103/4 v kú Malšice o výměře cca 85 m2 paní Marii Rybové, Malšice 144 za cenu 680,- Kč/rok.

25/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 312/6 v kú Dobřejice, pouze malý trojúhelník mezi parcelami.

26/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje Smlouvu č. 1030036976/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

27/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje Smlouvu č. 1030036737/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

28/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje Smlouvu č. 1030035826/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

29/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje změnu pozemku p.č. 1360/54 a části pozemku p.č. 1360/61 v kú Malšice, na kterém stojí garáž, na plochu k bydlení ve 2. změně územního plánu Malšice.

30/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje poskytnutí dotace TJ Malšice, z.s. ve výši 260.000,- Kč.

31/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje poskytnutí daru MS Krásná lípa Malšice ve výši 10.000,- Kč.

32/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 248/4 v kú Malšice s věcnými břemeny vedení inženýrských sítí, přesná cena bude stanovena na dalším zastupitelstvu.

33/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje pro výběr komunálního vozidla v provedení 4x4 postup odlišný od platné Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městyse Malšice a rozhodlo, že dodavatelem vozidla DURSO Multimobil bude firma SIMED Dvůr Králové.

34/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje vypsání podlimitního výběrového řízení na dodávku Rideru v provedení 4x4 s příslušenstvím podle předložených technických podmíne

35/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí schválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí – TDO Lužnice na období 2017-2021.

36/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Městyse Malšice na rok 2017-2019.

37/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice garantuje připravenost městyse Malšice finančně pokrýt náklady přístavby a opravy hasičské zbrojnice Malšice do jejich plné výše.

 

Usnesení ze dne 25.4.2017

38/17/ZM: Zastupitelstvo bere na vědomí 2. rozpočtové opatření k 01.04.2017, v pravomoci starostky.

39/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo 3. rozpočtové opatření Městyse Malšice.

40/17/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo znění kupní smlouvy s firmou Simed s.r.o. Dvůr Králové nad Labem na komunální vozidlo DURSO MULTIMOBIL 4x4 s třístranným sklápěčem.

41/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice souhlasí se závěrem hodnotící komise na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti ze dne 25.4.2017 tak, že nebyl vybrán žádný dodavatel.                                

42/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo přímou koupi sekačky Rider 4x4 s příslušenstvím od firmy HUTAB s.r.o. Tábor za cenu 361.800,-Kč včetně DPH 

43/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Malšice za rok 2016.                                       

44/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vyvěšení záměru na prodej části pozemku p.č.507/1 o výměře cca 80m2 v k.ú. Obora, v ceně 50 Kč za m2.

45/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vyvěšení záměru na prodej části pozemku p.č.734/1 o výměře cca 110 m2 v Oboře, v ceně 100 Kč za m2.

46/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vyvěšení záměru na prodej  pozemku p.č.1074/15 o výměře 94 m2- zahrada -  v Čenkově, v ceně 400 Kč za m2.

47/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo neprodávat historicky připlocené části z pozemku městyse Malšice p.č. 1074/1, ale požadují jejich uvolnění.

48/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo požádat majitele nemovitosti pana Ivana Seiferta o odplocení zaplocené části pozemku městyse Malšice p.č. 1074/2 a zároveň vyvěsit  záměr prodeje malé části pozemku p.č.1074/2 – ostatní plocha v k.ú. Čenkov pouze k zarovnání zahrady.                                     

49/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo pronájem pozemku p.č.193 o výměře 821 m2 v k.ú. Maršov panu Aleši Melicharovi za cenu 2000,-Kč/ha/rok. 

50/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo prodej pozemku p.č.312/6 o výměře 60 m2 v k.ú. Dobřejice panu Pavlu Urbánkovi za cenu 150,- Kč za m2. Poplatky spojené s převodem hradí nabyvatel   

51/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo výstavbu kolumbária na místním hřbitově od firmy TEZZO Tábor s.r.o.

52/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Půjčovní řád pro „Párty vybavení“ Městyse Malšice, které má svěřeno do péče SDH Malšice.

53/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo uzavření Smlouvy o dílo na Rekonstrukci a odbahnění vodní nádrže na p.č.1357 k.ú. Malšice a Rekonstrukci a odbahnění vodní nádrže na p.č.1/58 k.ú. Čenkov s Ing. Martinou Hřebekovou a jako první se připraví žádost o dotace na opravu umělé nádrže v Čenkově.

 

Usnesení ze dne 30.5.2017

54/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo 4. rozpočtové opatření Městyse Malšice k 30.05.2017 dle předloženého návrhu.

55/17/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo účetní závěrku Městyse Malšice sestavenou ke dni 31.12. 2016.

56/17/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo Závěrečný účet Městyse Malšice za rok 2016 a vyjadřuje souhlas  s celoročním hospodařením r. 2016 a to bez výhrad.

57/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice souhlasí se závěrem hodnotící komise na stavební úpravy v  Základní škole a vítěznou firmu Kadlec okna dveře s.r.o. Tábor s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 1.721.904,- Kč.                             

58/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vypsání výběrového řízení na opravu rybníka ve Všechlapech a v Oboře.  

59/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice zamítlo žádost manželům Štěpničkovým Obora čp.8, o odkoupení větší části pozemku, než mají zaplocenou.

60/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo prodej  pozemku p.č.1074/15 o výměře 94 m2- zahrada -  v Čenkově, v ceně 400 Kč za m2 panu Miroslavu Kluzákovi.

61/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo uzavření dohody o spolupráci na vytvoření společného školského obvodu s obcí Hlavatce.

62/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo koupi lesa p.č.471 v.k.ú. Dobřejice za cenu dle znaleckého posudku ve výši 243.870,- Kč.

63/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí Zprávu z finančního výboru ze dne 19.4.2017.

Usnesení ze dne 20.07.2017

64/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí 5. rozpočtové opatření Městyse Malšice k 9.6.2017

65/17/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo 6. rozpočtové opatření k 20.7.2017 dle předloženého návrhu.

66/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice souhlasí se závěrem hodnotící komise na opravu rybníka ve Všechlapech a potvrzuje vybranou vítěznou firmu s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 1.107.779,- Kč s DPH.                                      

67/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice souhlasí se závěrem hodnotící komise na odbahnění nádrže v Oboře a potvrzuje vybranou vítěznou firmu s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 312.791,- Kč s DPH.                              

68/17/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo pronájem pouze vodní plochy-   rybníka, který se nachází na části pozemku p.č. 1489 v k.ú. Čenkov a stejný rybník dále na p.č. 187/1v k.ú. Maršov, tedy vodní plochu celkem o výměře 7493 m2,  panu Jiřímu Sklenářovi za cenu 5.000,- Kč  za rok.

 69/17/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo prodej části pozemku 1074/1 v k.ú. Čenkov: nově vzniklý pozemek p.č.1074/22 o výměře 99 m2 panu Miroslavu Kluzákovi a pozemek p. č. 1074/23 o výměře 6 m2 paním Křížovské a Novotné, oba pozemky za cenu 400 Kč za m2. Náklady za převod pozemků hradí nabyvatelé.

70/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo záměr vyvěšení prodeje pozemku p.č.623/1 v k.ú. Třebelice.

71/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo jednorázový poplatek za místo v kolumbáriu na hřbitově v Malšicích ve výši 3.000,- Kč a nájemné ve výši 300,- Kč/rok tj. za 5 let 1.500,- Kč.

72/17/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo Dodatek č. 9 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady na území Městysu Malšice a místních částí s firmou Rumpold s.r.o. provozovna Tábor.

73/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo finanční dar Klubu přátel školy při ZŠ a MŠ Malšice ve výši 10.000,- Kč.

74/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.1/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Malšice.

 75/17/ZM: Zastupitelstvo bere na vědomí nabídku firmy Media CB na propagační video o Malšicích.

76/17/ZM: Zastupitelstvo schválilo vyvěšení záměru prodeje části pozemků p.č. 451/13, 451/12 a 451/11 v k.ú. Dobřejice a svolání místního šetření.

77/17/ZM: Zastupitelstvo schválilo vyhlášení výběrového řízení na prodej automobilu Suzuki Jimmy a staré multikáry obálkovou metodou, přičemž minimální cena bude určena znaleckým posudkem.

Usnesení ze dne 14.8.2017

78/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje výsledky výběrového řízení na opravu místní komunikace, jako vítěze firmu VIALIT Soběslav s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 777.559,26 Kč bez DPH. Zároveň schválilo opravu komunikace z prostředků městyse.

79/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice souhlasí se závěrem hodnotící komise na rekonstrukci VO Čenkov a potvrzuje vybranou vítěznou firmu s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 255.267,- Kč bez DPH.                                   

80/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje předložené 7. rozpočtové opatření

81/17/ZM:  Prodej pozemku 451/13 v k.ú. Malšice neprošel z důvodu schvalovacího kvóra. Při hlasování o prodeji pozemku p.č. 451/13 v kú Dobřejice hlasovali následovně:

82/17/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice souhlasí s vyvěšením záměru prodeje části pozemku p.č. 734/1 v kú Obora za cenu 50,-Kč/m2.

83/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vyhlášení výběrového řízení na demolici domu č.p.102

84/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo žádost hasičů z Maršova o koupi vozidla typu Ford Transit v hodně cca 70 tis. Kč.

85/17/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo poskytnutí daru Jihočeskému centru o.p.s. Tábor ve výši 1.000,- Kč.

86/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice neschvaluje tuto nabídku Jihočeské televize.

Usnesení ze dne 26.9.2017

87/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí 8. rozpočtové opatření městyse Malšice.

88/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje navýšení příspěvku do investičního fondu o 20 000,- Kč.

89/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku o 43.000,- Kč.

90/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje předložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8.6.2017 na stavbu Malšice-ZŠ-rozšíření: Stavební úpravy ZŠ Malšice

91/17/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo prodej pozemku p.č. 623/9 v kú Třebelice o výměře 20m2 za cenu 100,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel

 92/17/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Smlouvu č. 1030038113/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

93/17/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Smlouvu č. 1030035964/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

 94/17/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice zamítlo žádost o prodej části pozemku p.č. 2174/25 v kú Malšice

 95/17/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice souhlasí s prodejem pozemku p.č. 15/2 v kú Malšice o výměře 89m2.

96/17/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo cenu za pozemek p.č. 15/2 v kú Malšice 400,- Kč/m2

97/17/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo prodej zaplocené části pozemku p.č. 2100/11 v kú Malšice za cenu 400,- Kč/m2.

98/17/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo směnu pozemků v kú Čenkov pč. 107/3 o výměře 41 m2 a p.č. 1074/24 o výměře 121 m2,  cena za rozdíl směňovaných pozemků o výměře 80 m2 je stanovena 400,- Kč/m2, tj.32.000,-Kč. Veškeré náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.

99/17/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč  ZŠ a MŠ a poskytovateli sociálních služeb KAŇKA o.p.s. Tábor.

100/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice ruší usnesení č. 83/17/ZM ze dne 14.8.2017.

Usnesení ze dne 30.10.2017

101/17/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice vydává v samostatné působnosti v souladu s § 6 odst. 5c zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákona) ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 54 stavebního zákona, změnu č. 1 Územního plánu Malšice. Změna je vydána opatřením obecné povahy podle ustanovení § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

102/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí 10.rozpočtové opatření městyse Malšice.

103/17/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo prodej pozemku p.č. 507/10 o výměře 59 m2 a pozemku p.č. 734/29 o výměře 8 m2 v kú Obora za cenu 50,- Kč/m2 panu Josefu Markovi z Obory, poplatky spojené s převodem hradí nabyvatel.

104/17/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 24/3, části pozemku p.č. 740/1 a částí pozemku p.č. 519/26 v ků Oboře za cenu 50,-Kč za m2.

105/17/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč Českému svazu včelařů, základní organizaci Malšice.

106/17/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,- Kč panu Romanu Walzerovi na novoroční ohňostroj.

107/17/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo odměnu od 1.1.2018 pro neuvolněného místostarostu ve výši 25.000,- Kč měsíčně.

108/17/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo od 1.1.2018 odměnu neuvolněným zastupitelům ve výši 1.534,- Kč měsíčně.

 109/17/ZM:  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo od 1.1.2018 odměnu předsedům finančního a kontrolního výboru ve výši 3.068,- Kč měsíčně, odměna se nekumuluje s odměnou neuvolněného zastupitele.

Usnesení ze dne 8.12.2017

110/17/ZM:  Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočet městyse Malšice na rok 2018.

111/17/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo plán investic městyse Malšice pro rok 2017 - 2018

112/17/ZM: Zastupitelstvo schvaluje aktualizaci Programu obnovy venkova 2010 – 2017 pro rok 2018 a zároveň schvaluje prodloužení platnosti POV 2010 – 2017 na rok 2018.

113/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí 11., 12. a 13. rozpočtové opatření městyse Malšice v pravomoci starostky městyse.

114/17/ZM: Zastupitelstvo schválilo příkaz k provedení inventarizace, inventarizační plán a složení inventarizačních komisí pro rok 2017.

115/17/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo svěření předloženého majetku mezi Městysem Malšice a ZŠ a MŠ Malšice.

116/17/ZM: Zastupitelstvo schválilo poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu pro rok 2018 ve výši 400,- Kč  novelou Obecně závazné vyhlášky č.2/2016 o místních poplatcích s účinností od 1.1.2018.

117/17/ZM: Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030040554/001 pro stavbu „Malšice Dvořáková přípojka NN“. 

118/17/ZM: Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje ohledně stavby Prodloužení vodovodu a kanalizace u čp. 19 pro pozemek 2115/5, číslo smlouvy BVB/62/17/Ta/Vi

119/17/ZM: Zastupitelstvo schválilo  prodej části pozemků městyse v k.ú. Obora 519/39 – 50m2, 740/9 -42 m2 a celý pozemek p.č. 24/3 – 103 m2, celkem výměra  195 m2 za 50Kč/m2, za celkovou cenu 9.750,- Kč Aleně a Pavlovi Klímovi, Obora.

120/17/ZM: Zastupitelstvo schválilo Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na Opravu hřbitovní kapličky v Maršově. 

121/17/ZM: Zastupitelstvo bere na vědomí aktualizaci plánu investic pro rok 2018   pro lokalitu Malšice zpracovanou firmou Čevak a.s. České Budějovice.

122/17/ZM: Zastupitelstvo bere na vědomí žádost PREVENT 99 z.ú. Strakonice.

123/17/ZM: Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru ze dne 13.11.2017

124/17/ZM: Zastupitelstvo bere na vědomí Výroční zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Malšice.

125/17/ZM: Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 1000,- Kč na rok 2018 pro Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s Tábor. 

126/17/ZM: Zastupitelstvo bere na vědomí žádost Ochrany fauny ČR o.p.s Hrachov.

127/17/ZM: Zastupitelstvo schválilo realizaci I. etapy odhlučnění sálu KD Malšice s firmou MCMAX - AKUSTICO s.r.o. Brno a žádost o dotaci na tento titul. 

128/17/ZM: Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 10.000,- Kč hokejovému klubu Pigvoň Čenkov.

129/17/ZM: Zastupitelstvo schválilo Tabulku návrhu plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací