Usnesení zastupitelstva rok 2014

Usnesení ze dne 22.12.2014

40/14/ZM       ZM bere na vědomí 20. rozpočtové opatření a 7 hlasy schvaluje 21. rozpočtové opatření dle předloženého návrhu.

41/14/ZM        ZM 7 hlasy schválili Plán investic na rok 2015 v předloženém znění.

42/14/ZM        ZM 7 hlasy schválili zrušení pohledávky – splátky půjčky od podnikatele ve výši 81.000,- Kč.

43/14/ZM        ZM 7 hlasy schválili Rozpočet městyse Malšice na rok 2015 s příjmy ve výši 31.200.900 Kč, výdaji ve výši 18.982.265 Kč, úhradu splátek úvěrů ve výši 2.817.000 Kč. Zisk ve výši 9.401.635 Kč bude použit v souladu s Plánem investic na rok 2015.

44/14/ZM        ZM 7 hlasy schválili instalaci protiskluzových pásů na schodiště „Holubího domu“ na základě dalších konzultací.

45/14/ZM        ZM 7 hlasy schválili poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na rok 2015 ve výši 400,- Kč na poplatníka a rok.

46/14/ZM        ZM 7 hlasy schválili aktualizaci Místního programu obnovy venkova Malšice 2010-2017.

47/14/ZM        ZM 7 hlasy schválili Zprávu o uplatňování územního plánu Malšice.

48/14/ZM        ZM 7 hlasy schválili záměr uspořádat veřejnou finanční sbírku na území Městyse Malšice na dobu třech měsíců na pomoc Barborce Novákové.

Usnesení ze dne 8.12.2014

37/14/ZM       ZM 7 hlasy schvaluje Smlouvu č.14220616 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního  prostředí na akci Městys Malšice – revitalizace zeleně na náměstí, u kulturního domu a na hřbitově

38/14/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje příspěvek ve výši 18.000,- Kč pro středisko Rolnička Soběslav

39/14/ZM        ZM  7 hlasy schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.9.2014 na stavbu Chodníky Malšice

 

Usnesení ze dne 20.11.2014

21/14/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje vítěze výběrového řízení na dodávku elektrické energie pro Městys Malšice na rok 2015 a 2016 firmu ENWOX ENERGY s.r.o. Denisova 2/639 Moravská Ostrava s nejnižší roční nabídkovou cenou bez DPH ve výši 387.012,20 Kč.

22/14/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje vítěze výběrového řízení na dodávku dřevěných pelet pro kotelnu KD Malšice firmu BROŽ – CZ spol.s.r.o. ČSLA 36 Planá nad Lužnicí s nejnižší roční nabídkovou cenou ve výši 221.500,- Kč bez DPH.

23/14/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje vítěze výběrového řízení na revitalizaci zeleně na náměstí, u KD a na hřbitově v Malšicích firmu Ing. Milan Krátký Čenkov s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 635.433,-Kč bez DPH.  Zapracováno do 19.rozpočtového opatření.

24/14/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje koupi 3 radarů – 2x Všechlapy, 1x Čenkov směr od Želče. Zapracováno do 19. rozpočtového opatření.

25/14/ZM        ZM  bere na vědomí 17. a 18. rozpočtového opatření.

26/14/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje návrh 19. rozpočtové opatření, které navyšuje výdaje o 1.484.200,- Kč.

27/14/ZM        ZM 7 hlasy ruší usnesení č.98/13/ZM ze dne  18.12.2013.

28/14/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje: zastupitelstvo městyse Malšice přenáší svou pravomoc a pověřuje starostku městyse paní Miloslavu Šebkovou k provádění rozpočtových změn v následujícím rozsahu: na straně příjmů bez omezení, snížení výdajů bez omezení, zvýšení výdajů spojených s příjmem dotace bez omezení, proúčtování daně z příjmů, pol.1122 a DPH bez omezení, zvýšení výdajů v maximální hodnotě 200.000,- Kč na jednu položku rozpočtu v jednom rozpočtovém opatření. Rozpočtové opatření provedené starostkou městyse musí být v písemné formě a se zněním budou zastupitelé seznámeni na zasedání zastupitelstva městyse. Závažnější změny rozpočtu i nadále schvaluje zastupitelstvo městyse obvyklou formou rozpočtového opatření.

29/14/ZM        ZM bere na vědomí Plán inventur Městyse Malšice na rok 2014, složení inventarizačních komisí a vydání příkazu k inventarizaci na rok 2014.

30/14/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje opětovné uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků s Městem Tábor. Městys Malšice nadále není schopen svými orgány výkon přenesené působnosti na tomto úseku zabezpečit.

31/14/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje úpravu nevhodně řešené křižovatky na silnici II/137 x III/13711 u obce Čenkov u Malšic a souhlas vlastníka pozemku p.č.83 v k.ú. Čenkov.  

32/14/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje přijetí daru ve výši 201.676,80 Kč, předloženou Darovací smlouvu mezi Jihočeským krajem a Městysem Malšice a pověřuje starostku k podpisu Darovací smlouvy.

33/14/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo s firmou IMOS group s.r.o.Tečovice v předloženém znění: vícepráce ve výši 262.695,54 Kč a méněpráce ve výši -95.397,07 Kč.

34/14/ZM        ZM 7 hlasy rozšiřuje usnesení 30/14/ZM ze dne 28.4.2014 o větu – přijato opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2013.

35/14/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje a pověřuje další náhradní oddávající na nové volební období v tomto pořadí Mgr. Pavel Klíma, Ing. Pavel Kašpar, Ing. Antonín Randa, Ing. Jaroslav Janoušek a Martin Šimota.

36/14/ZM        ZM 5 hlasy schvaluje zajistit odborný posudek a prořez vrb u rybníka. Ing. Jaroslav Janoušek a Ing. Pavel Kašpar se zdrželi hlasování.

 

Usnesení ze dne 3.11.2014 -ustavující

1/14/ZM          ZM 7 hlasy schvaluje navržený program jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva Městyse Malšice

                                                                                              

2/14/ZM          ZM 7 hlasy schvaluje ověřovatele zápisu pana Jaroslava Janouška a pana Pavla Klímu

3/14/ZM          ZM 7 hlasy schvaluje, že městys bude mít jednoho místostarostu

4/14/ZM          ZM 7 hlasy schvaluje, že pouze funkce starosty Městyse Malšice bude vykonávána jako uvolněná

5/14/ZM          ZM 7 hlasy schvaluje veřejný způsob hlasování při volbě starosty a místostarosty

6/14/ZM          ZM 7 hlasy schvaluje postupné vyzvání volebních stran k podání návrhu kandidátů na místo uvolněného starosty Městyse Malšice v pořadí vylosovaném registračním úřadem

7/14/ZM          ZM 6 hlasy schvaluje zvolení paní Miloslavy Šebkové starostkou Městyse Malšice

8/14/ZM          ZM 6 hlasy schvaluje zvolení pana Petra Nováka neuvolněným místostarostou Městyse Malšice

9/14/ZM          ZM 7 hlasy schvaluje pětičlenné složení kontrolního a finančního výboru

10/14/ZM        ZM 6 hlasy schvaluje pana Jaroslava Janouška jako předsedu finančního výboru Městyse Malšice

11/14ZM         ZM 6 hlasy schvaluje pana Pavla Kašpara jako předsedu kontrolního výboru Městyse Malšice

12/14/ZM        ZM 6 schvaluje složení výboru pro místní části Městyse Malšice. Jako předsedkyně paní Miloslava Šebková, členové Jaroslav Janoušek za Čenkov, Vladimír Ondřej za Dobřejice, Jan Vlna za Lány, Vladimír Lutovský za Maršov, Jan Kratochvíl za Oboru, Miroslav Metelec za Třebelice a Jaroslav Lutovský za Všechlapy.

13/14/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje členy finančního výboru Městyse Malšice: paní Zdeňku Houskovou, paní Martinu Joštovou, paní Hanu Šedivou a paní Danu Švecovou.

14/14/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje členy kontrolního výboru Městyse Malšice: paní Lenku Hejnou, paní Janu Jedličkovou, paní Janu Posavádovou a pana Františka Marka.

15/14/ZM        ZM 6 hlasy schvaluje odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši 22.302,- Kč od 3.11.2014.

16/14/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje  odměnu za výkon funkce zastupitele ve výši 540,- Kč od 3.11.2014

17/14/ZM        ZM 5 hlasy schvaluje odměnu za výkon funkce předsedy finančního a kontrolního výboru ve výši 1.300,- Kč od 3.11.2014

18/14/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje v souladu s §77 odst.3 písm.b) zákona o obcích, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členu zastupitelstva městyse poskytne pouze za výkon funkce za níž mu podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna

19/14/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje odměnu za výkon funkce člena finančního a kontrolního výboru ve výši 540,- Kč za uskutečněné zasedání

20/14/ZM        ZM 6 hlasy schvaluje odměnu za výkon funkce člena výboru pro místní části ve výši 540,- Kč měsíčně

Usnesení ze dne 29.9.2014

90/14/ZM        ZM bere na vědomí 14. a 15. rozpočtové opatření Městyse Malšice.

91/14/ZM        ZM 8 hlasy schvaluje 16. rozpočtové opatření Městyse Malšice.

92/14/ZM        ZM 8 hlasy schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR na opravu komunikace za školou včetně kanalizace a dofinancování opravy tělocvičny v souvislosti s živelní pohromou z května 2014.

93/14/ZM        ZM 8 hlasy schvaluje restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, památníku padlým 1.svěrové války, pamětní desky Petra Saprikina z 2. světové války a požádat o dotaci z Programu obnovy venkova.

94/14/ZM        ZM 8 hlasy schvaluje provedení nového povrchu komunikace v části Čenkov  - stoka E, ale podmínkou bude provedena zkouška kvality utnění nové kanalizace firmou IMOS. Komunikace bude v případě dobrých výsledků zkoušky vybudovaná za cenu 294.583,- Kč bez DPH.

95/14/ZM        ZM 8 hlasy schvaluje prodej pozemků městyse p.č.2101/8,381/9 a 2101/10  v k.ú. Malšice za cenu znaleckého posudku a po odečtení hodnoty věcného břemene ve výši 34.730,- Kč. Poplatky spojené s převodem hradí nabyvatel.

96/14/ZM        ZM 8 hlasy zamítlo žádost pana Jiřího Neumana o koupi pozemku p.č.1452/6 o výměře 1895 m2 v k.ú. Malšice.

97/14/ZM        ZM 8 hlasy zamítlo žádost Denního a týdenního stacionáře Klíček Tábor – Záluží o finanční prostředky s tím, že Městys Malšice přispívá částkou 24.000,- Kč našemu konkrétnímu občanovi.

 

 

Usnesení ze dne 1.9.2014 

84/14/ZM        ZM 9 hlasy schvaluje výsledek výběrového řízení na výstavbu a opravu chodníků v Malšicích, vítězem je firma HES stavební s.r.o. s cenou

                        2.140.584,- Kč bez DPH

85/14/ZM        ZM bere na vědomí 12.rozpočtové opatření.

86/14/ZM        ZM 10 hlasy schvaluje 13.rozpočtové opatření městyse Malšice

87/14/ZM        ZM 10 hlasy schvaluje příjem dotace na revitalizaci zeleně v městysu Malšice ve výši 775.938,- Kč a zároveň 10 hlasy schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele

88/14/ZM        ZM 10 hlasy schvaluje nákup 12 ks zásahových obleků v celkové částce 137.802,- Kč a zároveň zvyšuje výdaje rozpočtu v rámci 13. rozpočtového opatření o 138.000,- Kč

89/14/ZM        ZM 10 hlasy schvaluje prodejní cenu knihy Malšice mezi Lužnicí a Lužnicí ve výši 290,- Kč, včetně DPH

 

Usnesení ze dne 11.8.2014

75/14/ZM        ZM 8 hlasy zrušilo původní výběrové řízení na pronájem vinárny v Malšicích. Proti zrušení byl Jiří Blažek, hlasování se zdržel Mgr. Pavel Klíma.

76/14/ZM        ZM 8 hlasy schválilo tajné hlasování na pronájem vinárny v Malšicích. Proti tajnému hlasování byl Mgr. Pavel Klíma, Jiří Blažek.

77/14/ZM        ZM 9 hlasy schválilo v tajné volbě pana Radka Švece jako nového nájemce vinárny v Malšicích za 5.000,- Kč měsíčně.

78/14/ZM        ZM bere na vědomí desáté rozpočtové opatření v pravomoci starostky.

79/14/ZM        ZM 10 hlasy schválilo jedenácté rozpočtové opatření.

80/14/ZM        ZM 10 hlasy schválilo nákup prvků na dětské hřiště v Čenkově ve výši 100.000,- Kč.

81/14/ZM        ZM 10 hlasy schválilo dle usnesení č: 07/09/ZM panu Jiřímu Sklenářovi a Vojtěchovi Říhovi pronájem souboru pozemků p.č.226/1 o výměře 3103 m2, p.č.226/8 o výměře 945 m2 v k.ú. Čenkov, za 3000,- Kč ročně.

 

82/14/ZM        ZM 10 hlasy schválilo vyhlášení výběrového řízení na chodníky v Malšicích v rozsahu neúspěšné žádosti do ROP Jihozápad, z vlastních prostředků.

 

83/14/ZM        ZM 7 hlasy schválilo rozšířit zakázku firmě Kluzák s.r.o., která vysoutěžila zpevnění plochy u KD a u kaple na hřbitově, ještě o zpevněnou plochu ve dvoře úřadu a terasu u ZŠ Malšice v ceně cca 600.000,- Kč a v termínu do konce září 2014. Ing. Jaroslav Janoušek, Ing. Antonín Randa a Jiří Blažek se zdrželi hlasování.

Usnesení ze dne 14.7.2014

64/14/ZM        ZM 4 hlasy nepotvrdilo výsledek výběrového řízení na pronájem vinárny v Malšicích

 

65/14/ZM        ZM bere na vědomí 8.rozpočtové opatření.

 

66/14/ZM        ZM 8 hlasy schvaluje 9. rozpočtové opatření městyse Malšice

 

67/14/ZM        ZM 8 hlasy pověřuje starostku městyse k uzavření smlouvy s tiskárnou Durapo Čelákovice na vydání knihy o Malšicích v nákladu 2 tis. ks výtisků

 

68/14/ZM        ZM 8 hlasy schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 1074/2 v k.ú. Čenkov,výměra bude upřesněna po zaměření, za cenu 400,- Kč/m2. Veškeré náklady s převodem hradí nabyvatel

 

69/14/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje záměr uspořádat finanční sbírku na území městyse Malšice na pomoc MUDr. Haně Šedivé

 

70/14/ZM        ZM 8 hlasy schvaluje trvat na zapracování všech požadavků na změnu územního plánu Malšice, aniž by se rušila stávající stavební území

 

71/14/ZM       ZM 8 schvaluje počet 11 členů zastupitelstva pro následující volební období

 

72/14/ZM        ZM 8 hlasy schvaluje opravu VO v ulici Lomská a navýšení rozpočtu v rámci 9.rozpočtového opatření na položce 3631 5171 o 200.000,-  Kč.

 

73/14/ZM        ZM 8 hlasy schvaluje finanční podporu na akci „Veteráni Čelkovice“- slavnostní jízdu v Malšicích v sobotu 4.10.2014 s doprovodným programem

 

74/14/ZM        ZM bere na vědomí zprávu finančního výboru o kontrole v ZŠ a MŠ Malšice ze dne 6.5.2014

Usnesení ze dne 2.6.2014

 

45/14/ZM       ZM 10 hlasy schvaluje z časových důvodů nevypisovat výběrové řízení na opravu zatopené tělocvičny, ale oslovit firmu Pavlacký s.r.o. na zhotovení nové podlahy a firmu Kluzák s.r.o. Tábor na nové topení s tím, že obě zakázky budou provedeny za původní vysoutěžené ceny.

 

46/14/ZM        ZM 10 hlasy schvaluje vypsání Soutěže obálkovou metodou na pronájem vinárny, podmínky budou podobné těm, které byly vypsané při soutěži na pronájem restaurace v KD Malšice.

 

47/14/ZM        ZM 10 hlasy ruší usnesení č: 25/14/ZM na pronájem stánku na náměstí dle obecní vyhlášky.

 

48/14/ZM        ZM 9 hlasy schvaluje měsíční nájem 50 Kč denně na letní sezonu 2014 pro stánek na náměstí panu Petrovi Šimákovi. Pan Petr Novák se zdržel hlasování.

 

49/14/ZM        ZM 10 hlasy schvaluje podání žádosti na vyřazené vozidlo pro Sbor dobrovolných hasičů Malšice.

 

50/14/ZM      ZM 9 hlasy schvaluje výsledek výběrového řízení na Zpevnění ploch a kladení zámkové dlažby v Malšicích a vítěze firmu- Kluzák s.r.o.Tábor za cenu 378.756,- Kč bez DPH. Ing. Jaroslav Janoušek se zdržel hlasování.

 

51/14/ZM       ZM 9 hlasy schvaluje výsledek výběrového řízení Opravu hrází rybníků v Maršově a vítěze- firmu PEZESTAV s.r.o. Tábor s cenou 289.774,-- Kč bez DPH. Ing. Jaroslav Janoušek se zdržel hlasování.

 

52/14/ZM       ZM bere na vědomí 5.a 6. rozpočtové opatření Městyse Malšice.

 

53/14/ZM        ZM 10 hlasy schvaluje 7.rozpočtové opatření, kde se rozpočet navyšuje na straně příjmů o 3.048.000,- Kč, na straně výdajů o 3.040.000 ,- Kč.

 

54/14/ZM        ZM 10 schvaluje prodej lesního pozemku městyse p.č.209/1 v k.ú. Obora u Maršova o výměře 6.183 m3 za vyhláškovou cenu 74.360,- Kč, Poplatky spojené s převodem, znalecký posudek, kupní smlouvu a vklad do KN zaplatí kupující.

 

55/14/ZM        ZM 10 souhlasí s tím, že se nevzdává předkupního práva na hráz vodní nádrže v Oboře a bude dál vyjednávat o ceně za dílo s Povodím Vltavy.

 

56/14/ZM        ZM 10 hlasy schvaluje prodej části pozemku městyse p.č.2100/20 v k.ú. Malšice za 400,- Kč/m2, skutečná výměra bude z GP, veškeré poplatky spojené s převodem hradí kupující.

 

57/14/ZM        ZM bere na vědomí žádost paní Hany Janouškové na opravu cesty „19“ s tím, že městys nechá vypracovat rozpočet 

 

58/14/ZM        ZM bere na vědomí Zprávu z šetření podnětu – obtěžování zápachem z bioplynové stanice Maršov.

 

59/14/ZM        ZM 10 hlasy schvaluje nové členy kontrolního výboru paní Janu Kofroňovou a Ing. Tomáše Roztočila.

 

60/14/ZM        ZM 10 hlasy schvaluje cenovou kalkulaci na doplnění osvětlení v Táborské ulici ve výši 153.718,- Kč (s DPH) a Smlouvu se Správou a údržbou silnic JčK na položení kabelů veřejného osvětlení v jejich pozemku.

 

61/14/ZM        ZM 10 hlasy schvaluje prodloužení veřejného osvětlení v Třebelicích ve výši 253.524,- Kč (s DPH), bude zahrnuto do plánu investic na r. 2015 a Smlouvu s SÚS na zřízení služebnosti inženýrské sítě.

 

62/14/ZM        ZM 10 hlasy schvaluje nákup dětských prvků na dětské hřiště v Maršově v ceně cca 85.000,-Kč.

 

63/14/ZM        ZM 10 hlasy schvaluje, že části přípojek kanalizace v hlavní silnici ve výši maximálně 290. 871,- Kč bez DPH provede firma IMOS a tyto části přípojek uhradí městys Malšice.

 

Usnesení ze dne 28.4.2014

23/14/ZM        ZM 10 hlasy schvaluje Předběžný plán společných zařízení v Čenkově s tím, že v jižní části budou navržena protipovodňová opatření.

 

24/14/ZM        ZM 10 hlasy schvaluje na letní sezonu 2014 umístění prodejního stánku na zmrzlinu panu Petru Šimákovi.

 

25/14/ZM        ZM 10 hlasy schvaluje umístění prodejního stánku před farou, pronájem pozemku dle obecní vyhlášky o místních poplatcích.

 

26/14/ZM        ZM 8 hlasy schvaluje výsledky výběrového řízení na Opravu požární zbrojnice Čenkov, vítězem je firma Kluzák s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 958.644,- Kč bez DPH. Ing. Jaroslav Janoušek a Jiří Blažek se zdrželi hlasování.

 

27/14/ZM        ZM 10 hlasy schvaluje navýšení kapacity MŠ z 80 na 90 dětí na dva roky.

 

28/14/ZM        ZM 10 hlasy schvaluje účetní závěrku Městyse Malšice, IČO 00252522 za rok 2013. Dne 29.4.2014 byla schválena účetní závěrka všemi hlasy přítomných 10 zastupitelů jmenovaných v záhlaví zápisu, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Účetní jednotka souhlasí s výrokem zastupitelstva.

 

29/14/ZM        ZM 10 hlasy schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Malšice za rok 2013

 

30/14/ZM        ZM 9 hlasy schvaluje Závěrečný účet Městyse Malšice včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření bez výhrad. Mgr. Jan Pávek se zdržel hlasování.

 

31/14/ZM       ZM bere na vědomí 4. rozpočtové opatření Městyse Malšice.

 

32/14/ZM        ZM 9 hlasy schvaluje návrh ceny vodného a stočného na rok 2014 ve výši 37,88 Kč bez DPH pro vodné, cena pro stočné je 18,87 Kč bez DPH. Celková cena pro rok 2014 je 65,26 Kč s DPH.  Mgr. Jan Pávek byl proti.

 

33/14/ZM        ZM 10 schvaluje poskytnutí půjčky občanům na zřízení přípojky pro oddílnou kanalizaci v Čenkově.

 

34/14/ZM        ZM 10 schvaluje zásady poskytnutí těchto půjček za podmínek uvedených v příloze, která je součástí zápisu.

 

35/14/ZM        ZM bere na vědomí Zprávu č.2 a 3 kontrolního výboru.

 

36/14/ZM        ZM bere na vědomí Zprávu finančního výboru.

 

37/14/ZM        ZM 10 hlasy schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě s panem Josefem Echtnerem, za jednorázovou úplatu ve výši 30.000,- Kč.

 

38/14/ZM        ZM 10 hlasy schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemků ve vlastnictví Městyse Malšice p.č.2101/8 o výměře 476m2, 2101/10 o výměře 294 m2, 381/19 o výměře 80 m2v k.ú. Malšice, s tím že městys nechá zpracovat znalecký posudek.

 

39/14/ZM        ZM 10 hlasy schvaluje vyvěšení záměru prodeje lesního pozemku ve vlastnictví Městyse Malšice p.č.209/1 o výměře 6.183 m2 v k.ú. Obora u Maršova, městys nechá vypracovat znalecký posudek.

 

40/14/ZM        ZM 10 hlasy schvaluje příspěvek paní Věře Lutovské na asistenta pro jejího syna pana Tomáše Lutovského na 12 měsíců ve výši 24.000,- Kč, od června 2014.

 

41/14/ZM        ZM 10 hlasy schvaluje novou Smlouvou s firmou EKO-KOM a.s. a její dodatek.

 

42/14/ZM        ZM bere na vědomí Žádost o poskytnutí příspěvku do veřejné sbírky na rekonstrukci a provoz Hasičského muzea v Bechyni.

 

43/14/ZM        ZM 10 hlasy schvaluje navýšení příspěvku o 15.000,- Kč na nákup výkonnější hasičské stříkačky pro hasiče v Maršově.

 

44/14/ZM        ZM 9 hlasy schvaluje opravu podlah vnitřních chodeb a schodiště v kulturním domě v Malšicích firmou Kluzák s.r.o. Tábor, která byla vybrána na základě nabídky 3 firem.  Ing. Jaroslav Janoušek se zdržel hlasování.

 

Usnesení ze dne 12.3.2014

18/14/ZM        ZM 8 hlasy schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu rybníka na pozemku p.č. 108 v kú Čenkov  s panem Miroslavem Kluzákem dohodou

 

19/14/ZM        ZM 8 hlasy schvaluje výsledky výběrového řízení na Opravu veřejného osvětlení Malšice, vítězem je firma INTEM s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 933.559,- Kč

 

20/14/ZM        ZM 8 hlasy schvaluje 3.rozpočtové opatření městyse Malšice, rozpočet se navyšuje na straně příjmů o 1.614.300,- Kč, na straně výdajů o 2.341.191,- Kč a na straně financování se snižuje o 726. 891,- Kč

 

21/14/ZM        ZM 8 hlasy souhlasí s realizací projektu „Místní komunikace a chodníky Malšice“ a s podáním žádosti o podporu projektu v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací. Zastupitelstvo městyse schvaluje celkové výdaje projektu ve výši max. 9 350 000 Kč, přičemž finanční krytí, tedy předfinancování projektu a spolufinancování projektu, bude provedeno z rozpočtu městyse. Spoluúčast městyse Malšice činí 15% z celkových způsobilých výdajů projektu, dotace činí 85% celkových způsobilých výdajů projektu

 

22/14/ZM        ZM 8 hlasy pověřuje starostku městyse Miloslavu Šebkovou MBA jako pověřeného zastupitele pro územní plán projednávání změn v územním plánu Malšice

 

 

Usnesení ze dne 12.2.2014

  

1/14/ZM          ZM 6 hlasy schvaluje výsledek výběrového řízení na Zajištění těžby a prodeje dřeva z majetku městyse Malšice, vítězem je firma Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. s nejvyšší nabízenou cenou 830.500,- Kč bez DPH

 

2/14/ZM          ZM bere na vědomí první rozpočtové opatření městyse Malšice, zvýšení příjmů o 633.400,- Kč

 

3/14/ZM          ZM 7 hlasy schvaluje postup při změně vnitřní evidence pozemků podle evidence Katastrálního úřad, schvaluje ocenění nově vzniklých pozemků a schvaluje rozúčtování majetku  podle předloženého souboru 2013 k.ú. Maršov z Tábora.xlsx, list konečný stav k 31.12.2013

 

4/14/ZM          ZM 7 hlasy schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2013

 

5/14/ZM          ZM 7 hlasy schvaluje Smlouvu o dílo s firmou inGastro na dodávku Elektrického multifunkčního zařízení Frima VCC21 do kuchyně ZŠ a MŠ Malšice v ceně 528.358,60 Kč

6/14/ZM          ZM 7 hlasy schvaluje Dodatek č.1 a Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 13K04 s firmou EKISYS s.r.o.

7/14/ZM          ZM 6 hlasy schvaluje  Dodatek č. 1 a Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 26.6.2013 s firmou Kluzák s.r.o.

8/14/ZM          ZM 6 hlasy schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Přístavba objektu OÚ Dobřejice čp 46 s firmou Kluzák s.r.o.

 

9/14/ZM          ZM 7 hlasy schvaluje Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo ze dne 12.7.2013 s firmou Josef Broukal

 

10/14/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje Dodatek č. 1k Smlouvě o dílo ze dne 15.7.2013 s firmou Jiří Slunečko a spol. Stavební práce s.r.o.

 

11/14ZM         ZM 7 hlasy schvaluje Mandátní smlouvu k akci snížení energetické náročnosti budovy KD s paní Gabrielou Příbramskou

 

12/14/ZM        ZM bere na vědomí informace k aktualizaci Územního plánu Malšice

 

13/14/ZM        ZM 6 hlasy schvaluje uzavření kupní smlouvy s ing. Jaroslavem Janouškem na koupi části pozemku st.p.č. 4 v kú Dobřejice o výměře 5 m2 za cenu 2.000,- Kč

 

14/14/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje nákup hasičské stříkačky PS-12 TAZ 1500 cm3 za cenu 100.000,- Kč bez DPH

 

15/14/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje druhé rozpočtové opatření městyse Malšice, zvýšení výdajů o 121.000,- Kč na nákup hasičské stříkačky

 

16/14/ZM        ZM 6 hlasy schvaluje termín poutě v Malšicích 8.6.2014

 

17/14/ZM        ZM 6 hlasy schvaluje hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Malšice a jeho rozdělení do fondů. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení je 111.396,52  Kč  a byl rozdělen následovně: rezervní fond 101.396,52 Kč a fond odměn 10.000,- Kč