Usnesení zastupitelstva rok 2015

Usnesení ze dne 14.12.2015

 82/15/ZM: Zastupitelstvo bere na vědomí 22. rozpočtové opatření Městyse Malšice. Zastupitelstvo schválilo 23. rozpočtové opatření.

83/15/ZM: Zastupitelstvo schválilo Rozpočet Městyse Malšice na rok 2016 v předloženém znění.                             

84/15/ZM: Zastupitelstvo schválilo Plán investic Městyse Malšice na rok 2016-2017.                    

85/15/ZM: Zastupitelstvo schválilo poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu pro rok 2016 ve výši 400,- Kč.                            

86/15/ZM: Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2016 o místních poplatcích k 1.1.2016.                                         

87/15/ZM: Zastupitelstvo zamítlo vydání souhlasu na rozšíření dobývacího prostoru na těžbu bentonitu v Maršově                

88/15/ZM: Zastupitelstvo schválilo aktualizaci POV pro roky 2010-2017                                    

89/15/ZM: Zastupitelstvo schválilo na rok 2016 příspěvek na provoz Domácímu hospicu Jordán ve výši 10.000.- Kč.

90/15/ZM : Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 10.000,- Kč pro Hokejový klub Pigvoň Čenkov.

91/15/ZM : Zastupitelstvo schválilo případné uvolnění financí ve výši 50.000,- Kč pro nákup hasičské avie pro hasiče Čenkov, pokud bude auto ve vyhovujícím stavu.

92/15/ZM: Zastupitelstvo  schválilo žádost o koupi pozemku p.č. 2272 v k.ú. Malšice o výměře 53 m2 za cenu 200 Kč/m2 panu Janu Pilskému, všechny poplatky spojené s převodem hradí nabyvatel. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn

93/15/ZM: Zastupitelstvo schválilo odměnu ve výši 5000,- Kč za rok 2015 kronikářce městyse paní Zdeňce Houskové.

94/15/ZM: Zastupitelstvo zamítlo žádost paní Heleny Boháčové o financování pomníku jejího zesnulého manžela pana Vlastislava Boháče

95/15/ZM: Zastupitelstvo schválilo Plán inventur Městyse Malšice a složení inventarizačních komisí pro r. 2015

96/15/ZM: Zastupitelstvo schválilo cenu tepla v KD Malšice za 1 GJ včetně DPH ve výši 670,98 Kč

97/15/ZM : Zastupitelstvo schválilo odepsání a zaúčtování nedokončených pohledávek tj: Rekultivace skládky ve výši 165.518,80 Kč, Rozšíření OÚ Obora ve výši 55.128, Přístavba hasičské zbrojnice Čenkov ve výši 54.667,- Kč do nákladů účetním zápisem 042/547

98/15/ZM:  Zastupitelstvo schválilo spolupráci při vypsání petice na opravu komunikací Dudov – Třebelice a Malšice – Bečice s obcemi Dudov a Bečice.

                                             

Usnesení ze dne 19.10.2015

71/15/ZM: Zastupitelé vzali na vědomí 20. rozpočtové opatření městyse Malšice.

 72/15/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice dle ustanovení §6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, schvaluje žádost městyse o pořízení změny č. 1 územního plánu úřadem územního plánování podle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona.

 73/15/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice ruší usnesení č. 62/15/ZM ze dne 29.7.2015.

 74/15/ZM: Zastupitelstvo městyse Malšice projednalo a schválilo žádost o bezúplatný převod a současně i samotný bezúplatný převod pozemků pp.č. 305/3, pp.č. 306/14, pp.č. 313/7 a pp.č. 313/9, k.ú. Všechlapy u Malšic, (dále jen „převáděné nemovité věci“) z vlastnictví ČR,  příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví městyse Malšice.Městys Malšice se zavazuje o převáděné nemovité věci řádně pečovat a užívat  je ve veřejném zájmu jako veřejné účelové komunikace. Městys Malšice se dále zavazuje, že převáděné nemovité věci nebudou využívány ke komerčním či jiným výdělečným účelům, ani nebudou pronajímány, to vše po dobu 10-ti let  od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.V případě, že městys Malšice nebude předmětné  převáděné nemovité věci nebo jejich části užívat ve veřejném zájmu, bude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu  ve výši 10 % ceny, kterou převáděné nemovité věci měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva  do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu.Městys Malšice se zavazuje vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu    o plnění podmínek souvisejících s převodem převáděných nemovitých věcí z důvodu veřejného zájmu za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou  ve veřejném zájmu a k jehož zachování se městys Malšice smluvně zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí městys Malšice převodci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.Městys Malšice se dále zavazuje, že po dobu 10-ti let od právních účinků vkladu vlastnického práva dle smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami do katastru nemovitostí nepřevede, jinak nezcizí ani nezatíží ve prospěch třetí osoby převáděné nemovité věci, a to ani jejich části. V případě porušení tohoto závazku se městys Malšice zavazuje zaplatit převodci smluvní pokutu ve výši, která se rovná ceně těchto  převáděných nemovitých věcí v daném místě a čase obvyklé v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí předmětných převáděných nemovitých věcí městysem Malšice. Úhradou této smluvní pokuty shora uvedené závazky městyse Malšice zanikají.“

 75/15/ZM: zastupitelstvo městyse Malšice schválilo Interní směrnici upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

 76/15/ZM: zastupitelstvo městyse Malšice schválilo pronájem místa pro zmrzlinový stánek na rok 2016 za stejných podmínek jako v roce 2015.

 77/15/ZM: zastupitelstvo městyse Malšice zamítá možnost pronájmu malého bytu v KD Malšice.

 78/15/ZM: zastupitelstvo městyse Malšice povoluje panu Romanovi Walzerovi novoroční ohňostroj 1.1.2016 ve 20.16 hod. na hřišti TJ se souhlasem TJ Malšice.

 79/15/ZM: zastupitelstvo městyse Malšice schválilo podat žádost o dotaci z Programu obnovy venkova na rok 2016 na opravu kapličky v Třebelicích

 80/15/ZM: zastupitelstvo městyse Malšice bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZŠ a  MŠ Malšice ve školním roce 2014/2015.

 81/15/ZM: zastupitelstvo městyse Malšice schválilo dotazníkovou akci pro občany Obory a Maršova ohledně rozšíření dobývacího prostoru v Maršově.

Usnesení ze dne 16.9.2015

65/15/ZM        ZM bere na vědomí rozpočtové opatření Městyse Malšice č. 17 a 18 a 6 hlasy schvaluje 19. rozpočtové opatření

 

66/15/ZM        ZM 4 hlasy zamítlo žádost Ing. Ladislava Křivánka,  Ing. Martina Nováka a pana Miroslava Kluzáka o pronájem zemědělských pozemků ve vlastnictví městyse v k.ú. Malšice, Čenkov, Třebelice a Všechlapy. Jaroslav Janoušek a Miloslava Šebková se zdrželi hlasování.

 

67/15/ZM        ZM  6 hlasy schvaluje předávací protokol mezi městysem a firmou ČEVAK a.s. týkající se vodohospodářského majetku v části Čenkov.

 

68/15/ZM        ZM 6 hlasy schvaluje návrh smlovy o výpůjčce hasičské bryčky Čenkov panu Stanislavu Kovaříčkovi s tím, že se z návrhu vypustí z čl.4 odst.2 poslední věta týkající se pojištění.

 

69/15/ZM        ZM 6 hlasy zamítlo podepsání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městysem Malšice a panem Miloslavem Drhovským z důvodu nedostatečnosti, neobsahuje celý text budoucí konkrétní smlouvy, ani podrobnou situaci.

 

70/15/ZM        ZM 6 hlasy zamítlo žádost Semafóru o.s.  z důvodu nekonkrétnosti, nebrání se však další formě spolupráce.

 

Usnesení ze dne 29.7.2015

59/15/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje do 1.změny Územního plánu Malšice přidat změnu území Z.MAL8 – plochu BM-N změnit na plochu VPz-N. A pozemky 1452/194 a 1452/193 v Z MAL.3, vyčlenit do samostatné zastavěné plochy s funkčním využitím VS-N (plochy smíšené výrobní) v 1.etapě a bez podmínky územní studie  

 

60/15/ZM        ZM bere na vědomí rozpočtové opatření Městyse Malšice č. 13 a 14 a 7 hlasy schvaluje 15.rozpočtové opatření

 

61/15/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje pronájem zemědělských pozemků v kú Maršov podle záměru vyvěšeného 25.6.2015 následovně: panu Miroslavu Kluzákovi pozemky p.č. – 192/4; 192/2; 192/6 a 265/22. Panu Martinovi Novákovi pozemky p.č.  – 93; 265/2; 156/25; 156/109; 189/236; 187/2; 189/127; 189/239; 189/128; 189/242; 189/34; 189/122; 189/235; 200/1; 192/7; 265/51; 199/83; 200/36; 200/34; 200/31; 200/5; 200/37; 314/27; 314/48; 314/97; 314/28; 314/49; 265/42; 265/43; 314/51; 314/101; 314/104; 314/105; 314/103; 314/102; 314/29; 314/30; 314/50; 314/98; 314/99; 265/28; 265/29; 265/33; 318/1; 318/9; 314/90; 457/6; 458/1; 539/12; 503/16; 503/17; 550/5; 572/68; 551/3; 706/2; 729/11 a  572/78. Cena se stanovuje na 2 000,- Kč za hektar. Dále schvaluje aktualizaci všech nájemních smluv pronajatých zemědělských pozemků na cenu 2 000,- Kč/ha s platností od 1.10.2015

 

62/15/ZM        ZM projednalo a 7 hlasy schvaluje žádost o bezúplatný převod a současně i samotný bezúplatný převod pozemků pp.č. 305/3, pp.č. 306/14 oba ostatní plocha , neplodná půda a pp.č. 313/7, pp.č. 313/9 oba ostatní plocha, ostatní komunikace k.ú. Všechlapy u Malšic (dále jen „převáděné nemovité věci“) z vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví městyse Malšice. Městys Malšice se zavazuje o převáděné nemovité věci řádně pečovat a užívat je ve veřejném zájmu jako veřejně přístupové účelové komunikace. Městys Malšice se dále zavazuje, že převáděné nemovité věci nebudou využívány ke komerčním či jiným výdělečným účelům ani nebudou pronajímány, to vše po dobu 10-let od doby účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

V případě, že městys Malšice nebude předmětné převáděné nemovité věci nebo jejich části užívat ve veřejném zájmu, bude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou převáděné nemovité věci měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu.

Městys Malšice jako nabyvatel a povinný se dále zavazuje, že zřídí ve prospěch převodce a oprávněného, ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, na převáděných nemovitých věcech věcné právo spočívající v závazku nabyvatele a povinného, městyse Malšice, nezcizit a nezatížit zástavním právem převáděné nemovité věci, a to po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a jejich nabytí do svého vlastnictví.

 

63/15/ZM        ZM bere na vědomí odpověď Státního pozemkového úřadu ohledně splavování zemědělské zeminy při deštích v Čenkově

64/15/ZM         ZM 7 hlasy schvaluje příspěvek organizace Handicap Táborsko ve výši 5 000,- Kč

 

Usnesení ze dne 22.6.2015

51/15/ZM        ZM 6 hlasy schvaluje výsledky výběrového řízení na Opravu komunikací v Čenkově, vítězem je firma VIALIT Soběslav spol. s r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 4.937.064,41 Kč bez DPH. Cena s DPH je cena 5.973.847.94 Kč,-

 

52/15/ZM        ZM bere na vědomí 12. rozpočtové opatření Městyse Malšice

 

53/15/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje pronájem zemědělských pozemků v kú Maršov panu Miroslavu Kluzákovi a Ing. Martinu Novákovi v rozsahu jejich žádostí. Cena nájmu bude stanovena a sjednocena do 30.9.2015 i u ostatních nájemců zemědělských pozemků

 

54/15/ZM        ZM 5 hlasy schvaluje panu Radku Švecovi stavbu krbu v pergole u vinárny za předpokladu předložení písemného souhlasu sousedů a kladného stanoviska hasičů

 

55/15/ZM        ZM 7 hlasy ruší usnesení 38/15/ZM ze dne 4.5.2015

56/15/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje žádost o úvěr ve výši 9 mil. Kč na dobu 10 let na investiční akce

57/15/ZM        ZM bere na vědomí Audit hospodaření v lesích Městyse Malšice

58/15/ZM        ZM 6 hlasy schvaluje opravu rybníka v Čenkově za cenu cca 200 tis. Kč bez DPH

 

Usnesení ze dne 1.6.2015

39/15/ZM        ZM 6 hlasy schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 bez výhrad.

 

40/15/ZM        ZM 6 hlasy schvaluje Závěrečný účet Městyse Malšice za rok 2014.

 

41/15/ZM        ZM 6 hlasy schvaluje Účetní závěrku Městyse Malšice za rok 2014.

 

42/15/ZM        ZM 6 hlasy schvaluje výsledek výběrového řízení na Stavební úpravy ZŠ a bezbariérové řešení ZŠ Malšice vítěznou firmu Kadlec okna dveře s.r.o. Tábor.

 

43/15/ZM        ZM bere na vědomí 10.a 11. rozpočtové opatření v pravomoci starostky městyse.

 

44/15/ZM        ZM 6 hlasy schvaluje kladné stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu rozhodnutí a vedením teplovodu přes pozemky městyse v obci Maršov, přičemž dotčené pozemky musí být uvedeny do původního stavu a po dokončení stavby na nich zřízena věcná břemena na náklady zhotovitele.

46/15/ZM        ZM 6 hlasy schvaluje vyvěšení záměru o pronájmu 2/3 bývalé prodejny Jednoty v Maršově čp.2

45/15/ZM        ZM 6 hlasy schvaluje přijetí daru drobného dlouhodobého hmotného majetku od Jihočeského kraje ve výši 201.676,80 Kč a Darovací smlouvu o

                         převodu movitých věcí.

47/15/ZM        ZM 6 hlasy schvaluje Darovací smlouvu s TJ Malšice ve výši 10.000,- Kč a Darovací smlouvu s Mysliveckým sdružením Krásná Lípa Malšice ve výši 5000,- Kč. 

 

48/15/ZM        ZM 6 hlasy schvaluje prodej hasičského auta CAS LIAZ za cenu 45.000,- Kč.

 

49/15/ZM        ZM 6 hlasy schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků  Státního pozemkového úřadu p.č.736/7,375/51 a 736/6 v k.ú. Maršov a souhlasí s bezúplatným převodem těchto pozemků na městys Malšice.

 

50/15/ZM        ZM 6 hlasy schvaluje opravu křížku ve Všechlapech v ceně 16.100,- Kč.

 

 

Usnesení ze dne 4.5.2015

32/15/ZM        ZM bere na vědomí 8. ozpočtové opatření městyse Malšice.

 

33/15/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje 9 rozpočtové opatření v navrženém znění.

 

34/15/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje vypsání výběrového řízení na Stavební úpravy ZŠ v Malšicích a Bezbariérové řešení ZŠ v Malšicích.

 

35/15/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje zafinancování Stavebních úprav ZŠ v Malšicích a Bezbariérového řešení ZŠ v Malšicích částkou cca 2.000.000,-

 

36/15/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje příspěvek na asistenční službu pro pana Tomáše Lutovského ve výši 24.000,- Kč.

37/15/ZM        ZM 6 hlasy schvaluje nákup 3 kontejnerů ke hřbitovu.

38/15/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje žádost o poskytnutí úvěru ve výši 6.000.000,- Kč na komunikace v Čenkově, Stavební úpravy ZŠ v Malšicích a Bezbariérové řešení ZŠ v Malšicích

 

Usnesení ze dne 15.4.2015

25/15/ZM       ZM bere na vědomí 5. a 6. rozpočtové opatření

 

26/15/ZM        ZM 7 hlasy schválilo 7. rozpočtové opatření

 

27/15/ZM        ZM 7 hlasy schválilo zakoupení radaru na silnici z Lomu do Maršova

 

28/15/ZM        ZM 7 hlasy zamítlo bezúplatný převod pozemku p.č.80/8 v k.ú. Všechlapy

 

29/15/ZM        ZM 7 hlasy schválilo pronajmout byt v KD Malšice za měsíční nájem 5.000,- Kč + energie od 1.5.2015 panu Janu Sedláčkovi jako služební byt, po rozvázání pracovního poměru s obcí musí byt uvolnit.

 

30/15/ZM        ZM 7  hlasy schválilo nákup hasičského auta od SDH Psáry v ceně 800.000,- Kč

31/15/ZM        ZM 6 hlasy schválilo nákup 2 ks Párty stanů o rozměru 12x6 m. Ing Antonín Randa se zdržel hlasování

 

Usnesení ze dne 17.3.2015

13/15/ZM          ZM 5 hlasy schvaluje pronájem místa pro prodejní stánek před farou za cenu 2000,- Kč za měsíc panu Petru Šimákovi ml., Malšice

14/15/ZM        ZM bere na vědomí 4. rozpočtové opatření městyse Malšice

 

15/15/ZM        ZM 5 hlasy schvaluje výsledky výběrového řízení na zpracování Změny č.1 územního plánu Malšice dle doporučení výběrové komise, vítězem je firma Ateliér M.A.A.T. s.r.o. s cenou 55 000,- Kč bez DPH

 

16/15/ZM        ZM 5 hlasy schvaluje výsledky výběrového řízení na Místní komunikace Malšice dle návrhu výběrové komise, vítězem je firma ROBSTAV stavby k.s. s cenou 2 184 432,36 Kč bez DPH

 

17/15/ZM        ZM 5 hlasy schvaluje návrh smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na Místní komunikace Malšice firmou ROBSTAV stavby k.s. a pověřuje starostku podpisem smlouvy

 

18/15/ZM        ZM 5 hlasy schvaluje navýšení kapacity ZŠ Malšice na 220 žáků a kapacity ŠJ Malšice na 370 strávníků

19/15/ZM        ZM bere na vědomí Rozbor hospodaření ZŠ a MŠ Malšice za rok 2014  

20/15/ZM        ZM 5 hlasy schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Malšice, rezervní fond 35 477,91 Kč a 20 000,- Kč do fondu odměn.

 

21/15/ZM        ZM 5 hlasy schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Malšice za rok 2014

 

22/15/ZM        ZM 5 hlasy schvaluje odpisový plán myčky na nádobí dle předloženého návrhu

 

23/15/ZM        ZM bere na vědomí zprávu finančního výboru

 

24/15/ZM        ZM 5 hlasy schvaluje nákup vybavení pro SDH Dobřejice ve výši cca 20 000,- Kč.

 

Usnesení ze dne 3.3.2015

9/15/ZM          ZM 7 hlasy schvaluje Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního 

                       operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt s názvem „Místní komunikace

                       a chodníky Malšice“, oblast podpory :  1,5 – Rozvoj místních komunikací dle

                        předloženého návrhu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

 

10/15/ZM        ZM  7 hlasy projednalo a schválilo žádost o bezúplatný převoda současně i samotný

                       bezúplatný převod pozemků pp.č. 2/1 a pp.č. 2/2 v k.ú. Malšice (dále jen  „převáděné

                       nemovité věci“) z vlastnictví ČR příslušnosti hospodařit Úřadu  pro zastupování státu

                       ve věcech majetkových do vlastnictví městyse Malšice. Městys Malšice se zavazuje

                       o převáděné nemovité věci řádně pečovat a užívat je ve veřejném zájmu jako veřejné

                       prostranství, komunikace a chodníky. Městys Malšice se dále zavazuje, že převáděné

                       nemovité věci nebudou  využívány ke komerčním či jiným  výdělečným účelům, ani nebudou

                       pronajímány, to vše po dobu 20-ti let od právních účinků vkladu vlastnického práva do

                       katastru nemovitostí. V případě, že městys Malšice nebude předmětné převáděné

                       nemovité věci nebo jejich  části užívat ve veřejném zájmu, bude je využívat ke komerčním

                       či jiným výdělečným účelům nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši

                       10 % ceny, kterou převáděné nemovité věci měly  ke dni právních účinků vkladu

                       vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. 

                       Městys Malšice jako nabyvatel a povinný se dále zavazuje, že zřídí ve prospěch

                       převodce  a oprávněného, ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,

                       na převáděných nemovitých věcech věcné právo spočívající  v závazku nabyvatele

                       a povinného, městyse Malšice, nezcizit a nezatížit zástavním právem převáděné

                       nemovité věci, a to po dobu  20 let od právních účinků vkladu vlastnického práva

                       do katastru nemovitostí a jejich nabytí do svého vlastnictví.“

 

11/15/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje příspěvek pro Barborku Novákovou ze Všechlap ve výši 10.000,- Kč

                       na účet vyhlášené sbírky městysem, která je otevřena do 12.4.2015.

12/15/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje vymezení doby pro svatební obřady a to takto:

                       v pátek od 10,00 do 14,00 hodin a v sobotu od 11,00 do 13,00 hodin

 

Usnesení ze dne 16.2.2015

1/15/ZM          ZM bere na vědomí 1. a 2. rozpočtové opatření a 7 hlasy schvaluje 3. rozpočtové opatření

                        dle předloženého návrhu.

 

2/15/ZM          ZM 7 hlasy schvaluje zadání výběrového řízení pro firmu Garanta CZ a.s. na stavbu

                       komunikace Na Poustce a ke hřbitovu

 

3/15/ZM          ZM 7 hlasy schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2015 ve výši 66,61 Kč včetně DPH

 

4/15/ZM          ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru

 

5/15/ZM          ZM 7 hlasy schvaluje nabídku firmy Centrum služeb Tábor na zpracování projektové

                       dokumentace pro řešení - Chodník podél II/137 – Bechyňská ulice

 

6/15/ZM          ZM 7 hlasy schvaluje podání žádosti Krajskému úřadu na grant na nákup hasičského auta

                       pro zásahovou jednotku Malšice od obce Psáry u Prahy

7/15/ZM          ZM 7 hlasy schvaluje podání žádosti Krajskému úřadu na grant na bezbariérové řešení ZŠ  

8/15/ZM          ZM 7 hlasy schvaluje poskytnutí finančního daru SDH Malšice ve výši 5.500,- Kč,

                       daru Mysliveckému sdružení Krásná lípa Malšice ve výši 5.500,- Kč a daru Klubu rodičů

                      a přátel školy Malšice ve výši 5.000,- Kč.