Usnesení zastupitelstva rok 2011

4. zasedání ze dne 09.02.2011 

34/10/ZM       ZM 8 hlasy schválilo výsledky výběrového řízení na Oddílnou kanalizaci Čenkov. 
                        Pan Jiří Blažek se hlasování zdržel, pan Jan Pávek byl proti. a Ing. Jaroslav Janoušek, 
                        jednatel firmy Kluzák s.r.o., pro možnou kolizi zájmů nehlasoval.
 
35/10/ZM        ZM 11 hlasy odsouhlasilo výsledky výběrového řízení na LHP Městyse Malšice 
                         na období 2012 – 2021.
 
36/10/ZM        ZM 11 hlasy schválilo Jednací řád zastupitelstva Městyse Malšice.
 
37/10/ZM        ZM 10 hlasy nesouhlasí s realizací navržených stavebních úprav v rámci průtahu 
                         obcí Všechlapy na majetku městyse. Pan Jan Pávek se hlasování zdržel.
 
38/10/ZM        ZM 10 hlasy schválilo odložit prodej pozemku p.č. 304/20 v k.ú. Malšice - lokalita 
                         „ke hřbitovu“, přes část pozemku je umístěno vedení VN. Paní Zdeňka Housková
                         se hlasování zdržela.
 
39/10/ZM        ZM 10 hlasy schválilo prodej pozemku p.č. 304/17 o výměře 418 m2 za 50,-Kč/m2,
                         v k.ú. Malšice panu Jiřímu a Janě Knížovým, Malšice 39. Poplatky spojené s převodem
                         hradí nabyvatel. Ing. Antonín Randa se hlasování zdržel.
 
40/10/ZM        ZM 11 hlasy pověřilo starostku Miloslavu Šebkovou k průběžnému jednání 
                         s firmou E.ON, ve věci přeložení sloupu el. vedení, který je umístěn na pozemku
                         p.č. 1251/18 v lokalitě „ke Karolínu“.
 
41/10/ZM        ZM 11 hlasy projednalo a schválilo žádost o bezúplatný převod a současně i samotný
                         bezúplatný převod pozemku pp.č. 848/46 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. 
                         Dobřejice z vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování
                         státu ve věcech majetkových do vlastnictví Městyse Malšice.
                         Městys Malšice se zavazuje o převáděnou nemovitost řádně pečovat a užívat ji jako 
                         komunikaci. Dále se Městys Malšice zavazuje, že převáděná nemovitost nebude 
                         využívána ke komerčním účelům, nebude přenechána ke komerčním účelům, ani 
                         nebude prodána, darována či jinak zcizena a nebude použita jako předmět zástavy, 
                         to vše po dobu 5-ti let od doby právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru 
                         nemovitostí podle smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí.
                         Za porušení výše uvedených závazků nebo některého z nich ve stanovené lhůtě souhlasí
                         Městys Malšice se smluvní pokutou ve výši ceny, kterou měla převáděná nemovitost 
                         ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy 
                         platného cenového předpisu.
 
42/10/ZM        ZM 11 hlasy odsouhlasilo uzavření předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene
                         s firmou Maveus.
 
43/10/ZM        ZM 11 hlasy odsouhlasili podpoření a financování projektu „Rekonstrukce místních 
                         komunikací, přístupové komunikace k ZŠ a výstavba chodníků v městysi Malšice“. 
                         Celkové výdaje projektu jsou ve výši 14.520.083,-Kč        a celkové způsobilé výdaje 
                         jsou ve výši 13.735.763,-Kč. Zastupitelé též souhlasí se spolufinancováním ve výši 
                        15% z celkových výdajů a pokud bude potřeba městys požádá o úvěr. Z vlastního 
                         rozpočtu uhradí městys částku ve výši 2,1 mil. Kč.
 
44/10/ZM        ZM 11 hlasy schválilo vyhlášení soutěže na prodej automobilu Citroen C 15 
                         obálkovou metodou, za minimální cenu 5.000,-Kč.

5. zasedání ze dne 30.03.2011 
 
45/11/ZM       ZM 10 hlasy schválilo rozdělení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Malšice za r.2010
                        ve výši 53.350,13 Kč dle návrhu: rezervní fond – 33 350,13 Kč fond odměn – 20 000,- Kč, 
                        ZM bere na vědomí rozbor hospodaření ZŠ a MŠ Malšice za rok 2010.
 
46/11/ZM        ZM bere na vědomí Zprávu o přezkumu hospodaření Městyse Malšice za r.2010.
 
47/11/ZM        ZM 10 hlasy projednalo Závěrečný účet Městyse Malšice za r.2010 s výhradou.
 
48/11/ZM        ZM 10 hlasy schválilo cenu vodného a stočného na hospodářský rok 2011/2012 
                         za 52,77 Kč s DPH.
 
49/11/ZM        ZM 9 hlasy schválilo podání žádosti o dotaci na zdroj vytápění v KD uhlím, v případě
                         vypsání dotace na štěpku, bude zváženo i podání žádosti o dotace na vytápění štěpkou.
                         Paní Jana Jedličková se hlasování zdržela.
 
50/11/ZM        ZM 10 hlasy schválilo 1. rozpočtové opatření ve výši příjmů 1.559.699,-Kč
                         ve výši výdajů 496.402,- Kč.
 
51/11/ZM        ZM 6 hlasy schválilo prodej pozemku p.č. 1251/19 o výměře 5 m2 panu Jiřímu 
                         Neumanovi za 400,- Kč m2. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel. Proti byl
                         Bc. Jan Pávek, Ing. Jaroslav Janoušek, Mgr. Pavel Klíma a Jiří Blažek. Pro hlasoval
                         Petr Novák, Miloslava Šebková, Zdeňka Housková, Jana Jedličková, Ing. Miroslav Blažek
                         a Ing. Antonín Randa.
 
52/11/ZM        ZM 10 hlasy zrušuje cenu pozemku v usnesení č. 39/11/ZM a schvaluje prodej pozemku  
                         p.č. 304/17 manželům Knížovým za cenu dle znaleckého posudku za 141 Kč/m2.
 
53/11/ZM        ZM 10 hlasy zrušilo usnesení č. 41/11/ZM. Zastupitelstvo Městyse Malšice projednalo 
                         a schválilo bezúplatný převod pozemku p.č. 848/46 ostatní plocha, ostatní komunikace
                         v k.ú. Dobřejice z vlastnictví ČR, příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu 
                         ve věcech majetkových do vlastnictví Městyse Malšice.
                         Městys Malšice se zavazuje o převáděnou nemovitost řádně pečovat a užívat ji ve 
                         veřejném zájmu jako veřejně přístupnou účelovou komunikaci. Městys Malšice se 
                         dále
                         zavazuje, že převáděná nemovitost nebude využívána ke komerčním či jiným výdělečným
                         účelům, nebude pronajímána, přenechána ke komerčním účelům třetím osobám, 
                         ani nebude prodána, darována či jinak zcizena, to vše po dobu 5ti let od doby právních 
                         účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle smlouvy o bezúplatném 
                         převodu nemovitostí. V případě, že Městys Malšice převede předmětnou nemovitost 
                         nebo její část na třetí osobu, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, 
                         kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru 
                         nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou 
                         Městys Malšice převodem na třetí osobu získal. V případě, že Městys Malšice nebude 
                         předmětnou nemovitost nebo její část užívat ve veřejném zájmu, bude ji využívat ke 
                         komerčním či jiným výdělečným účelům nebo ji pronajímat, přenechá ji ke komerčním 
                         účelům třetím osobám, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10 % ceny, kterou 
                         nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru 
                         nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu.
 
54/11/ZM        ZM 7 hlasy schválilo provedení úpravy GP v lokalitě ke Karolínu a vyhlášení soutěže. 
                         Proti hlasování Ing. Antonín Randa a Jiří Blažek. Hlasování se zdržel Bc. Jan Pávek. 
                         Pro hlasování Petr Novák, Miloslava Šebková, Zdeňka Housková, Jana Jedličková, 
                         Ing. Miroslav Blažek, Mgr. Pavel Klíma a Ing. Jaroslav Janoušek.
 
55/11/ZM        ZM 6 hlasy neschválilo prodej části pozemku p.č. 1/9 o výměře cca 61 m2 Kateřině Čížkové
                         a Davidu Zuzákovi. Pro hlasování Miloslava Šebková a Jiří Blažek. Hlasování se zdržel 
                         Bc. Jan Pávek a Ing. Jaroslav Janoušek. Proti hlasování Petr Novák, Zdeňka Housková, 
                         Jana Jedličková, Ing. Miroslav Blažek, Mgr. Pavel Klíma a Ing. Antonín Randa.
 
56/11/ZM        ZM 11 hlasy odmítlo dotaci na Rekonstrukci lesních cest, z důvodu finančních nároků 
                         na rozpočet městyse.
 
57/11/ZM        ZM 11 hlasy schválilo vyvěšení záměru na pronájem rybníka p.č. 108 v Čenkově za údržbu
                         a úpravu okolí k rekreaci.

6. zasedání ze dne 27.04.2011

58/11/ZM       ZM 9 hlasy schválilo, Ing. Miroslav Blažek se hlasování zdržel, pronájem zemědělských
                        pozemků v majetku městyse v k.ú. Obora Ing. Martinu Novákovi, za cenu 1.100,-Kč/ha 
                        na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok od 01.10.2011. Celková výměra pozemků 
                        činí 15,32 ha. Jedná se o tyto pozemky: 96/22, 209/3, 259, 416/45, 419/49, 363/49, 
                        405/2, 416/1, 416/73, 447/1, 447/34, 435, 473/12, 473/31, 473/28, 521, 473/10, 20/1, 
                        119/51, 172/35, 198/1, 198/3, 209/1, 209/6, 360/5, 363/25, 363/33, 416/32, 434/5, 434/9, 
                        434/10, 473/13, 496/6, 559/10, 700/54, 700/57, 740/3.
 
59/11/ZM        ZM 9 hlasy schválilo, Ing. Miroslav Blažek se hlasování zdržel, pronájem zemědělských 
                         pozemků (mimo pozemku p.č. 263) v majetku městyse v k.ú. Maršov panu Miloslavu 
                         Drhovskému ml., za cenu 1.100,-Kč/ha na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok 
                         od 01.10.2011. Celková výměra pozemků činí 16,29 ha. Jedná se o tyto pozemky: 93, 
                         265/2, 265/22, 187, 189/1, 189/2, 192/3, 192/5, 200, 215, 223, 224/2, 226/1, 265/3, 
                         265/18, 265/19, 265/22, 265/23, 265/25, 318/1, 318/9, 505/2, 505/3.
 
60/11/ZM        ZM 9 hlasy schválilo, Ing. Miroslav Blažek se hlasování zdržel, pronájem zemědělského
                         pozemku p.č. 263 o výměře 1.415 m2 – (samostatná louka nad rybníkem), za cenu 
                         1.500,-Kč/za rok na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 rok od 01.10.2011.
 
61/11/ZM        ZM 8 hlasy schválilo záměr dát výpověď z pronájmu zemědělských pozemků v majetku
                         městyse, Zemědělské společnosti Čenkov k 30.09.2011. Jedná se o pozemky v k.ú. 
                         Čenkov, v k.ú. Třebelice  a v k.ú. Všechlapy.
 
62/11/ZM        ZM 10 hlasy schválilo navýšení kapacity v ZŠ Malšice, z 80 na 90 dětí, pro školní rok 
                         2011/2012.
 
63/11/ZM        ZM 10 hlasy schválilo žádost o bezúplatný převod i samotný bezúplatný převod pozemků 
                         p.č. 1/5, 729/1, 729/3, 729/7, 741/1, 742/2 a 742/3, vše ostatní plocha, ostatní komunikace
                         v k.ú. Obora u Maršova z vlastnictví ČR, příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování 
                         státu ve věcech majetkových do vlastnictví Městyse Malšice.
64/11/ZM        ZM 10 hlasy schválilo zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 304/20 o výměře 670 m2 
                         v k.ú. Malšice, lokalita ke hřbitovu.
 
65/11/ZM        ZM 10 hlasy schválilo pronájem rybníka p.č. 108 o výměře 1.234 m2, v k.ú. Čenkov panu
                         Miroslavu Kluzákovi, za údržbu a úpravu v jeho okolí.
 
66/11/ZM        ZM 9 hlasy schválilo, Bc. Jan Pávek se hlasování zdržel, vypsání výběrového řízení na 
                         bezdrátový rozhlas a oslovení navržených 5ti firem.
 
7. zasedání ze dne 15.06.2011

68/11/ZM        ZM 7 hlasy schválilo, Ing. Jaroslav Janoušek se hlasování zdržel, výsledek výběrového
                         řízení na Technický dozor investora a výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
                         při práci na staveništi na stavbě: Přístavba a nástavba objektu občanské vybavenosti 
                         čp.131, přípojka splaškové kanalizace vítěznou firmu - TAREKA s.r.o. Tábor.
 
69/11/ZM        ZM 7 hlasy schválilo, Ing. Jaroslav Janoušek se hlasování zdržel, výsledek výběrového 
                         řízení na akci Přístavba a nástavba objektu občanské vybavenosti čp. 131, přípojka 
                         splaškové kanalizace vítěznou firmu KLUZÁK s.r.o. Tábor.  
 
70/11/ZM        ZM 7 hlasy schválilo, Ing. Jaroslav Janoušek se hlasování zdržel, výsledek výběrového 
                         řízení, na akci Pořízení bezdrátového rozhlasu, vítěznou firmu  Bártek rozhlasy s.r.o., 
                         Valašské Meziříčí, před podpisem smlouvy musí firma doložit technické parametry.
 
71/11/ZM        ZM 8 hlasy schválilo druhé rozpočtové opatření městyse Malšice ve výši příjmů 
                         – 2.745.231,- Kč a ve výši výdajů – 1.113.320,- Kč.
 
72/11/ZM        ZM 8 hlasy projednalo a schválilo,že Městys Malšice v souvislosti
                        s bezúplatným převodem pozemků p.č.729/1 a 741/1 v k.ú. Obora u Maršova
                        nehodlá využít předkupního práva podle § 101 zákona č.183/2006 Sb. a nadále
                        trvá na bezúplatném převodu z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví
                        Městyse  Malšice
 
73/11/ZM        ZM 8 hlasy schválilo prodej pozemků panu Vladimíru Sternovi Obora      
                         p.č. pozemek městyse p.č.28/3 o výměře 62 m2 a p.č.734/26 o výměře 46 m2 
                         v k.ú. Obora, za cenu 100,- Kč/m2. Poplatky spojené s převodem hradí nabyvatel.
 
74/11/ZM        ZM 8 hlasy schválilo prodej části pozemků  Ing.Pavlu Burianovi Praha u jeho chaty 
                         p.č.427/23 a 427/4 v k.ú. Dobřejice ( nad mlýnem Suchomel) za cenu 100,- Kč/m2 
                         a za dřevo ve výši 15.000,- Kč. Pro převod nechá Ing.Burian zpracovat GP. Poplatky 
                         spojené s převodem hradí nabyvatel,včetně GP.
  
75/11/ZM        ZM 8 hlasy schválilo prodej pozemku panu Bohdanu Dobiášovi p.č. 304/20 o výměře
                         670 m2, v k.ú. Malšice za 150.000,- Kč. Poplatky spojené s převodem hradí nabyvatel.
 
76/11/ZM        ZM 8 hlasy schválilo pronájem rybníka p.č. 108 o výměře 1.234 m2 v k.ú. Čenkov panu
                         Miroslavu Kluzákovi za údržbu a úpravu jeho okolí na dobu 15 let, ve smlouvě bude 
                         uvedena doba a úpravy rybníka.
 
77/11 /ZM       ZM 8 hlasy zvolilo přísedící Okresního soudu v Táboře paní Alenu Doudovou na další
                         čtyřleté volební období.
  
78/11/ZM        ZM 8 hlasy schválilo pověřit pana Jiřího Blažka jako 4 oddávajícího při svatebních 
                         obřadech.
 
8. zasedání ze dne 10.08.2011

79/11/ZM        ZM 11 hlasy schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o stanovení veřejně 
                         přístupných míst, na kterých je provozování elektronicky nebo elektronicko mechanicky
                         řízených výherních hracích přístrojů nebo podobných zařízení sloužících k provozování 
                         sázkových her, včetně interaktivních videoloterijních terminálů (dále „výherní hrací 
                         přístroje“) zakázáno. Vyhláška se týká úpravy spočívající ve specifikaci výherních hracích
                         přístrojů a zároveň se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 ze dne 03.03.2010.
 
80/11/ZM        ZM 10 hlasy schválilo, Ing. Jaroslav Janoušek se hlasování zdržel, kladné stanovisko
                         ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení na akci „Bioplynová stanice Maršov“ 
                         v souladu se zjišťovacím řízením Krajského úřadu a územně plánovací dokumentací 
                         Městyse Malšice.
 
81/11/ZM        ZM 11 hlasy souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1251/20 o výměře 1247 m2 Smlouvou
                         o budoucí smlouvě kupní pro paní Vlastu Matouškovou s tím, že 10% kupní ceny uhradí 
                         nyní a zbývající částku k 15.11.2011. Cena pozemku je 400,-Kč/m2. Náklady spojené 
                         s převodem hradí nabyvatel.

9. zasedání ze dne 26.09.2011 

82/11/ZM        ZM 8 hlasy schválilo provedení hrubé stavby galerie a obřadní místnosti při stavbě: 
                         Přístavba a nástavba objektu občanské vybavenosti čp.131 jako vícepráce.
 
83/11/ZM        ZM 7 hlasy schválilo, Ing. Jaroslav Janoušek se hlasování zdržel, sepsání Dodatku 
                         ke smlouvě s firmou KLUZÁK s.r.o. Tábor na vícepráce – přístavba hrubé stavby 
                         galerie a obřadní místnosti a méněpráce - vyčlenění opravy střechy na čp. 131.
 
84/11/ZM        ZM 7 hlasy schválilo výsledek výběrové řízení na opravu střech na čp. 131 a čp. 58, 
                         vítězem se stala firma Kluzák s.r.o., s nejnižší cenou 1.556.580,- Kč a uzavření 
                         Smlouvy s vítěznou firmou Kluzák s.r.o., Ing. Jaroslav Janoušek se hlasování zdržel.  
 
85/11/ZM        ZM 8 hlasy schválilo třetí rozpočtové opatření městyse Malšice ve výši příjmů 
                         – 495.708,- Kč a ve výši výdajů – 2.046.815,- Kč.
 
86/11/ZM        ZM 8 hlasy schválilo podání žádosti o dotaci na akci „Kanalizace a vodovod Za školou“ 
                         a v lokalitě „Ke hřbitovu“ až podle vyhlášení podmínek dotace.
 
87/11/ZM        ZM bere na vědomí Zprávu finančního výboru Městyse Malšice.   
 
88/11/ZM        ZM 8 hlasy schválilo pronájem objektu bývalé „mlékárny“ mysliveckému sdružení 
                         Krásná Lípa Malšice za údržbu, na dobu neurčitou s výpovědní dobou ½ roku.
 
89/11/ZM        ZM 8 hlasy schválilo pronájem pozemku v k.ú. Maršov p.č. 319 o výměře 14099 m2 
                         za 1100 Kč za 1ha a rok panu Miloslavu Drhovskému z Maršova.
 
90/11/ZM        ZM 8 hlasy schválilo prodej pozemku p.č. 1/65 o výměře 70 m2 v k.ú. Čenkov,
                        s věcným břemenem kanalizace, za 100 kč/m2 Kateřině Čížkové a Davidu
                        Zuzákovi. Poplatky spojené s převodem hradí nabyvatel.
 
91/11/ZM        ZM 8 hlasy - Zastupitelstvo Městyse Malšice projednalo a schválilo žádost 
                         o bezúplatný převod a současně i samotný bezúplatný převod pozemku 
                         pp.č.729/1 v k.ú. Obora u Maršova, z vlastnictví ČR příslušnosti hospodařit 
                         Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Městysu 
                         Malšice. Městys Malšice se zavazuje o převáděnou nemovitost řádně pečovat 
                         a užívat ji ve veřejném zájmu jako komunikaci. Městys Malšice se dále zavazuje, 
                         že převáděná nemovitost nebude využívána ke komerčním či jiným výdělečným 
                         účelům, nebude pronajímána ani nebude převedena ve prospěch třetí osoby, 
                         to vše po dobu 10-ti let od doby právních účinků vkladu vlastnického práva do 
                         katastru nemovitostí dle smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí. V případě, 
                         že Městys Malšice převede předmětnou nemovitost nebo její část na třetí osobu, 
                         zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitost měla
                         ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy
                         platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou Městys Malšice 
                         převodem na třetí osobu získal. V případě, že Městys Malšice nebude předmětnou 
                         nemovitost nebo její část užívat ve veřejném zájmu, bude ji využívat ke komerčním
                         či jiným výdělečným účelů nebo ji pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši
                         10% ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva 
                         do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu.
 
92/11 /ZM       ZM 8 hlasy - Zastupitelstvo Městyse Malšice projednalo a schválilo žádost obezúplatný
                         převod a současně i samotný bezúplatný převod pozemku pp.č. 848/46, ostatní plocha, 
                         ostatní komunikace v k.ú. Dobřejice,  vlastnictví ČR příslušnosti hospodařit Úřadu pro 
                         zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Městysu Malšice. Městys Malšice
                         se zavazuje o převáděnou nemovitost řádně pečovat a užívat ji ve veřejném zájmu jako 
                         veřejnou účelovou komunikaci. Městys Malšice se dále zavazuje, že převáděná nemovitost
                         nebude využívána ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebude pronajímána ani 
                         nebude převedena ve prospěch třetí osoby, to vše po dobu 10-ti let od doby právních 
                         účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle smlouvy o bezúplatném 
                         převodu nemovitostí. V případě, že Městys Malšice převede předmětnou nemovitost 
                         nebo její část na třetí osobu, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, 
                         kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru 
                         nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou 
                         Městys Malšice převodem na třetí osobu získal. V případě, že Městys Malšice nebude 
                         předmětnou nemovitost nebo její část užívat ve veřejném zájmu, bude ji využívat ke 
                         komerčním či jiným výdělečným účelů nebo ji pronajímat, zaplatí převodci smluvní 
                         pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu 
                         vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu.  
 
93/11/ZM        ZM 8 hlasy schválilo na základě smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí bez 
                         omezujících podmínek č. ÚZSVM/CTA/3964/2011-CTAM/1245/Mal, ocenění těchto 
                         pozemků dle vnitřního dokladu č. 1:
Pozemková parcela č.1/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 19 m2
o   57,- Kč
o   Pozemková parcela č.729/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 201 m2
o   603,-Kč
o   Pozemková parcela č.729/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 204 m2
o   612,- Kč
o   Pozemková parcela č.741/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1136 m2
o   3408,- Kč
o   Pozemková parcela č.742/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 759 m2
o   2277,- Kč
o   Pozemková parcela č.742/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 86 m2
o   258,- Kč
 
94/11/ZM        ZM 7 hlasy prohlásilo a schválilo, že rybník v Čenkově na p.č. 108 o výměře 1234m2
                         je přírodní památka místního významu především z důvodu stáří. První zmínky v kronice
                         jsou z roku 1901 a původně se používal hlavně k plavení koní. Také vedle něj byla 
                         postavena kaplička a celá náves je situovaná do podkovy se zmíněným rybníkem 
                         uprostřed. Ing. Antonín Randa se hlasování zdržel
 

10. zasedání ze dne 23.11.2011

95/11/ZM        ZM 7 hlasy odsouhlasilo 4. Rozpočtové opatření v předloženém znění ve výši příjmů
                       1.516.053,-Kč a ve výši výdajů 2.913.662,-Kč. Ing. Jaroslav Janoušek a Jiří Blažek
                       nebyli v době hlasování přítomni.

96/11/ZM        ZM 9 hlasy souhlasí se směnou pozemků manželů Bučinských a manželů Raganových
                       p.č. 179/28, 179/27, 179/26, 179/29 a 179/30 v k.ú. Malšice, za pozemky Městyse Malšice
                       p.č. 179/38, 179/39, 179/33 a 179/34 v k.ú. Malšice. Poplatky spojené s převodem hradí
                       žadatelé. Na pozemcích městyse určených jako přístupová cesta ke stavebním parcelám,
                       nebude městys budovat komunikaci.

97/11/ZM        ZM 9 hlasy nesouhlasí s odkoupením pozemku KN č. 80/8 o výměře 19 m2 v k.ú. Všechlapy
                       od ÚZSVM.   

98/11/ZM        ZM 9 hlasy souhlasí s prodejem pozemků p.č. 451/2 a 451/10 o celkové výměře 270 m2
                       v k.ú. Dobřejice, za cenu 100,-Kč/m2 panu Břehovskému. Náklady spojené s převodem
                       hradí nabyvatel.

99/11/ZM        ZM nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 848/3 v k.ú. Dobřejice manželům Mikšátkovým.
                       Ing. Jaroslav Janoušek a Bc. Jan Pávek hlasovali proti prodeji, Petr Novák, Miloslava Šebková
                       a Ing. Antonín Randa hlasovali pro prodej s tím, že se metry pozemku vytyčí na místě.
                       Hlasování se zdržel Mgr. Pavel Klíma, Ing. Miroslav Blažek, Jiří Blažek a paní Jana Jedličková.

100/11/ZM      ZM 9 hlasy nesouhlasí s koupí pozemku p.č. 179/15 o výměře 3.799 m2 v k.ú. Malšice
                       od pana Jaroslava Vančaty.  

101/11/ZM      ZM 9 hlasy souhlasí s koupí pozemku p.č. 2090/9 o výměře 93 m2 od pana Jaroslava Vančaty
                       a zároveň zastupitelé pověřují starostku k projednání ceny s panem Vančatou a projednání
                       na dalším jednání zastupitelstva.

102/11/ZM      ZM 9 hlasy souhlasí se směnou pozemků Ing. Ladislava Křivánka p.č. 177/6 v k.ú. Malšice
                       a p.č. 590/3 v k.ú. Čenkov za pozemky městyse p.č. 401/43 v k.ú. Malšice a p.č. 555/2 
                       v k.ú. Čenkov. O poplatky spojené s převodem se obě strany podělí.

103/11/ZM      ZM 8 hlasy schválilo Dodatek ke smlouvě o dílo, jehož součástí bude Rekapitulace cen
                       stavebních úprav objektů čp. 131 a čp. 58 v Malšicích, předložená panem Ing. Jaroslavem
                       Janouškem.

 104/11/ZM      ZM 9 hlasy souhlasí se smlouvou o nájmu nebytových prostor mezi paní Romanou
                        Punčochářovou a firmou Tipsport při dodržení podmínek stanovených v dodatku č.1
                        ke smlouvě o nájmu nebytových prostor.

105/11/ZM      ZM 9 hlasy souhlasí, aby vedení městyse požádalo písemnou formou o právní pomoc
                       JUDr. Šárku Palermovou v žalobě proti Ministerstvu financí, ve věci zákazu provozování
                       výherních hracích přístrojů v Městysi Malšice.

106/11/ZM      ZM 9 hlasy souhlasí s Plánem inventur na rok 2011 a složením dílčích inventarizačních
                       komisí v předloženém znění.

107/11/ZM      ZM bere na vědomí zprávu o získání dotace na Sběrný dvůr Malšice.

108/11/ZM      ZM 9 hlasy schválilo navržené zůstatkové ceny u objektů trafostanice na p.č. 169
                       v k.ú. Malšice na 54.000,-Kč a budovu kapličky na p.č. 29 v obci Obora na 173.000,-Kč.

109/11/ZM      ZM 9 hlasy schválilo příspěvek ve výši 18.000,-Kč na rok 2012, pro Diakonii ČCE
                       – středisko Rolnička. 

110/11/ZM      ZM 9 hlasy souhlasí se snížením odměny místostarosty pana Petra Nováka, dle znění
                       současné vyhlášky na 21.187,-Kč/měsíčně.

111/11/ZM      ZM bere na vědomí uzavřený Dodatek na vícepráce bezdrátového rozhlasu  mezi firmou
                       Bártek rozhlasy s.r.o. a Městysem Malšice.

 11. zasedání ze dne 28.12.2011

112/11/ZM      ZM 7 hlasy odsouhlasilo 5. Rozpočtové opatření na rok 2011 – měsíc prosinec 
                          v předloženém znění.

113/11/ZM     ZM 7 hlasy odsouhlasilo rozpočet Městyse Malšice na rok 2012 ve výši příjmů
                         22.338.444,- Kč a výdajů ve výši 15.227.130,- Kč a zároveň i plán investic
                         v předloženém znění s tím, že rezerva ve výši 4.246.064,- Kč bude použita:
                         2.500.000,- Kč na vybudování příjezdové cesty a parkoviště ke škole a zůstatek 
                         na systém vytápění kulturního domu a opravu hasičské zbrojnice v Čenkově. 

114/11/ZM     ZM 7 hlasy schvaluje ocenění pozemků p.č.729/1 v k.ú. Obora o výměře 5826,- m2
                        za cenu 17.478,- Kč a pozemek p.č.848/46 v k.ú. Dobřejice o výměře 68 m2
                        za cenu 204,- Kč.