Usnesení zastupitelstva rok 2016

Usnesení ze dne 1.2.2016

1/16/ZM: Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení ankety v Maršově pro občany Maršova na povolení depolymerizační jednotky v areálu firmy HOKOV spol.s.r.o. v Maršově.

2/16/ZM: Zastupitelstvo schválilo cenu za věcné břemeno na pozemek p.č.729/1 k.ú. Maršov ve výši 5000,- Kč  a  schvalují Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku

3/16/ZM: Zastupitelstvo bere na vědomí 24. rozpočtové opatření r. 2015 a 1. rozpočtové opatření r. 2016

4/16/ZM: Zastupitelstvo odsouhlasilo pro rok 2016 cenu 30,- Kč za 1 m2 za služby spojené s užíváním hrobového místa

5/16/ZM: Zastupitelstvo schválilo finanční dar panu Romanovi Walzerovi na ohňostroj, který proběhl dne 1.1.2016 ve výši 20.000,- Kč.

6/16/ZM : Zastupitelstvo bere na vědomí Sdělení o sebeomezení Biskupství českobudějovického.

7/16/ZM: Zastupitelstvo souhlasí se zpracováním PENB u osmi budov ve vlastnictví městyse Malšice, u ostatních je uplatněna výjimka.

8/16/ZM: Zastupitelstvo bere na vědomí Protokol o kontrole matrik ze dne 1.12.2015.

9/16/ZM: Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o dotaci na odbahnění nádrže v Oboře a opravu nádrže ve Všechlapech včetně zadání projektové dokumentace.

10/16/ZM: Městys Malšice souhlasí s uzavřením Veřejnosprávní smlouvy na úseku výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací s Městem Tábor.

11/16/ZM: Zastupitelé žádají o prošetření nedodržování podmínek uložených pro současnou těžbu ve stávajícím DP Maršov a o informace z jejich šetření.

12/16/ZM: Zastupitelstvo souhlasí s nákupem 6 kusů stejnokrojů pro hasiče v Maršově v ceně cca 30.000,- Kč

13/16/ZM : Zastupitelstvo souhlasí s Aktualizací plánu investic do vodohospodářské soustavy pro rok 2016 a se zpracováním 

14/16/ZM:  Zastupitelé se usnesli na termínu poutě v Malšicích dne 29.5.2016.

15/16/ZM : Zastupitelstvo schválilo pana Aleše Ryjáčka jako vítěze výběrového řízení na rekonstrukci VO Maršov za cenu ve výši 151.674,- Kč s DPH.

Usnesení ze dne 11.04.2016

16/16/ZM  Zastupitelstvo městyse schvaluje Aktualizovaný plán společných zařízení

17//16/ZM  Zastupitelstvo městyse neschvaluje žádost firmy HOKOV spol. s r.o. k záměru „Technologie zpracování organických látek pro energetické využití“

18/16/ZM  Zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí Zprávu o hospodaření v lesích městyse Malšice

19/16/ZM Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje účetní závěrku Základní a Mateřské školy Malšice za rok 2015.

20/16/ZM Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje výsledek hospodaření Základní a mateřské školy Malšice za rok 2015 a jeho rozdělení do fondů

21/16/ZM Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje odpisový plán majetku Základní a Mateřské školy Malšice pro rok 2016

22/16/ZM Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje navýšení kapacity školní jídelny a základní školy a dočasné navýšení kapacity mateřské školy a výdejny školní jídelny v mateřské škole

23/16/ZM Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo ceny vodného a stočného za 1m3  platné od 1.4.2016 ve výši vodné 44,40 Kč a stočné 23,85 Kč včetně DPH

24/16/ZM Zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí rozpočtová opatření č. 2 a 3 schválená v pravomoci starostky městyse

25/16/ZM Zastupitelstvo městyse Malšice ruší usnesení č. 40/15/ZM ve znění ZM 6 hlasy schvaluje Závěrečný účet Městyse Malšice za rok 2014 

26/16/ZM Zastupitelstvo městyse Malšice projednalo Závěrečný účet Městyse Malšice za  rok 2014 a 7 hlasy potvrzuje projednání  Závěrečného účtu za rok 2014  výrokem bez výhrad

27/16/ZM Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo novelu č. 1 Interní směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

28/16/ZM Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo uzavření smlouvy o přezkum hospodaření za rok 2016 s firmou ADEUS Audit Jindřichův Hradec

29/16/ZM Zastupitelstvo městyse Malšice nesouhlasí se sdělením k výsledku šetření podnětu městyse Malšice k prošetření provádění hornické činnosti v dobývacím prostoru Maršov

30/16/ZM Zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí výroční zprávu o činnosti knihovny městyse Malšice za rok 2016

31/16/ZM Zastupitelstvo městyse Malšice souhlasí s opravou všech navržených místních komunikací v Malšicích, Oboře a v Maršově dle předloženého plánu a schvalují vypsání výběrového řízení jako celku

32/16/ZM Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo nákup uniforem pro SDH Dobřejice

33/16/ZM Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje finanční dar ve výši 20.000,- Kč pro ZŠ a MŠ a poskytovatele sociálních služeb Kaňka o.p.s.

34/16/ZM  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo finanční dary a předložené darovací smlouvy – Myslivecké sdružení Krásná lípa Malšice ve výši 5.000,- Kč a SDH Malšice ve výši 5.500,- Kč

35/16/ZM Zastupitelstvo městyse Malšice neschvaluje žádost pana Miloslava Drhovského st. o prodej pozemku 729/1 v kú Maršov

36/16/ZM Zastupitelstvo městyse Malšice souhlasí s podáním žádosti, s vyčleněním finančních prostředků na spolufinancování akce ve výši cca  2 700 000 Kč a se zabezpečením řízení projektu „Hasičská zbrojnice Malšice, stavební úpravy, přístavba a nástavba

37/16/ZM Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti s vyčleněním finančních prostředků na spolufinancování při koupi osobního automobilu 1+8, do 3,5 t pro hasiče

38/16/ZM Zastupitelstvo městyse Malšice povolilo pořádání festivalu „Na konci světa fest“ ve dnech 15.7. a 16.7.2016 v rekreačním středisku Ztracené údolí v k.ú. Dobřejice. A to v časech od 14.00hod. do 24.00.hod

39/16/ZM Zastupitelstvo městyse Malšice povolilo pořádání Pouťové zábavy SDH Malšice dne 28.5.2016  v parku od 18.00 hod. do 02.00 hod

40/16/ZM Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo smlouvu o věcném břemeni č.: TA-014330034568/001 s firmou E.ON Distribuce

41/16/ZM  Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vyhlášení výběrového řízení na opravu kapličky v Třebelicích

42/16/ZM Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti s Jihočeským krajem na pozemek 2115/5 v kú Malšice

43/16/ZM Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo osázení pozemku p.č. 919/1 v Čenkově a vytvoření parčíku

44/16/ZM Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 70.000,- Kč pro Tělovýchovnou jednotu Malšice

Usnesení ze dne 23.5.2016

45/16/ZM: Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci pana Petra Nováka na post místostarosty a na příštím zasedání zvolí nového místostarostu, případně místostarosty.

46/16/ZM: Zastupitelstvo městyse projednalo Závěrečný účet Městyse Malšice za rok 2015, souhlasí s celoročním hospodařením 2015 a to bez výhrad.

47/16/ZM: Zastupitelstvo městyse schvaluje účetní závěrku Městyse Malšice za rok 2015.

48/16/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí 4. rozpočtové opatření ze dne 1.4.2016 schválené v pravomoci starostky a schvaluje 5. rozpočtové opatření ze dne 23.5.2016.

49/16/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje rozhodnutí výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky na Opravu kapličky a požární zbrojnice Třebelice - firmu Kadlec okna dveře s.r.o. Purkyňova 2986 Tábor, s  cenou ve výši 766.972,60 bez DPH.

50/16/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje rozhodnutí výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky na Souvislou běžnou údržbu MK Městyse Malšice- firmu VIALIT Soběslav spol.s.r.o. Na Švadlačkách 478/II Soběslav s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 5.658.559,- Kč bez DPH.                 

51/16/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí Inspekční zprávu ZŠ a MŠ Malšice.

52/16/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice souhlasí s převodem částky 60.000,- Kč z rezervního fondu ZŠ do fondu investic ZŠ.       

53/16/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice souhlasí se záměrem zřídit v ZŠ a MŠ v Malšicích výuku tanečního oboru ZUŠ Sezimovo Ústí.     

54/16/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice souhlasí s finančním darem ve výši 5.000,- Kč pro HANDICAP Táborsko.                

55/16/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice souhlasí s finančním darem ve výši 24.000,- Kč paní Věře Lutovské na asistenční péči pro jejího syna Tomáše Lutovského.

56/16/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice souhlasí s rekonstrukcí a rozšířením VO Lány.                                                      

57/16/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice souhlasí s nákupem materiálu dle předloženého rozpočtu v ceně cca 65.000,- Kč bez DPH pro zásahovou jednotku SDH Malšice.

58/16/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí stanovisko rady krajského úřadu ke společné petici občanů městyse Malšice a obce Dudov.

59/16/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo předloženou cenovou nabídku ve výši 28.710,- Kč pana Pavla Kapplera na zprovoznění automatického bití hodin v Čenkově.

60/16/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice souhlasí s přidělením účelové dotace pro TJ Malšice ve výši 260.000,- Kč na provoz a opravy sportovního areálu TJ a zároveň schvaluje předloženou smlouvu.          

61/16/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice souhlasí s vyúčtováním nájemného společnosti ČEVAK a.s. České Budějovice ve výši 88.084,- Kč bez DPH

62/16/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 102.850,- Kč včetně DPH na technicko-ekonomickou studii ČOV Malšice.

Usnesení ze dne 21.06.2016

64/16/ZM: zastupitelstvo městyse schvaluje jednoho neuvolněného místostarostu

65/16/ZM: zastupitelstvo městyse schvaluje veřejné hlasování při volbě místostarosty

66/16/ZM: zastupitelstvo městyse schvaluje jako místostarostu pana Petra Nováka

67/16/ZM: zastupitelstvo městyse schvaluje za výkon funkce místostarosty pana Petra Nováka odměnu ve výši 22.302.- Kč od 22.6.2016.

68/16/ZM: Zastupitelstvo městyse bere na vědomí 6. rozpočtové opatření městyse Malšice

69/16/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje stanovenou kapacitu Školního klubu ZŠ a MŠ Malšice na 90 dětí

70/16/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s firmou CETIN a.s o 5 let a zároveň schvaluje předložený dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 23.8.1996.

71/16/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí zprávu Českého báňského úřadu v Praze

72/16/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje smlouvu o provedení díla na akci Bechyňská ulice a okružní křižovatka II/137 III/137 a MK Malšice.

73/16/ZM: zastupitelstvo městyse Malšice schválilo finanční dar ve výši 15.000,- Kč paní Romaně Križanové na úhradu části nákladů spojených s účastí její dcery na Mistrovství světa synchronizovaného plavání v Izraeli.

74/16/ZM: zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje projektovou dokumentaci na nové optické datové vedení pro firmu Nej CZ, s tím, že firma zřídí pro městys 3 přípojná místa zdarma.                              

75/16/ZM: zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje seznam pomístních jmen v k.ú. Čenkov v rámci pozemkové úpravy.

76/16/ZM: zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje nákup nové požární stříkačky PS16-sport/zásah                                          

77/16/ZM: zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 729/1 v k.ú. Maršov.

Usnesení ze dne 29.8.2016

78/16/ZM:  Zastupitelstvo městyse bere na vědomí 7. a 8. rozpočtové opatření městyse Malšice. Zastupitelstvo schvaluje 9. rozpočtové opatření městyse Malšice k 29.8.2016

79/16/ZM: Zastupitelé městyse schvalují opravu místní komunikace v parku v Malšicích. Nová zakázka je zadána podle odst.4.2 Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Starostka měla aktuální cenové nabídky z VŘ na opravu místních komunikací, proto byla oslovena vítězná firma z VŘ.

80/16/ZM: Zastupitelstvo městyse schvaluje opravu místní komunikace v Oboře. Nová zakázka je zadána podle odst.4.2 Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Starostka měla aktuální cenové nabídky z VŘ na opravu místních komunikací, proto byla oslovena vítězná firma z VŘ.

81/16/ZM: Zastupitelstvo městyse schvaluje více práce na opravě MK v Malšicích dle předložených materiálů.

82/16/ZM: Zastupitelstvo městyse schvaluje přípravu rozpočtu a opravy komunikace od kabin TJ po celé délce až k bytovkám u Jednoty, dále celou komunikaci za KD od Lomské až k truhlárně, opravu odbočky komunikace u hřbitova.

83/16/ZM: Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o kontrole finančního výboru ze dne 9.5.2016 na úřadu městyse a 11.5.2016 v Základní škole.

84/16/ZM: Zastupitelstvo bere na vědomí protokol z kontroly SEI.

85/16/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice souhlasí s uzavřením Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. SINV 2016-029, uzavřené dne 31.5.2016 s firmou Čevak, kterou se prodlužuje zpracování studie do 19.9.2016.

86/16/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice zvolilo koordinátorem projektu “Plánování sociálních služeb v ORP“ paní Ladu Kupkovou.

87/16/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice souhlasí přispět částkou ve výši 5.000,- Kč Mysliveckému sdružení Krásná Lípa na organizaci dětského dne.

88/16/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č:TA – 014330038329/001 a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č: TA-014330038327/001.

89/16/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice ruší usnesení č.77/16/ZM a vyzývají pana Drhovského o odstranění stavby na pozemku městyse p.č.729/1 v k.ú. Maršov, která znemožňuje přístup na pozemek jiného vlastníka.

90/16/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice souhlasí s Darovací smlouvou, ve které daruje Jihočeský kraj městysu Malšice pozemkovou parcelu p.č.2102/7 o výměře 412 m2, na níž byl vybudován chodník k Briklisu.

91/16/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice souhlasí s příspěvkem ve výši cca 41.300,- Kč pro SDH Malšice na přípravu soutěže Plamen dle předpokládaného rozpočtu hasičů.

92/16/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice souhlasí s příspěvkem ve výši 62.000,- Kč na dokoupení vybavení, které by SDH za úplatu půjčovalo.

Usnesení ze dne 10.10.2016

93/16/ZM: zastupitelstvo městyse schvaluje výsledky výběrové řízení na akci Běžná oprava místních komunikací Malšice - firmu VIALIT Soběslav s nejnižší nabídkovou cenou 1.378.674,41 Kč.

94/16/ZM: Zastupitelstvo městyse bere na vědomí 10. a 11. rozpočtové opatření a schvaluje 12. rozpočtové opatření městyse Malšice.

95/16/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí technicko-ekonomickou studii ČOV Malšice a s rozhodnutím, podle které varianty řešením bude ČOV v Malšicích modernizovat vyčká na vydání novely nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

96/16/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje přijetí daru – Darovací smlouvou, kterou daruje Jihočeský kraj městysu Malšice pozemkovou parcelu p.č. 2102/8 o výměře 484 m2 a pozemkovou parcelu p.č. 2102/9 o výměře 522 m2, na nichž byl vybudován chodník v Táborské ulici.

 

97/16/ZM: zastupitelstvo městyse Malšice souhlasí s navýšením ceny dle Dodatku č.1 ke smlouvě na akci „Souvislá běžná oprava MK Městys Malšice“, kterým se zvyšuje cena díla o 23.466,- Kč.

 

98/16/ZM: zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje dar pro Klub přátel školy Malšice ve výši 5.000,- Kč.

 

99/16/ZM: zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí informace ČIŽP.

 

100/16/ZM: zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 1028/9, 1265/49, 1265/77 a 1028/11 v kú Malšice.

101/16/ZM: zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje pronájem obecního veřejného prostranství na umístění stánku se zmrzlinou pro pana Petra Šimáka na rok 2017.

Usnesení ze dne 22.11.2016       

102/16/ZM: Zastupitelé berou na vědomí 13. rozpočtové opatření městyse Malšice k 22.11.2016 v pravomoci starostky.     

103/16/ZM: Zastupitelé schvalují předložený návrh provozního rozpočtu na r. 2017 Základní školy a Mateřské školy Malšice.           

104/16/ZM: Zastupitelé vydávají Obecně závaznou vyhlášku č.2 /2016 o místních poplatcích a ruší Obecně závaznou vyhlášku č.1/2016. 

105/16/ZM: Zastupitelé městyse Malšice schvalují území Z MAL 15 dát do 1. etapy.       

106/16/ZM: Zastupitelé schvalují prodej pozemků v k.ú. Malšice : p.č.1028/9 o výměře 121 m2, p.č.1265/49 o výměře 109 m2, p.č.1265/77 o výměře 9 m2, p.č.1028/11 o výměře 476 m2 manželům Evě a Danielovi Last za cenu ve výši 50,-Kč/1m2.Poplatky spojené s převodem hradí nabyvatel. 

107/16/ZM: Zastupitelé schvalují zřízení věcného břemene na pozemek p.č.2103/4 v k.ú. Malšice pro firmu T-mobile s.r.o. ve výši 15.000,- Kč.     

108/16/ZM: Zastupitelé schvalují zřízení věcného břemene na pozemek p.č.164/3,182/104 v k.ú. Čenkov pro firmu EON s.r.o. ve výši 2.000,- Kč a vedení kabelu až za asfaltovým povrchem.    

109/16/ZM: Zastupitelé schvalují zřízení věcného břemene na pozemky  KN st.261, KN st.362, KN st.441, KN 1309/2, KN 1309/5 v k.ú. Malšice  pro přeložku NN při stavebních úpravách Základní školy ve výši 5000,- Kč pro firmu EON s.r.o.   

110/16/ZM: Zastupitelé schvalují Směrnici č.1/2016 upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a ruší Interní směrnici ze dne 19.10.2015.  

111/16/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje dar na zajištění ohňostroje panu Romanu Walzerovi v částce 20.000,- Kč. 

112/16/ZM: Zastupitelé berou na vědomí Výroční zprávu ZŠ a MŠ Malšice ve školním roce 2015/2016.

113/16/ZM: Zastupitelé schvalují uzavřít Smlouvu o dílo č.17012-143 s firmou Timoris Projekt a.s. na podání žádosti o dotaci na projekt dětského hřiště u základní školy.

114/16/ZM: Zastupitelé schvalují příkaz k provedení inventarizace, inventarizační plán a složení inventarizačních komisí.

115/16/ZM: Zastupitelé berou na vědomí žádost o finanční podporu činnosti centra Auritus na rok 2017.

116/16/ZM: Zastupitelé berou na vědomí Rozpočet TDO Lužnice na rok 2017.

Usnesení ze dne 12.12.2016     

117/16/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočet městyse Malšice na rok 2017

118/16/ZM: Zastupitelstvo městyse schválilo plán investic městyse Malšice pro roky 2017-2018.

119/16/ZM: Zastupitelstvo městyse bere na vědomí 14. rozpočtové opatření.

120/16/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vítěze výběrového řízení na Dodávku dřevěných pelet pro kotelnu Kulturního domu Městyse Malšice pro roky 2017-2018 firmu BIOMAC Ing. Černý s.r.o.

121/16/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo vítěze výběrového řízení na Sdružené dodávky el. energie pro Městys Malšice na období 2017-2018 firmu E.ON Energie, a.s.

122/16/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Dodatek č. 1/2016 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 27.3.2016 mezi Městysem Malšice a ZŠ a MŠ Malšice.

123/16/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy s obcemi Želeč, Skrýchov u Malšic, Lom a Bečice.

124/16/ZM: Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.

125/16/ZM: Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.

126/16/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 181/2016 ze dne 19.10.2016 na stavbu Běžná údržba místních komunikací Malšice s firmou Vialit Soběslav.

127/16/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje zpracování projektové dokumentace na generální opravu rybníka „U tří smrků“.

128/16/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje zpracování projektové dokumentace na dostavbu kanalizace.

129/16/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje finanční dar pro HC Pigvoň Čenkov ve výši  10 000,- Kč.

130/16/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice schvaluje Aktualizace za rok 2016 Místního programu obnovy venkova pro rok 2010 -2017.

 

 

 

                       

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .