Usnesení zastupitelstva rok 2012

 

1. zasedání ze dne 18.01.2012

1/12/ZM         ZM 7 hlasy schválilo výsledky výběrového řízení na prodej a těžbu dřeva. 
                       Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Stora Enso Wood Products
                       Ždírec s.r.o., s nejvyšší cenou za prodej dřeva 304.500,-Kč bez DPH.

 2/12/ZM        ZM 7 hlasy odsouhlasilo částku ve výši 400,-Kč/osobu za provoz systému
                       shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
                       komunálního odpadu pro rok 2012

 3/12/ZM       ZM 7 hlasy zamítlo odkoupení pozemků č. 359, 360/30, 408/5 a 729/50
                       v k.ú. Obora o celkové výměře 3.505 m2 za cenu 12,-Kč/m2, od pana 
                       Vladimíra Hrčka.

4/12/ZM        ZM 7 hlasy odsouhlasilo a prohlásilo Seznam kaplí, kapliček a křížků,
                       na katastrálním území městyse Malšice Malšice, jako památky místního 
                       významu a kulturní prvky vesnice a krajiny. Seznam památek místního 
                       významu je součástí zápisu.

2. zasedání ze dne 11.04.2012     

5/12/ZM         ZM vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011.

6/12/ZM         ZM 9 hlasy schválilo 1. rozpočtové opatření ve výši příjmů 2 563 779,- Kč a ve
                        výši výdajů 2 393 911,- Kč. Navrhovaný hospodářský výsledek je ve výši
                        169 868,- Kč. 

7/12/ZM          ZM 9 hlasy schválilo Návrh na rozdělení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Malšice
                         ve výši 87 578,91 Kč na Rezervní fond ve výši 67 578,91 Kč a Fond odměn ve 
                         výši 20 000,- Kč. 

8/12/ZM          ZM 9 hlasy schválilo  navýšení kapacity MŠ ze současných 80 na 90 dětí pro 
                        školní rok 2012/2013, školní družiny ze současných 60 na požadovaných 80
                        dětí od 1.9.2012 a školní jídelny ze současných 300 na 345 strávníků.

9/12/ZM          ZM 9 hlasy schválilo zvýšení ceny vodného a stočného na 57,42 vč. DPH                   

10/12/ZM        ZM 9 hlasy nesouhlasí se záměrem pyrolýzního zařízení v Maršově

11/12/ZM        ZM 9 hlasy schválilo výsledek výběrového řízení na technický dozor
                         stavby  Sběrného dvora vítěznou firmu TAREKA s.r.o. a s nejnižší  nabídkou 
                         ve výši 124 500,- Kč bez DPH.

12/12/ZM        ZM 8 hlasy schválilo výsledek výběrového řízení na stavební část stavby
                         Sběrného dvora - firmu DAICH spol.s.r.o. s nejnižší nabídkou ve výši
                         3.451.038,- Kč vč. DPH. Ing. Jaroslav Janoušek se zdržel hlasování.

13/12/ZM        ZM 9 hlasy schválilo výsledek výběrového řízení na technické vybavení Sběrného
                        dvora firmu s nejnižší nabídkovou cenou  MEVA-CB s.r.o., která nabídla cenu ve výši
                         1.923.753,60 Kč vč. DPH. 

14/12/ZM        ZM 9 hlasy projednalo a schválilo žádost o bezúplatný převod a současně i samotný
                         bezúplatný převod pozemku p.p.č. 732/1 ostatní plochy,ostatní komunikace v k.ú.
                         Maršov u Tábora z vlastnictví ČR, příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování
                         státu ve věcech majetkových do vlastnictví městyse Malšice. Městys Malšice se
                         zavazuje o převáděnou nemovitost řádně pečovat a užívat ji ve veřejném zájmu jako
                         účelovou komunikaci. Městys Malšice se dále zavazuje, že převáděná nemovitost 
                         nebude využívána ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebude pronajímána
                         ani nebude převedena ve prospěch třetí osoby, to vše po dobu 10-ti let od doby 
                         právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle smlouvy o 
                         bezúplatném převodu nemovitosti. V případě, že městys Malšice převede předmětnou
                         nemovitost nebo její část na třetí osobu, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 
                         násobku ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického
                         práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však
                         ve výši ceny, kterou městys Malšice převodem na třetí osobu získal. V případě, že
                         Městys Malšice nebude předmětnou nemovitost nebo její část užívat ve veřejném
                         zájmu, bude ji využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům nebo ji pronajímat,
                         zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitost měla ke dni
                         právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného
                         cenového předpisu.

15/12/ZM        ZM 9 hlasy schválilo rozšíření znění usnesení č. 98/11/ZM: ZM souhlasí s prodejem
                         pozemků p.č .451/2 a 451/10 o celkové výměře 270 m2 v k.ú. Dobřejice za cenu
                         100,- Kč/m2 panu Václavu Břehovskému a panu Miloslavu Šreplovi.

16/12/ZM        ZM 9 hlasy schválilo nákup pozemku p.č.2121/43 o výměře 1269 m2 v k.ú. Malšice
                         za cenu 40 Kč/m2.

17/12/ZM        ZM 8 hlasy schválilo záměr prodeje  části pozemku p.č.463/1 v k.ú.Dobřejice.
                         Bc. Jan Pávek se zdržel hlasování.

18/12/ZM        ZM 9 hlasy schválilo odkup pozemku p.č. 513/20 od Obce Bečice za znalecký posudek
                         dle vyhláškové ceny.

19/12/ZM        ZM 9 hlasy zamítlo bezúplatný převod pozemku p.č.2121/43 v k.ú. Malšice od SÚS Tábor.

20/12/ZM        ZM 9 hlasy pověřuje starostku jednáním na Krajském úřadu s odborem životního
                         prostředí a právní poradě, kvůli firmě ASTON spol.s.r.o. 

21/12/ZM        ZM 9 hlasy schvaluje příspěvek ve výši 300 000,- Kč stavebníkům na výstavbu
                         kanalizace za školou.

22/12/ZM        ZM 9 hlasy pověřuje starostku jednáním s rodinou, které je poskytována terénní péče
                         společností pro podporu lidí s postižením - "I MY". 

23/12/ZM        ZM bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí TDO Lužnice za rok 2011.

24/12/ZM        ZM bere na vědomí Zprávu z kontroly finančního výboru vykonané dne 28.3.2012
                         v Základní škole.

3. zasedání ze dne 16.05.2012
 

26/12/ZM        ZM 8 hlasy schválilo výsledky výběrového řízení na stavbu Oddílné kanalizace
                         v Čenkově, kterou zrealizuje firma Daich spol. s.r.o. za cenu 14.843.210,-Kč bez DPH.
                         Bc. Jan Pávek hlasoval proti a Ing. Jaroslav Janoušek se hlasování zdržel.

25/12/ZM       ZM schválilo 10 hlasy Závěrečný účet Městyse Malšice za rok 2011 bez výhrad.

27/12/ZM        ZM 7 hlasy schválilo výsledky výběrového řízení na technický dozor investora a 
                         koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi na stavbě
                         Oddílná kanalizace Čenkov. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Tareka s.r.o.
                         s nejnižší cenou 169.000,-Kč bez DPH. Ing. Miroslav Blažek, Ing. Jaroslav Janoušek, 
                         Bc. Jan Pávek a Ing. Antonín Randa se hlasování zdrželi.

28/12/ZM        ZM 10 hlasy schválilo pronájem pozemků p.č. 182/89 o výměře 825 m2 a p.č. 182/87
                         o výměře 860 m2 v k.ú. Čenkov panu Miroslavu Kluzákovi, za cenu 1.100,-Kč/ha.
                         Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.Pan Petr Novák
                         se hlasování zdržel.

29/12/ZM        ZM 11 hlasy schválilo prodej části pozemku, p.č. 463/1 o výměře 21m2 v k.ú. Dobřejice, 
                         dle GP díl a+b, manželům Flígrovým, za cenu 5.000,-Kč. Poplatky spojené s převodem
                         hradí nabyvatel.

30/12/ZM        ZM 11 hlasy schválilo účetní hodnotu pozemku p.č. 732/1 (ostatní plocha, komunikace) 
                         v k.ú. Maršov o výměře 1.994 m2, v částce 5.982,-Kč. 

31/12/ZM        ZM 11 hlasy schválilo příspěvek Středisku rané péče v částce 2.000,-Kč, za pomoc
                         v rodině Dvořákových z Malšic, která se synem toto středisko navštěvuje.

32/12/ZM        ZM 11 hlasy schválilo cenovou nabídku firmy E.ON na rekonstrukci veřejného osvětlení
                         v obci Všechlapy v částce 295.876,-Kč včetně DPH. 

33/12/ZM        ZM 11 hlasy schválilo vypsání výběrového řízení na Stavbu přístupové komunikace
                         a parkoviště k ZŠ Malšice, a podložení domu paní Marie Synkové.

34/12/ZM        ZM 10 hlasy schválilo odměnu v částce 10.000,-Kč Ing. Anotínu Randovi, za dozorovou
                         činnost při stavebních akcích Městyse Malšice.a pravidelnou účast ve výběrových 
                            komisích. 

4. zasedání ze dne 20.06.2012

      35/12/ZM       ZM 10 hlasy schválilo  pronájem zemědělských pozemků městyse v k.ú.Čenkov,
                        Třebelice a Všechlapy dle uzavřené Dohody mezi panem Miroslavem Kluzákem 
                        a Zemědělskou společností Čenkov.

 36/12/ZM        ZM 10 hlasy schválilo výstavbu Bioplynové stanice v Čenkově panu Miroslavu Kluzákovi

 37/12/ZM        ZM 10 hlasy schválilo 2. rozpočtové opatření Městyse Malšice ve výši příjmů 793 877,- Kč
                          a ve výši výdajů 1 242 954,- Kč.

38/12/ZM        ZM 9 hlasy potvrdilo výsledek výběrového řízení na Výměnu oken,opravu fasády a odvlhčení
                         čp. 58 – stará škola vítěznou firmu DAICH  spol.s.r.o., která byla vybrána na základě 
                         nejvhodnější nabídky s nejnižší nabídkovou cenou – 1.467.454,- Kč bez DPH.  Ing. Jaroslav
                         Janoušek se zdržel hlasování. 

39/12/ZM        ZM 9 hlasy potvrdilo výsledek výběrového řízení na Příjezdovou komunikaci k ZŠ, chodníky
                         a parkoviště vítěznou firmu SWIETELSKY stavební s.r.o., která byla vybrána na základě 
                         nejvhodnější nabídky s nejnižší nabídkovou cenou – 2.046.775,09 Kč bez DPH. 
                         Ing. Jaroslav Janoušek se zdržel hlasování. 

40/12/ZM        ZM 8 hlasy potvrdilo výsledek výběrového řízení na Technický dozor na akci Výměna oken,
                         oprava fasády a odvlhčení čp. 58 - stará škola vítěznou firmu TAREKA s.r.o., která byla 
                         vybrána na základě nejvhodnější nabídky s nejnižší nabídkovou cenou – 26.400 Kč 
                         včetně DPH.
  Ing. Jaroslav Janoušek a Bc. Jan Pávek se zdrželi hlasování. 

41/12/ZM        ZM 8 hlasy potvrdilo výsledek výběrového řízení na Technický dozor na akci Příjezdová 
                         komunikace k ZŠ, chodníky a parkoviště vítěznou firmu TAREKA s.r.o., která byla vybrána 
                         na základě nejvhodnější nabídky s nejnižší nabídkovou cenou – 24.000 Kč bez DPH.  
                         Ing. Jaroslav Janoušek a Bc. Jan Pávek se zdrželi hlasování. 

42/12/ZM        ZM 9 hlasy schválilo Dodatek č. 2 s firmou Kluzák na dostavbu galerie ve výši 925 834,- Kč.
                         Ing. Jaroslav Janoušek se zdržel hlasování. 

43/12/ZM        ZM 9 hlasy schválilo odlití bronzové bysty pana Františka Peterky ve výši cca 35 000,- Kč.
                         Ing. Antonín Randa se zdržel hlasování. 

5. zasedání ze dne 05.09.2012

44/12/ZM        ZM 9 hlasy schválilo  výsledek výběrového řízení na pronájem restaurace v KD Malšice.
                         S vítězem výběrového řízení panem Tomášem Doudou, bude uzavřena nájemní smlouva.
                         Ing. Jaroslav Janoušek se hlasování zdržel. 

45/12/ZM        ZM 10 hlasy schválilo 3. rozpočtové opatření Městyse Malšice ve výši příjmů 360.990,- Kč
                         a ve výši výdajů 3.558.583,- Kč. 

46/12/ZM        ZM 10 hlasy schválilo Smlouvu č. 11089154 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
                         životního prostředí na výstavbu Sběrného dvora v Malšicích.

47/12/ZM        ZM 10 hlasy schválilo zařazení nákupu soutěžní hasičské stříkačky pro Sbor dobrovolných
                         hasičů Městyse Malšice do rozpočtu na rok 2013.

48/12/ZM        ZM 10 hlasy schválilo oslovení firmy Tareka s.r.o., za účelem zorganizování výběrového 
                         řízení na dodavatele stavby a výběrového řízení na stavební a technický dozor na akci 
                         „Snížení energetické náročnosti budovy KD Malšice“. 


6. zasedání ze dne 17.10.2012

49/12/ZM        ZM 7 hlasy schválilo 4. rozpočtové opatření Městyse Malšice na straně příjmů ve výši
                         2 034 100,- Kč a na straně výdajů ve výši 4 517 333,-Kč.  

50/12/ZM        ZM 8 hlasy schválilo prodej pozemků  p.č. 727/4 o výměře 50m2, p.č. 727/6 o výměře
                         37 m2 a p.č. 727/7 o výměře 32m2 všechny v k.ú. Obora u Maršova, manželům Novákovým,
                         Obora 4 za cenu 50,- Kč/m2. Poplatky spojené s převodem hradí nabyvatelé.

51/12/ZM        ZM 8 hlasy schválilo prodej pozemku p.č. 1254/1 v k.ú. Malšice obálkovou metodou,
                         minimální cena 580,- Kč/m2.

52/12/ZM        ZM 8 hlasy schválilo podání žádosti Pozemkovému fondu o bezúplatný převod pozemku 
                         p.č. 2090/7 v k.ú. Malšice 

53/12/ZM        ZM 8 hlasy schválilo pronájem bytu č 12 v bytovém domě čp. 54 obálkovou metodou,
                         stanovilo minimální nájemné 5 000,- Kč/měsíc.

54/12/ZM        ZM 8 hlasy schvaluje rekonstrukci sociálního zařízení v Kulturním domě Malšice.

55/12/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje, zdržel se Ing. Janoušek, rozsah více a méněprací na domě
                         čp. 58 Malšice, dle návrhu předloženého firmou Daich.

56/12/ZM        ZM 8 hlasy schvaluje zadání vypracování knihy o Malšicích a přidružených obcí panu
                         Mgr. Aloisi Sassmannovi.

7. zasedání ze dne 14.11.2012
 

57/12/ZM        ZM 7 hlasy schválilo 5. rozpočtové opatření Městyse Malšice na straně příjmů ve výši   
531 274,- Kč a na straně výdajů ve výši 2 195 550,-Kč.  

58/12/ZM        ZM 7 hlasy schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.1/2013 o místních poplatcích.
                         Výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
                         a odstraňování komunálních odpadů zůstala ve výši 400,- Kč na poplatníka pro rok 2013.

 

59/12/ZM        ZM 7 hlasy schválilo Plán inventur Městyse Malšice a jmenování členů inventarizačních
komisí pro rok 2012.

 

 60/12/ZM       ZM 7 hlasy schválilo odpisový plán ZŠ a MŠ Malšice od 1.1.2013 a navržený rozpočet ZŠ
a MŠ Malšice  na rok 2013 ve výši 1.875.000,- Kč.

 

61/12/ZM        ZM bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy Malšice
ve školním roce 2011/2012.

 

62/12/ZM        ZM bere na vědomí Zprávu finančního výboru z kontrol na úřadu městyse a v ZŠ a MŠ Malšice.

 

63/12/ZM        ZM bere na vědomí vypsání soutěže na Sdružené dodávky elektrické energie pro Městys
Malšice na období od 1.1.2013 do 31.12.2014.

 

64/12/ZM        ZM Malšice bere na vědomí, že ve výkazech společnosti EKO-KOM, a.s. budou vykazovány
kovové odpady odevzdávané občany městyse Malšice do zařízení ke sběru a výkupu
odpadů firmy Daich s.r.o.

 

65/12/ZM        ZM 7 hlasy schválilo vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č.734/1 v kú. Obora
za 50Kč/m2, výměra bude známa po vypracování GP. Náklady spojené s převodem
hradí nabyvatel.

 

66/12/ZM        ZM 7 hlasy schválilo příspěvek žadatelům na vybudování vodovodu v lokalitě u hřbitova
formou projektové dokumentace po stavební povolení (cca 120.000,-Kč).
Pro poskytnutí dalšího finančního příspěvku hlasovali 2 zastupitelé Miloslava
Šebková, Ing. Jaroslav Janoušek. Proti byl Mgr. Pavel Klíma, Petr Novák, Jana
Jedličková a Zdeňka Housková. Hlasování se zdržel Ing. Miroslav Blažek.

 

67/12/ZM        ZM 6 hlasy schválilo roční odměnu ve výši 5000,- Kč na rok 2012 za vedení kroniky
pro paní Zdeňku Houskovou.  Paní Zdeňka Housková se zdržela hlasování.

 

68/12/ZM        ZM 6 hlasy potvrdilo výsledek výběrového řízení na rekonstrukci sociálního zařízení
v KD Malšice, firmu KLUZÁK s.r.o. za cenu 932 936,34 Kč s DPH, na druhém
místě se umístila firma PEZESTAV s.r.o. s cenou 1 054 295,11 s DPH
a na třetím místě firma PAMÁTKY TÁBOR s.r.o. s cenou 1 072 365,72 Kč s DPH.
Ing. Jaroslav Janoušek se zdržel hlasování.

 

 

 

8.zasedání 19.12.2012  

 

 

 

69/12/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje rozšíření programu zastupitelstva městyse

 

70/12/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje 6. Rozpočtové opatření z prosince 2012 v předložené formě

 

71/12/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje přenesení pravomoci a pověřuje starostku městyse Miloslavu Šebkovou k provádění rozpočtových změn v následujícím rozsahu: příjmy- bez omezení, výdaje – snížení výdajů bez omezení, zvýšení výdajů v maximální hodnotě 100 000,- Kč na jeden paragraf rozpočtu v jednom rozpočtovém opatření. Rozpočtové opatření provedené starostkou městyse musí být v písemné formě a se zněním budou zastupitelé seznámeni na nejbližším zasedání zastupitelstva městyse. Závažnější změny rozpočtu i nadále schvaluje zastupitelstvo městyse obvyklou formou rozpočtového opatření.

 

72/12/ZM        ZM bere na vědomí informace o schvalování účetních výkazů a závěrek zřízené příspěvkové organizace a městyse

 

73/12/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje převést nedokončený dlouhodobý hmotný majetek z účtu 042 0053 na technické zhodnocení budovy čp 131

 

74/12/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje rozpočet Městyse Malšice pro rok 2013 na straně příjmů ve výši 24 801 900,- Kč a na straně výdajů ve výši 21 961 493,- Kč

 

75/12/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje předložené podmínky výběrového řízení na akci Snížení energetické náročnosti budovy KD Malšice se změnami: upravit dobu plnění po vyřešení prováděcí dokumentace, snížení bankovních záruk z 200 000,- Kč na 100 000,- Kč

 

76/12/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje prodej pozemku p.č. 1254/1 v kú Malšice o výměře 1451 m2 za 580,- Kč/m2, kupující Monice Lutovské, záměr prodeje byl zveřejněn vyhlášenou soutěží

 

77/12/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje příspěvek Diakonii ČCE – středisku Rolnička na rok 2013 ve výši 18,000,- Kč