Usnesení zastupitelstva rok 2013

9.zasedání ze dne 18.12.2013

94/13/ZM        ZM bere na vědomí vysvětlení zástupců firmy ČEZ Ing. Valeše, Ing. Cimla a projektanta Ing. Břichnáče.

95/13/ZM        ZM bere na vědomí patnácté a šestnácté rozpočtové opatření.

 

96/13/ZM        ZM 6 hlasy schvaluje předběžné sedmnácté rozpočtové opatření Městyse Malšice v navrženém znění. Mgr. Jan Pávek a Ing. Miroslav Blažek se zdrželi hlasování.

 

97/13/ZM        ZM všemi hlasy schvaluje provozní rozpočet ZŠ a MŠ Malšice na rok 2014 ve výši 1.750.000,- Kč.

  

98/13/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje přenesení pravomoci a pověření k rozpočtovým opatřením starostce městyse Malšice v následujícím rozsahu: příjmy – bez omezení, snížení výdajů – bez omezení, zvýšení výdajů spojených s příjmem dotace – bez omezení, proúčtování daně z příjmů – bez omezení, zvýšení výdajů v maximální hodnotě 100.000,- Kč na jednu položku rozpočtu v jednom rozpočtovém opatření. Rozpočtové opatření provedené starostkou městyse musí být v písemné formě a se zněním budou zastupitelé seznámeni na následujícím zasedání zastupitelstva městyse. Závažnější změny rozpočtu i nadále schvaluje zastupitelstvo městyse obvyklou formou rozpočtového opatření. Mgr Jan Pávek se zdržel hlasování.

 99/13/ZM        ZM 7 hlasy ruší usnesení 71/12/ZM ze dne 19.12.2012.Mgr Jan Pávek se zdržel hlasování.

 100/13/ZM      ZM 8 hlasy schvaluje Rozpočet městyse Malšice na rok 2014 v této výši: na straně příjmů – 28.302.600,- Kč, na straně výdajů- 24.760.189,- Kč a provozním ziskem – 3.542.411,- Kč. Po úhradě jistin úvěrů bude hospodářský výsledek městyse činit 397.411,- Kč. Závazným ukazatelem schváleného rozpočtu jsou položky.

 

101/13/ZM      ZM 8 hlasy schvaluje poplatek ve výši 400,- Kč  za odvoz odpadů za osobu a rok.

 

102/13/ZM      ZM 8 hlasy schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na kanalizační přípojky Čenkov s firmou Projekta Tábor s.r.o.

 

103/13/ZM      ZM 8 hlasy schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR na opravu rybníka v Maršově, p.č.198/1,194,197 k.ú. Maršov.

 

104/13/ZM      ZM bere na vědomí zprávu finančního výboru o kontrolách provedených v městysi Malšice a v ZŠ a MŠ Malšice

 

8.zasedání ze dne 27.11.2013

 79/13/ZM     ZM 9 hlasy schvaluje výpověď Smlouvy o nájmu zemědělských pozemků
                     v majetku městyse Malšice panu Miloslavu  Drhovskému, Maršov 10

 

80/13/ZM      ZM bere na vědomí dvanácté a třinácté rozpočtové opatření

 

81/13/ZM      ZM 9 hlasy schválilo čtrnácté rozpočtové opatření Městyse Malšice v navrženém znění

 

82/13/ZM      ZM 9 hlasy schvaluje plán inventur a složení inventarizačních komisí pro rok 2013

 

 

83/13/ZM      ZM 8 hlasy schvaluje výsledek výběrového řízení na oddílnou kanalizaci v
                      Čenkově, vítězem byla vyhlášena firma IMOS Group s.r.o. Zlín
                      s cenou 7.052.662,- Kč
 

84/13/ZM      ZM bere na vědomí Výroční zprávu ZŠ a MŠ Malšice

85/13/ZM      ZM 9 hlasy schvaluje Vnitřní předpis ke schvalování účetní závěrky

86/13/ZM      ZM trvá na původním vyjádření k projektové dokumentaci k obchvatu Malšice ze dne 20.3.2013

 

87/13/ZM      ZM bere na vědomí návrh rozpočtu Svazku obcí-TDO Lužnice na rok 2014.

 

88/13/ZM      ZM 6 hlasy zamítá formu podpory protidrogové politiky navrhovanou Jihočeským krajem

 

89/13/ZM      ZM 8 hlasy schvaluje odměnu paní Zdeňce Houskové ve výši 5.000,- Kč za vedení kroniky

 

90/13/ZM      ZM 8 hlasy schvaluje odměnu Ing. Antonínu Randovi za technický dozor investora na KD Malšice a účast na výběrovém řízení ve výši 10.000,- Kč

 

91/13/ZM       ZM 9 hlasy schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu MMR na opravu hráze rybníka v Maršově

 

92/13/ZM       ZM 9 hlasy schvaluje příspěvek Diakonii ČCE – středisku Rolnička ve výši 18.000,- Kč

 

93/13/ZM       ZM 9 hlasy schvaluje pronájem kadeřnictví v čp 58 paní Lence Čížkové, Malšice za nájem ve výši 1.077,- Kč měsíčně

 

 

7.zasedání ze dne 16.10.2013

 

70/13/ZM      ZM bere na vědomí deváté rozpočtové opatření.

 

71/13/ZM      ZM bere na vědomí desáté rozpočtové opatření.

 

72/13/ZM      ZM 11 hlasy schválili jedenácté rozpočtové opatření Městyse Malšice s ohledem na aktuální stav účetnictví.

 

73/13/ZM      ZM 11 hlasy schválili firmu Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. jako vítěze výběrového řízení na Zajištění těžby a

                    prodeje dřeva z majetku Městyse Malšice.

 

 

74/13/ZM      ZM 10 hlasy schválili vyhlášení záměru prodeje oploceného pozemku  p.č.2272 v k.ú. Malšice, který je vlastnictví městyse. Mgr. Jan Pávek se zdržel hlasování.  

 

75/13/ZM      ZM 9 hlasy schválili cenu prodeje pozemku p.č.2272 v k.ú.Malšice a to 200,- Kč/m2. Pan Petr Novák a Mgr. Jan Pávek se zdrželi hlasování.

 

76/13/ZM      ZM 9 hlasy schválili uzavření předložené kupní smlouvy se společností EKO-KOM a.s. Mgr. Jan Pávek a paní Zdeňka Housková se zdrželi hlasování.

 

77/13/ZM      ZM bere na vědomí stížnost pana Zbyňka Víta na znečišťování komunikací v Maršově technikou pana Miloslava Drhovského a pověřují starostku prověřením možností sankcí za další opakované znečištění komunikací.

 

78/13/ZM       ZM neschválilo žádost Mgr. Petra Plášila o finanční příspěvek na opravu  poškozených vitrážních oken malšického kostela.

 

   

  6.zasedání ze dne 21.8.2013

 

 63/13/ZM        ZM 6 hlasy schválili výsledek výběrového řízení na Přístavbu objektu obecního úřadu Dobřejice čp. 46, vítězem je firma Kluzák s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou  896.256,- Kč bez DPH. Ing. Jaroslav Janoušek se zdržel hlasování.

 

64/13/ZM        ZM bere na vědomí sedmé rozpočtové opatření.

 

65/13/ZM        ZM 8 hlasy schválili osmé rozpočtové opatření Městyse Malšice s ohledem na aktuální stav účetnictví.

 

66/13/ZM           ZM 7 hlasy schválili cenu za prodej dotčených pozemků ve vlastnictví městyse v části Všechlapy a Malšice a to max. 50,-Kč/m2 pro trvalý zábor obchvatu Všechlap a Malšic. A pronájem pozemků určených k dočasnému záboru v maximální ceně 20,-Kč/m2/rok. Jiří Blažek byl proti schválení.

 

 

67/13/ZM        ZM 7 hlasy schválili součinnost s majetkoprávním zajištěním práv k dotčeným pozemkům, tj. uzavření příslušných smluv. Jiří Blažek byl proti schválení.

 

68/13/ZM        ZM 7 hlasy schválili, že po vybudování obchvatu si městys převezme na základě smluvního ujednání od JčK  do svého vlastnictví část současné komunikace II/137 v části obce Všechlapy. Jiří Blažek byl proti schválení.

 

69/13/ZM        ZM 7 hlasy schválili, že městys Malšice si v rámci opatření 4-4 obchvat Malšice převezme související stavební    

                       objekt SO 121 – otevřenou vodoteč do svého vlastnictví po realizaci stavby. Jiří Blažek byl proti schválení.

 

5.zasedání ze dne 24.7.2013

 

 

 58/13/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje úvěrovou smlouvu, výši a zajištění úvěru na opravu KD Malšice ve výši 2.500.000,- Kč. Úvěr na 3,5 roku na  neuznatelné náklady a práce, na které není poskytnuta dotace. Úvěr bude zajištěn blankosměnkou.

 

59/13/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje úvěrovou smlouvu, výši a zajištění úvěru na opravu KD Malšice ve výši 5.109.600,- Kč. Krátkodobý překlenovací úvěr

                       do doby vyplacení dotace. Úvěr bude zajištěn blankosměnkou.

 

60/13/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje 6. rozpočtové opatření Městyse Malšice v předloženém rozsahu

 

61/13/ZM        ZM bere na vědomí výsledek jednání se zástupci ČEZ a JčK, že obchvat Všechlap se bude realizovat, městys si převezme do své správy komunikaci ve Všechlapech

 

62/13/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje příspěvek pro Klub českých turistů formou dřeva na stavbu lávky zničené povodní 2013 v trase turistické cesty vpravo od mostu v Dobřejicích

   

 

 

4.zasedání ze dne 26.6.2013

 

47/13/ZM        ZM bere na vědomí 4. rozpočtové opatření Městyse Malšice.

 

48/13/ZM        ZM 6 hlasy schvaluje 5. rozpočtové opatření Městyse Malšice, zvýšení rozpočtu na straně příjmů 2.154.850,- Kč a na straně výdajů ve výši  2.967.500,- Kč

 

49/13/ZM        ZM 6 hlasy schválilo výsledek výběrového řízení na Opravu elektroinstalace KD Malšice, vítězná firma Josef Broukal Lom s nejnižší nabídkovou cenou 865.601,- Kč

 

50/13/ZM        ZM 6 hlasy schválilo výsledek výběrového řízení na Opravu střechy a výměnu okapových žlabů, vítězná firma Jiří Slunečko a spol., Stavební práce s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 691.421,- Kč

 

51/13/ZM        ZM 8 hlasy schvaluje provizorní opravu komunikace Na Poustce

 

52/13/ZM        ZM 8 hlasy zamítá žádost paní Evy Bučínské o příspěvek na infrastrukturu území U kapličky Malšice.

 

53/13/ZM        ZM 8 hlasy ruší usnesení č. 44/13/ZM

 

54/13/ZM        ZM 8 hlasy schvaluje sociální příspěvek ve výši 24.000,- Kč přímo Tomáši Lutovskému  Malšice.

 

55/13/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje příspěvek  5.000,- Kč pro Denní a týdenní stacionář Klíček 

 

56/13/ZM        ZM 8 hlasy zamítá žádost pana Davida Hubáčka o pronájem rybníka U tří smrků – koupaliště

                       

57/13/ZM        ZM 6 hlasy schvaluje odměnu 5.000,- Kč pro Ing. Randu Antonína za práci technického dozorua za součinnost při stavebních pracích městyse 

 

3.zasedání ze dne 29.5.2013

34/13/ZM        ZM 8 hlasy schválilo Závěrečný účet městyse Malšice za rok 2012 bez výhrad.

 

35/13/ZM        ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č.3, na straně příjmů ve výši 608.856,- Kč a na straně výdajů ve výši 146.000,- Kč.

 

36/13/ZM        ZM 7 hlasy schválilo výsledek výběrového řízení na Snížení energetické náročnosti budovy KD Malšice – část Vytápění budovy KD, vítězná firma Kluzák s.r.o. Tábor s nejnižší nabídkovou cenou 2.598.760,- Kč (bez DPH). Ing. Jaroslav Janoušek se zdržel hlasování.

 

 

37/13/ZM        ZM 8 hlasy schválilo výsledek výběrového řízení na Snížení energetické náročnosti budovy KD – část Zateplení obálky budovy KD, vítězná firma EKISYS spol. s.r.o. Jindřichův Hradec s nejnižší nabídkovou cenou 3.517.450,57 Kč (bez DPH).

 

38/13/ZM        ZM 8 hlasy schválilo výsledek výběrového řízení na Zajištění výkonu technického dozoru a koordinátora bezpečnosti na stavbě: Snížení energetické náročnosti budovy KD, vítězná firma- Jiří Javorský Tábor s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 115.000,- Kč (bez DPH).

 

39/13/ZM        ZM 8 hlasy schválilo Plán krizové připravenosti Městyse Malšice.

 

40/13/ZM        ZM 8 hlasy schválilo podmíněně odkup stávajících kontejnerů a následnou postupnou výměnu kontejnerů zdarma, konečné odsouhlasení bude až na základě předložené konkrétní smlouvy.

 

41/13/ZM        ZM 8 hlasy schválilo navýšení kapacity v MŠ Malšice z 80 na 90 dětí od 01.09.2013 do 30.08.2014.

 

42/13/ZM        ZM 8 hlasy schválilo a pověřilo starostku o požádání převodu pozemku p.č.1119/3 k.ú.Čenkov od Státního pozemkového úřadu na městys Malšice.

 

43/13/ZM        ZM bere na vědomí Zprávy finančního výboru z kontrol provedených dne 02.05.2013 a 15.05.2013 v ZŠ a MŠ Malšice a na úřadu městyse Malšice. 

 

44/13/ZM        ZM 8 hlasy schválilo příspěvek ve výši 24.000,-Kč na rok 2013 pro Denní a týdenní stacionář Klíček, na konkrétní osobu Tomáše Lutovského.

 

45/13/ZM        ZM 7 hlasy schválilo výsledek výběrové řízení na opravu střechy kaple na hřbitově v Malšicích, vítězná firma JIHOSTAV Soběslav s.r.o s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 378.038,- Kč (bez DPH). Ing. Jaroslav Janoušek se zdržel hlasování.   

 

46/13/ZM        ZM 8 hlasy neschvaluje zbudování altánu na studni před poštou.

 

 

 

 

 

 

2.zasedání ze dne 24.4.2013

 

   

 

 20/13/ZM        ZM 11 hlasy schvaluje 2. rozpočtové opatření, příjmy se zvyšují na 26.428.686,- Kč a výdaje na 23.286.219,- Kč

 

21/13/ZM        ZM 6 hlasy zrušilo hodnocení provedené hodnotící komisí a vyloučilo ze soutěže na „Zabezpečení služeb souvisejících s odvozem a zneškodňování odpadu pocházejícího ze sběrného dvora v Malšicích“ firmu HOKOV pro nedůvěru

 

22/13/ZM        ZM 6 hlasy schvaluje nový výběr nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky „Zabezpečení služeb souvisejících s odvozem a zneškodňováním odpadu pocházejícího ze sběrného dvora v Malšicích“ uchazeče RUMPOLD s.r.o., cena bez DPH 204.728,08 Kč

 

23/13/ZM        ZM 11 hlasy schvaluje účetní závěrku Městyse Malšice bez připomínek a 11 hlasy schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Malšice bez připomínek

 

24/13/ZM        ZM 11 hlasy schvaluje pro rok 2013 cenu vodného 34,78 Kč a stočného 17,22 Kč  a výši nájemného placeného městysi  486.200,- Kč (ceny jsou bez DPH)

 

25/13/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje zasíťování lokality „Ke hřbitovu“ v rámci rozvoje infrastruktury. Majitelé pozemků, kterým se zhodnotí soukromé pozemky možností připojení na infrastrukturu městyse uhradí Městysi Malšice příspěvek na vybudování infrastruktury ve výši 255.850,- Kč

 

26/13/ZM        ZM 8 hlasy ruší usnesení č.3/13/ZM ze dne 6.3.2013 o schválení příspěvku ve výši 280.000,- Kč investorům na výstavbu části infrastruktury v lokalitě „Ke hřbitovu“

 

27/13/ZM        ZM 11 hlasy nesouhlasí s pořízením změny Územního plánu Městyse Malšice

 

28/13/ZM        ZM 8 hlasy nesouhlasí s vypsáním referenda v souvislosti se stavbou obchvatu Malšice

 

29/13/ZM        ZM 10 hlasy souhlasí se zrušením uzavřené smlouvy o umístění stavby na pozemcích Českých drah a budoucí Smlouvě o zřízení věcného břemene čj.:58786/98-DDC a dále na zrušení uzavřené smlouvy čj.:35399/2004-025, a to od samého počátku

 

30/13/ZM        ZM 11 hlasy schvaluje dočasnou nájemní smlouvu s firmou ČEZ na pronájem pozemků p.č. 1334/11; 1334/30; 1360/64 a 2104/1 v kú Malšice

 

31/13/ZM        ZM 9 hlasy neschvaluje kupní smlouvu s firmou ČEZ na pozemky p.č. 1334/11; 1334/30; 1360/64 a 2104/1 v kú Malšice a pověřuje starostku dalším jednáním o ceně

 

32/13/ZM        ZM 11 hlasy neschvaluje bezúplatný převod bunkru v k.ú. Třebelice

 

33/13/ZM        ZM 11 hlasy ruší usnesení č.10/13/ZM ze dne 6.3.2013 na vypsání výběrového řízení na lesní cestu 

 

 

 

 

 

1.zasedání ze dne 6.3.2013

 

1/13/ZM          ZM bere na vědomí Zprávu o stavu veřejného pořádku a bezpečnostní situaci za rok 2012 Policie Bechyně a Zprávu o bezpečnostní situaci Policie ČR Sezimova Ústí.

 

2/13/ZM          ZM bere na vědomí Zprávu o hospodaření v lesích za rok 2012.

 

3/13/ZM          ZM 6 hlasy schvaluje příspěvek ve výši 280 000,- Kč na výstavbu vodovodního řádu a části kanalizace v lokalitě stavebních parcel u hřbitova.

 

4/13/ZM          ZM 6 hlasy zamítá žádost o odstoupení od nájemní smlouvy uzavřené s obcí Malšice a vrácení kupní ceny bytu panu Toufarovi.

 

5/13/ZM          ZM 8 hlasy schvaluje 7. rozpočtové opatření r. 2012 ve výši příjmů 74 255,- Kč a ve výši výdajů 435 817,- Kč.

 

 

6/13/ZM          ZM 8 hlasy schvaluje 1. rozpočtové opatření ve výši příjmů 982. 926,- Kč a ve výši výdajů 569. 717,- Kč.

 

 

7/13/ZM          ZM 8 hlasy schvaluje předat požadavky pana Miroslava Ragana k projektové dokumentaci pro územní řízení zpracovatelům PD obchvatu městyse Malšice a požaduje vyprojektování levého odbočovacího pruhu na křižovatce SO 121 ve směru Malšice - Sudoměřice.

 

 

8/13/ZM          ZM 7 hlasy zamítli převzetí do svého majetku část komunikace č. II/137 v intravilánu městyse v úseku od cementárny ( křižovatka na Lom) k rybníku ( křižovatka) na Maršov). Schvalují v tomto úseku prodloužit komunikaci č. III/1376 až po křižovatku u Staré školy a prodloužit komunikaci č. III/1379 od rybníka ke staré škole.  

 

9/13/ZM          ZM 8 hlasy schvaluje požádat o úvěr ve výši 2 500 000,- Kč na opravy v KD.

 

10/13/ZM        ZM 6 hlasy schvaluje výběrové řízení na rekonstrukci lesní cesty a požádat o úvěr ve výši vysoutěžené ceny z výběrového řízení.

 

11/13/ZM        ZM 8 hlasy zamítá prodej části pozemků p.č.435/5, 427/18 a 438/1 v k.ú. Dobřejice o výměře cca 800 m2 panu Pavlu Doušovi, Praha.

 

12/13/ZM        ZM 6 hlasy zamítá prodej části pozemku p.č.830/1 o výměře 186 m2 v k.ú. Dobřejice panu Petru Švecovi, Tábor.

 

13/13/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Malšice za rok 2012 a převedení HV do rezervního fondu dle předloženého návrhu.

 

14/13/ZM        ZM 8 hlasy schvaluje vypsání výběrového řízení na zabezpečení služeb souvisejících s odvozem a zneškodňováním odpadu pocházejícího ze sběrného dvora a oslovení 4 firem.

 

15/13/ZM        ZM 8 hlasy schvaluje zřízení účtu u ČNB a zasílání příjmů z rozpočtového určení daní na náš běžný účet u ČSOB.

 

 

16/13/ZM        ZM 8 hlasy schvaluje pověřit starostku jednáním s MZ ohledně platné smlouvy s firmou DAICH s.r.o. a následně přípravu nové projektové dokumentace pro provádění stavby.

 

17/13/ZM        ZM 8 hlasy schvaluje písemnou dohodu o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu pro TJ Malšice.

 

18/13/ZM        ZM bere na vědomí přidělení dotace ze SZIF na rekonstrukci střechy hřbitovní kaple. 

 

19/13/ZM        ZM 8 hlasy schvaluje příspěvek ve výši 2000,- Kč společnosti „I MY“.