Usnesení zastupitelstva rok 2010

30. zasedání ze dne 11.01.2010

01/10/ZM       
Zastupitelstvo městyse Malšice 9 hlasy
a)      vydává v samostatné působnosti v souladu s §6 odst. 5c zákona č. 183/2006 Sb. 
          o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákona) ve znění pozdějších 
          předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 54 stavebního zákona, územní plán
          Malšice. Územní plán je vydán opatřením obecné povahy podle ustanovení § 171 
          až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 
b)      rozhoduje o podaných námitkách k návrhu územního plánu dle předložené důvodové
          zprávy takto:
 
1. k.ú. Malšice – lokalita Červený dvůr - žádost o zakreslení nových zastavitelných ploch 
     - funkce smíšené obytné
Závěr : Námitce se vyhovuje.
 
2. k.ú.Dobřejice -   žadatel p. Benda
a) požadavek na změnu regulativů pro zastavitelnou plochu Z.DOB.10 - OP produktovodu 
     ze 100 m na 50 m
b) požadavek na rozšíření zastavitelné plochy na hranici 50m hranice OP od trasy produktovodu
ZávěrNámitce se vyhovuje.
 
3. k.ú.Malšice   – požadavek vyjmutí pozemku parc. č. 627/1 z plochy podmíněné územní studií
     – žadatel p. Malá, Mgr. Kristiánová
Závěr : Námitce se vyhovuje.
 
4. k.ú.Čenkov u Malšic   – požadavek na posunutí návrhové plochy Z ČE 1 o 20 m jižním směrem
     – žadatel p. Kluzák
Závěr: Námitce se vyhovuje.
 
5. k.ú.Malšice   – požadavek na zahrnutí pozemku parc. č. 304/7 do I. etapy zástavby – žadatel
     Městys Malšice 
Závěr : Námitce se vyhovuje.
 
6. k.ú. Dobřejice – požadavek na zařazení pozemků parc. č. 727/45, 727/51, a 852/1 pro výrobní
     (průmyslovou) zónu – žadatel Zemědělská a.s. Březnice
Závěr :
Pozemek parc. č. 852/1 k.ú. Dobřejice (je součástí zastavěného území, určeného v ÚP jako 
plocha přestavby pro smíšenou výrobní funkci) – námitce se vyhovuje.
V rozsahu pozemků parc. č. 727/45 a 727/51v k.ú. Dobřejicese námitce nevyhovuje.
 
7. k.ú. Dobřejice – požadavek na zařazení pozemků parc. č. 852/5,727/2,727/10,852/8,727/12,
    727/55,727/46,727/13,727/57,727/11,727/15,852/9,727/48 a 727/14 pro výrobní zónu 
     – žadatel PaedDr. Jiří Štěch
Závěr :
V rozsahu pozemků parc. č. 852/8 a 852/5 v k.ú. Dobřejice (jsou součástí zastavěného území,
určeného v ÚP jako plocha přestavby pro smíšenou výrobní funkci) se námitce vyhovuje.
V rozsahu pozemků parc.č. 727/2, 727/10, 727/12, 727/55, 727/46, 727/13, 727/57, 727/11, 
727/15, 852/9, 727/48 a 727/14 v k.ú. Dobřejice se námitce nevyhovuje.
8. k.ú. Malšice – námitka k VPS - koridor přeložky II/137 – p. Miroslav Ragan
Závěr : Námitce se nevyhovuje.
 
9. k.ú. Všechlapy u Malšic – námitka k vymezení pozemku st. parc. č. 30 a 53/2, pro výrobu 
    a skladování, žádost o ponechání a rozšíření stávající živočišné výroby – žadatelka 
    Růžena Kováříková
Závěr : Námitce se nevyhovuje
 
 
Důvodová zpráva :
 
4. dubna 2007 bylo zastupitelstvem obce schváleno pořízení územního plánu Malšice (dále
jen ÚP). Zadání ÚP bylo schváleno 30.července 2008. Koncept územního plánu nebyl 
požadován. Dne 22.4.2009 bylo zahájeno projednání návrhu územního plánu. 
Stanoviska dotčených orgánů a připomínky sousedních obcí bylo možné uplatnit do 14.6.2009.
Na základě společného projednání byl návrh upraven a předložen k posouzení krajskému úřadu, 
odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic. Kladné stanovisko
bylo vydáno dne 6.10.2009.Řízení o vydání územního plánu dle § 52 až 54 stavebního zákona 
a § 171 až § 174 zákona č.500/2004 Sb. o správním řízení, v platném znění bylo oznámeno 
veřejnou vyhláškou a vyvěšeno na úřední desce městyse a MěÚ Tábor od 19.10.2009 
do 7.12.2009. V průběhu řízení o vydání bylo podáno 9 námitek a 6 připomínek k návrhu ÚP. 
Jejich vyhodnocení je součástí kap. 10 a 11 odůvodnění ÚP. 
 
Podané námitky:
 
1. k.ú. Malšice – lokalita Červený dvůr - žádost o zakreslení nových zastavitelných ploch 
     - funkce smíšené obytné
 
Závěr :
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění : Na stavbu je vydáno platné stavební povolení.
 
2. k.ú.Dobřejice -   žadatel p. Benda
a) požadavek na změnu regulativů pro zastavitelnou plochu Z.DOB.10 - OP produktovodu 
     ze 100 m na 50 m
b) požadavek na rozšíření zastavitelné plochy na hranici 50m hranice OP od trasy 
     produktovodu
 
 
 
Závěr :
Námitce se vyhovuje.
 
Odůvodnění :
ad a)
Na základě vyjádření Čepra a.s., které obdržel pořizovatel 2.12.2009, kde se povoluje zástavba
po hranici 50 m od trasy produktovodu, při splnění podmínky, že plocha bude sloužit výlučně 
pro individuální rekreaci, bude z regulativů plochy Z.DOB.10 vypuštěna podmínka, že nelze 
situovat zástavbu do 100 m od trasy vedení produktovodu.
ad b)
V ÚP zastavitelná plocha pro individuální rekreaci k hranici 70 m od trasy produktovodu, celkem
zábor ZPF : 0,48 ha (V. tř.). Nově bude hranice zastavitelného území posunuta až na 50 m 
k trase produktovodu.
 
Stanoviska DO :
Orgán ochrany ZPF : lze akceptovat.
MěÚ Tábor OŽP : bez připomínek.
 
 
3. k.ú.Malšice   – požadavek vyjmutí pozemku parc. č. 627/1 z plochy podmíněné územní studií
     – žadatel p. Malá, Mgr. Kristiánová
 
Závěr :
Námitce se vyhovuje.
 
Odůvodnění :
-      pozemek navazuje na zastavěné území
-      přístupné z komunikace
-      celá parcela bude využita pro výstavbu 1 RD, žadatel předpokládá výstavbu v roce 2010
Stanoviska DO:
Orgán ochrany ZPF : orgán ZPF neřeší, vyjmutí pozemku z plochy podmíněné ÚS.
MěÚ Tábor OŽP : bez připomínek.
 
 
4. k.ú.Čenkov u Malšic   – požadavek na posunutí návrhové plochy Z ČE 1 o 20 m jižním směrem
     – žadatel p. Kluzák
 
Závěr:
Námitce se vyhovuje.
 
Odůvodnění :
K záměru byla zpracována studie vlivu na krajinný ráz. Součástí záměru je provedení rozsáhlých
sadových úprav začleňujících stavbu do krajiny. Posunutím plochy se dopad záměru na krajinný
ráz v zasadě nemění. Rovněž rozsah záboru ZPF se nemění.
Pro posun plochy hovoří výhodnější terénní podmínky - lepší rovinatý terén a z toho plynoucí
minimalizace přesunů deponie orné půdy.
Stanoviska DO :
Orgán ochrany ZPF: nemá vliv na další zábor ZPF – bez námitek.
MěÚ Tábor OŽP: nemáme připomínky.
5. k.ú.Malšice   – požadavek na zahrnutí pozemku parc. č. 304/7 do I. etapy zástavby 
    – žadatel Městys Malšice 
 
Závěr :
Námitce se vyhovuje.
 
Odůvodnění :
Plocha Z.MAL 15 je v ÚP určena jako BV–N II.etapa. Pozemek parc. č. 304/7 k.ú. Malšice je možné
získat od Pozemkového fondu ČR. V případě rozparcelování a prodání stavebních parcel, obec získá
prostředky na zainvestování dalších rozvojových ploch.
Stanoviska DO :
Orgán ochrany ZPF : vyhodnoceno ve stanovisku ZPF, lze souhlasit s navrženou změnou etapovitosti.
MěÚ Tábor OŽP : bez připomínek.
 
6. k.ú. Dobřejice – požadavek na zařazení pozemků parc. č. 727/45, 727/51, a 852/1 pro výrobní 
     (průmyslovou) zónu – žadatel Zemědělská a.s. Březnice
 
Závěr :
Pozemek parc. č. 852/1 k.ú. Dobřejice (je součástí zastavěného území, určeného v ÚP jako plocha 
přestavby pro smíšenou výrobní funkci) – námitce se vyhovuje.
V rozsahu pozemků parc. č. 727/45 a 727/51v k.ú. Dobřejicese námitce nevyhovuje.
 
Odůvodnění :
Pozemek parc. č. 852/1 je již v ÚP zařazen do plochy VS-N, námitka se tedy v tomto bodě jeví jako 
bezpředmětná.
Pozemky parc. č. 727/45 a 727/51 jsou v ÚP určeny jako plochy orné půdy a plochy smíšené, 
nezastavěného území – krajinné zeleně. Celkem se jedná o 9 460 m2 .Pozemky žadatele se
nachází při vjezdu do sídla, z urbanistického hlediska se jedná o území pohledově exponované,
v nejvýše položené části sídla a tedy v dominantní poloze tohoto komorního krajinného prostoru.
Návrh tohoto rozsahu zastavitelných ploch určených pro výrobu a skladování by znamenal výrazné
posílení výrobní funkce a představoval by změnu v urbanistické koncepci sídla Dobřejice, které je
svým charakterem určené zejména k bydlení. Rovněž krajinný ráz by byl touto změnou velmi 
negativně a nevratně ovlivněn, došlo by k narušení harmonického posazení sídla v krajině. 
V územním plánu je v tomto sídle vymezena rozvojová plocha pro smíšenou výrobu o velikosti 
0,45 ha (Z.DOB.3), navazující na stávající areál, kterým je pohledově odcloněna . Tato plocha se
jeví pro rozvoj sídla jako dostačující. Další rozvojové plochy pro výrobu a skladování jsou navrženy
zejména v sídle Malšice (12,93 ha), které je z hlediska jeho centrální polohy v území a tradičního
zastoupení výrobních funkcí pro tyto aktivity vhodnější. Území navazuje na další pozemky, které jsou
předmětem námitky č.7 na zastavitelné plochy pro výrobu.
Stanoviska DO :
OŽP MěÚ Tábor : Jedná se o území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (viz. Generel krajinného
rázu, AV ateliér, 2009). Sídlo Dobřejice je v blízkosti přírodního parku Kukle. Takto rozsáhlý záměr 
výrobního charakteru zde není vhodné realizovat.
Orgán ochrany ZPF : V předmětné lokalitě by se jednalo o velký zábor nejkvalitnější zemědělské 
půdy (pozemky I. tř. ochrany) - nedoporučujeme.
Doporučujeme ponechat zastavitelný pouze stávající zeměděl. areál, který je v ÚP navržen 
k přestavbě na plochu pro výrobu smíšenou.
 
 
7. k.ú. Dobřejice – požadavek na zařazení pozemků parc. č. 852/5,727/2,727/10,852/8,727/12,
    727/55,727/46,727/13,727/57,727/11,727/15,852/9,727/48 a 727/14 pro výrobní zónu 
    – žadatel PaedDr. Jiří Štěch
 
Závěr :
V rozsahu pozemků parc. č. 852/8 a 852/5 v k.ú. Dobřejice (jsou součástí zastavěného území, 
určeného v ÚP jako plocha přestavby pro smíšenou výrobní funkci) se námitce vyhovuje.
V rozsahu pozemků parc.č. 727/2, 727/10, 727/12, 727/55, 727/46, 727/13, 727/57, 727/11, 
727/15, 852/9, 727/48 a 727/14 v k.ú. Dobřejice se námitce nevyhovuje.
 
Odůvodnění :
Pozemky 727/2, 727/10, 727/12, 727/55, 727/46, 727/13, 727/57, 727/11, 727/15, 852/9, 727/48
a 727/14jsou v ÚP určeny jako nezastavěné území, převážně jako orná půda. Celkem se jedná
o 14 216 m2.
Pozemky žadatele se nachází při vjezdu do sídla, z urbanistického hlediska se jedná o území 
pohledově exponované, v nejvýše položené části sídla a tedy v dominantní poloze tohoto 
komorního krajinného prostoru. Návrh tohoto rozsahu zastavitelných ploch určených pro výrobu
a skladování, resp. smíšenou výrobu by znamenal výrazné posílení výrobní funkce a představoval
by změnu v urbanistické koncepci sídla Dobřejice, které je svým charakterem určené zejména 
k bydlení. Rovněž krajinný ráz by byl touto změnou velmi negativně a nevratně ovlivněn, došlo by 
k narušení harmonického posazení sídla v krajině.
Další rozvojové plochy pro výrobu a skladování jsou navrženy zejména v sídle Malšice (12,93 ha), 
které je z hlediska jeho centrální polohy v území a tradičního zastoupení výrobních funkcí pro tyto 
aktivity vhodnější. Území navazuje na další pozemky, které jsou předmětem námitky č.6 na 
zastavitelné plochy pro výrobu.
Stanoviska DO :
MěÚ Tábor OŽP : Jedná se o území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (viz. Generel krajinného
rázu, AV ateliér, 2009). Takto rozsáhlý záměr výrobního charakteru zde není vhodné realizovat.
Orgán ochrany ZPF : Pozemky BPEJ I. a II. tř. ochrany. Na kvalitních půdách se jedná o velký zábor
 - nedoporučujeme.
 
 
8. k.ú. Malšice – námitka k VPS - koridor přeložky II/137 – p. Miroslav Ragan
 
Závěr :
Námitce se nevyhovuje.
 
Odůvodnění :
Územní plán je zpracován v plochách v měřítku 1:5000 a trasa přeložky II/137 je vymezena koridorem. 
Námitka se týká vzdálenosti trasy vedení přeložky II/137 a stávající studny na pozemku p. Ragana 
a studny na sousedním pozemku firmy TSH Plast.
 
Pan Ragan se ve své námitce odkazuje na § 24a vyhlášky č. 269 ze dne 12.8.2009, kterou se mění
vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. § 24a je součástí části třetí 
této vyhlášky – „Požadavky na vymezování a využívání pozemků“. Dle § 1 odst. 2 vyhl. 501/2006 Sb 
v platném znění, se při vymezování ploch v územních plánech použije pouze část druhá této vyhlášky,
ustanovení části třetí se použije při vymezování pozemků a umisťování staveb na nich tzn. v podrobnější
dokumentaci než je územní plán (RP, PD k územnímu řízení). V této návazné dokumentaci budou zároveň 
řešeny přístupy ke stávajícím objektům, vzdálenosti studní atd..
 
9. k.ú. Všechlapy u Malšic – námitka k vymezení pozemku st. parc. č. 30 a 53/2, pro výrobu 
     a skladování, žádost o ponechání a rozšíření stávající živočišné výroby – žadatelka 
     Růžena Kováříková
 
Závěr :
Námitce se nevyhovuje
 
Odůvodnění :
Projektant ÚP : Požadavek na zachování funkce zemědělské výroby nebyl akceptován z důvodu 
převažujícího charakteru a určení území, kterým je bydlení (navrhované, ale zejména rovněž stávající).
Důležité je zachování vysoké kvality čistého a zdravého obytného prostředí, které by kapacitnější 
zemědělská výroba svými negativními vlivy mohla významně snížit. V ÚP jsou pozemky navrženy jako
plocha přestavby ze zemědělské výroby na plochu smíšenou výrobní („nerušící“ výroba a skladování),
neobtěžující svou činností okolí (VS-N). Regulativy těchto ploch zemědělskou výrobu nevylučují, avšak
za předpokladu, že tato činnost nebude svými případnými negativními vlivy (zejména zápach) zasahovat
své okolí (hranice negativních vlivů je totožná s hranicí plochy, pozemku).
 
Stanoviska DO :
MěÚ Tábor OŽP : bez připomínek.
Orgán ochrany ZPF : změnu účelu využití neřeší orgán ochrany ZPF, doporučujeme zachovat navržený
stav dle požadavků obce.
Městys Malšice : souhlasíme s využitím, které nebude negativně ovlivňovat životní prostředí a okolní 
zástavbu.

02/10/ZM        ZM 10 hlasy ukládá kontrolní komisi prověřit výsledky výběrového řízení 
                         a financování výstavby kanalizace v Malšicích.

31. zasedání ze dne 03.03.2010

03/10/ZM        ZM  bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Malšice 
                         za rok 2009.

04/10/ZM        ZM 9 hlasy schválilo výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Malšice: úhrada ztráty minulých 
let
– 8,-Kč, rezervní fond – 46349,20 Kč, fond odměn – 20000,-Kč.

 

05/10/ZM        ZM 9 hlasy schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.1/2010 o stanovení veřejně 
přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno.

 

06/10/ZM        ZM 9 hlasy schválilo Přílohu č. 2 – Kalkulace pro rok 2010 - Obecně závazné 
vyhlášky č.1/2009 o místních poplatcích, poplatek za provoz systému shromažďování,
 sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů byl ponechán
 ve stejné výši jako v r.2009, tj.400,- Kč.

 

07/10/ZM        ZM 9 hlasy schválilo zvýšení ceny vodného a stočného o 0,33 Kč bez DPH 
na hospodářský rok 2010- 2011.

 

08/10/ZM        ZM  bere na vědomí Zprávu z 8. zasedání kontrolního výboru dne 22.2.2010

a 1.3.2010.

09/10/ZM        ZM 9 hlasy schvaluje prodej pozemku p.č.3/6 o výměře 29 m2 v k.ú. Čenkov manželům
 Mrázkovým za 50,- Kč/ za 1m2. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.

 

10/10/ZM        ZM 9 hlasy schvaluje a trvá na prodeji pozemku p.č.1444/4 o výměře 151 m2 
v k.ú. Malšice manželům Václavíkovým. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.

 

11/10/ZM        ZM 9 hlasy schvaluje požádat Pozemkový fond o bezúplatný převod pozemku p.č.304/7
 v k.ú. Malšice.

 

12/10/ZM        ZM 9 hlasy zamítá prodej pozemku p.č.2131/1 v k.ú. Malšice z důvodu zamezení přístupu
 na okolní pozemky, nabízí možnost dlouhodobého pronájmu.

 

13/10/ZM        ZM 9 hlasy schvaluje odměnu Janu Joštovi ve výši 5000,- Kč za údržbu hasičské techniky.

 

14/10/ZM        ZM 9 hlasy schvaluje zasílání pozvánek a zápisů ze zasedání zastupitelstva zastupitelům
 e-mailem.

 

15/10/ZM        ZM 4 hlasy proti , 1 se zdržel, 4 hlasy pro, zamítá směnu pozemků p.č. 411/5 v k.ú.Čenkov,
 platí původní smlouva o odkoupení pozemků p.č.166/2, 182/94, 293 a 135 st. 
panu Miroslavu Kluzákovi.

 

16/10/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje uzavření smlouvy s firmou GIGA CZ s.r.o.na umístění reklam 
na sloupy veřejného osvětlení  za úplatu na dobu 1 roku.

 

17/10/ZM        ZM 9 hlasy schvaluje Dodatek č.7 Zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Malšice.

 

18/10/ZM        ZM bere na vědomí žádost o finanční příspěvek Centra pro zdravotně postižené Písek.

 

32. zasedání ze dne 07.04.2010

 

 

19/10/ZM        ZM 6 hlasy schválilo, 1 se zdržel hlasování, výsledek výběrového řízení na Stavební úpravy
domu čp. 26 v Maršově, které provede firma Jihostav Soběslav s.r.o., za cenu
 1.526.901,-Kč bez DPH.

 

20/10/ZM        ZM 7 hlasy schválilo výsledek výběrového řízení na Zpracování a podání žádosti
 na získání finanční podpory z OPŽP na projekt Sběrný dvůr Malšice. 
Jako nejvýhodnější byla zvolena nabídka pana Pavla Peroutky DiS., s nejnižší cenou
 195.000,-Kč bez DPH.

 

21/10/ZM        ZM 7 hlasy schválilo výsledek výběrového řízení na zpracování Projektové dokumentace
 na stavbu Sběrný dvůr Malšice. Jako nejvýhodnější byla zvolena nabídka 
Ing. Ladislava Čížka, s nejnižší cenou 216.000,-Kč bez DPH.

 

22/10/ZM        ZM 7 hlasy schválilo Závěrečný účet Městyse Malšice za rok 2009 bez výhrad.

 

23/10/ZM        ZM bere na vědomí zprávu finanční komise z kontroly provedené dne 15.03.2010 
v příspěvkové organizaci Základní a mateřské školy v Malšicích.

 

24/10/ZM        ZM 7 hlasy schválilo pronájem rybníka „Koupaliště“ Mysliveckému sdružení Krásná Lípa,
 na 2 roky za údržbu v jeho okolí.

 

25/10/ZM        ZM 7 hlasy schválilo prodej pozemků paní Aleně Čermákové za 50,-Kč/m2. 

Jedná se o pozemek p.č. 848/54 o výměře 2 m2, který vznikl rozdělením

pozemku p.č. 848/3, dále st. pozemek p.č. 156/2 o výměře 11 m2 a pozemek

p.č. 427/2 o výměře 92 m2 v k.ú. Dobřejice. Výdaje spojené s převodem hradí

nabyvatel.

       

26/10/ZM        ZM 7 hlasy schválilo navýšení pokladního limitu Úřadu městyse Malšice, z 50.000,-Kč 
na 100.000,-Kč.

 

27/10/ZM        ZM 7 hlasy schválilo Základní škole Malšice Odpisový plán na rok 2010 
v předloženém znění.

 

28/10/ZM        ZM 7 hlasy schválilo zadat zpracování Projektové dokumentace na kanalizaci
 a vodovod ke stavebním pozemkům pro výstavbu rodinných domů v ulici „Za školou“
 s napojením do již fungující kanalizace.

33.zasedání ze dne 05.05.2010 

29/10/ZM        ZM 9 hlasy schválilo výsledek výběrového řízení na Zajištění těžby a prodeje dřeva z lesů
                         městyse Malšice, kterou provede firma Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. s nejvyšší 
                         nabídkovou cenou 603.500,- Kč.

30/10/ZM        ZM 9 hlasy schválilo Strategický plán městyse Malšice na roky 2010 – 2015.  
 
31/10/ZM        ZM 9 hlasy schválilo prodej části pozemku v Oboře p.č.740/1 (m2 až dle GP) Janu a Daně
                         Křížovským Obora 26, za 50 Kč/m2. Poplatky spojené s  převodem  hradí nabyvatel.
 
32/10/ZM        ZM 9 hlasy schválilo prodej části pozemku v Oboře p.č.519/24 o výměře 164 m2 panu 
                         Miroslavu Hejnému Obora 6, za 50 Kč/m2. Poplatky spojené s převodem hradí nabyvatel.
 
33/10/ZM        ZM 9 hlasy schválilo směnu pozemků Městyse Malšice v k.ú. Čenkov p.č.411/5 
                         (přesná výměra až dle GP) za pozemky pana Miroslava Kluzáka v k.ú. Čenkov: p.č. 135 
                         o výměře 45 m2, 293 o výměře 778 m2, 182/94 o výměře 341 m2, 166/5 o výměře 400 m2,
                         167/1 o výměře 5 m2, 182/93 o výměře 86 m2, 182/92 o výměře 2 m2.
 
34/10/ZM        ZM 9 hlasy schválilo vyhlásit záměr pronájmu pozemku v k.ú. Malšice p.č. 477/3.
 
35/10/ZM        ZM 9 hlasy schválilo vyhlásit záměr pronájmu jedné místnosti skladu cca 25 m2 v čp.112. 
 
36/10/ZM        ZM   bere na vědomí Zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Malšice za rok 2009.
 
37/10/ZM        ZM 8 hlasy, 1 se zdržel, zamítlo nabídku daru „Mobiliáře cyklotras“od SMOT.
 
34. zasedání ze dne 16.06.2010

38/10/ZM        ZM 8 hlasy souhlasí s přípravou projektu na stavbu Sběrný dvůr Malšice pro územní řízení,
                         ve stavu předloženém zpracovatelem. Technické a provozní detaily budou upřesněny na 
                         poradě zastupitelů dne 21.06.2010.
 
39/10/ZM        ZM 8 hlasy schválilo 1. Rozpočtové opatření Městyse Malšice v roce 2010.
                        Příjmy se zvýšily o 1.588.051,-Kč a výdaje se zvýšily o 786.160,-Kč.
 
40/10/ZM        ZM 8 hlasy schválilo zveřejnění záměru na pronájem pozemku p.č. 189/6 v k.ú. Maršov.
 
41/10/ZM        ZM 8 hlasy schválilo, že všechny smlouvy s podnikatelskými subjekty na pronájem 
                         zemědělských pozemků zůstanou platné, ale budou doplněny o dodatek, kterým se 
                         stanoví nabídnutá zvýšená cena za pronájem.
 
42/10/ZM        ZM 8 hlasy schválilo prodej pozemku p.č. 1794/100 o výměře 6 m2 v k.ú. Mašice firmě 
                         M-Polar s.r.o., za cenu 50,-Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
 
43/10/ZM        ZM 8 hlasy schválilo prodej části pozemku p.č. 740/1 výměra dle GP v k.ú. Obora panu
                         Jiřímu Pánkovi, za cenu 50,-Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
 
44/10/ZM        ZM 8 hlasy schválilo pronájem pozemku p.č. 477/3 v k.ú. Malšice MVDr. Marku Pechovi,
                         za cenu 1.000,-Kč/ha/rok.  
 
45/10/ZM        ZM 7 hlasy schválilo pronájem skladu firmě Design Salon s.r.o., v domě     
                         čp. 112 v k.ú. Malšice, za cenu 3.000,-Kč/rok včetně služeb. Nájemní smlouva
                         bude uzavřena na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou.
 
46/10/ZM        ZM 8 hlasy odsouhlasilo prodej pozemku p.č. 542/6 o výměře 60 m2 v k.ú. Obora 
                         Bc. Luboši Prédovi, za cenu 50,-Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
 
47/10/ZM        ZM bere na vědomí výsledky kontroly ČIŽP v obecních lesích.
 
48/10/ZM        ZM 8 hlasy odsouhlasilo zvýšení rozpočtu na rekonstrukci obecního domu    
                        čp. 26 v Maršově, dle zápisu z kontrolního dne 10.06.2010.
 
49/10/ZM        ZM 8 hlasy odsouhlasilo výstavbu obchvatu Malšic a požaduje též obchvat Všechlap
                         dle platného ÚP v souvislosti s dostavbou Jaderné elektrárny Temelín.
 
35. zasedání ze dne 25.08.2010

50/10/ZM        ZM 8 hlasy souhlasí s úpravou projektu na stavbu Sběrný dvůr Malšice pro územní
                         řízení a stavební povolení.
 
51/10/ZM       ZM 7 hlasy, 1 se zdržel, schválilo podání výpovědi ZD Slapy ze zemědělských  pozemků,
                        které má pronajaté v k.ú. Maršov a Obora k 30.9.2010 s roční výpovědní lhůtou.
 
52/10/ZM        ZM 8 hlasy zrušilo usnesení č. 40/10/ZM ze dne 16.6.2010, protože celý pozemek 
                         p.č.189/6 není ve vlastnictví městyse Malšice.
 
53/10/ZM        ZM 8 hlasy schválilo 2. Rozpočtové opatření Městyse Malšice v roce 2010.
                        Příjmy se zvýšily o 1.605.860,-Kč a výdaje se zvýšily o 1.185.846,-Kč.
 
54/10/ZM        ZM 7 hlasy, 1 se zdržel, schválilo prodej stavebního pozemku p.č. 186  
                         v k.ú. Dobřejice o výměře 1 m2, za 100 Kč/m2 MUDr. Martinu Pospíšilovi 
                         a JUDr. Vratislavu Pospíšilovi. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
 
55/10/ZM        ZM 9 hlasy schválilo zpracování GP na rozparcelování pozemků p.č.304/7 
                         o výměře 4358 m2 v k.ú. Malšice a pozemku p.č.1251/2 Na Průhoně.  
 
56/10/ZM        ZM 9 hlasy schválilo pronájem pozemku p.č.187/4 v k.ú. Obora panu Jiřímu Sklenářovi,
                         za údržbu na dobu neurčitou, s roční výpovědní lhůtou.
 
57/10/ZM        ZM 9 hlasy schválilo směnu pozemku p.č.2121/56 a p.č.2290 v k.ú. Malšice, s panem
                         Josefem Ťoupalem. Náklady spojené s převodem hradí napůl oba zúčastnění.
 
58/10/ZM        ZM  9  hlasy schválilo zadání zpracování územní studie v lokalitě Z.MAL.38,
                        zpracování studie si hradí majitelé pozemků, jichž se územní studie týká.
 
59/10/ZM        ZM 9 hlasy schválilo zřízení věcného břemene na pozemky v k.ú. Dobřejice
                        p.č.435/21,848/8,848/6,451/11,451/3,451/5,848/3,848/27,427/1,848/48,848//47
                        427/45 Ing.Františku Bílkovi Lom pro vedení VN za jednorázovou úplatu 12.000,- Kč,
                        s lhůtou 3 leté záruky pro výkop.
 
60/10/ZM        ZM bere na vědomí Zprávu finančního výboru.
 
61/10/ZM        ZM 8 hlasy, 1 se zdržel, schválilo příspěvek na MHD paní Drahoslavě Tůmové, 
                         Třebelice 47.   
 
62/10/ZM        ZM 9 hlasy schválilo Rozhodnutí na opravu zřejmých nesprávností v písemném 
                         vyhotovení územního plánu spočívající v chybně uvedeném parcelním čísle 
                         pozemku p.č.1084 KN.
 
63/10/ZM        ZM 9 hlasy schválilo příspěvek Sdružení obcí Libereckého kraje ve výši 20.000,- Kč 
                         na pomoc povodní postižených obcí a pověřilo starostku prověřením čísla účtu.

36. zasedání ze dne 29.09.2010
 
64/10/ZM       ZM 9 hlasy odsouhlasilo výsledky výběrového řízení na vybavení a zařízení úřadovny
                        v Maršově. S nejnižší nabídkou se na 1. místě umístila firma DS interiér s.r.o., Malšice
 
65/10/ZM       ZM 9 hlasy schválilo 3. Rozpočtovou změnu Městyse Malšice za rok 2010
                        se zohledněním přijatých dotací, výdaji na dotované projekty a přizpůsobením rozpočtu
                        finančnímu stavu. Příjmy se zvýšily o 1.454.910,- Kč a výdaje se zvýšily o 1.830.202,- Kč.
 
66/10/ZM        ZM 7 hlasy, 1 se zdržel, 1 proti, schválilo přeúvěrování městyse a převedením úvěru
                         za vodovod z GE MONEY BANK na ČSOB.
 
67/10/ZM        ZM 8 hlasy, 1 se zdržel, schválilo návrh přeúvěrování s variantou „C“
 
68/10/ZM        ZM 9 hlasy souhlasí s vyhlášením záměru prodeje nemovitosti městyse čp. 102
 
69/10/ZM        ZM bere na vědomí Zprávu z dílčího přezkoumání Krajského úřadu JK  
 
70/10/ZM        ZM 9 hlasy schválilo ocenění pozemků majetku Městyse Malšice, které byly bezúplatně
                         převedeny
 
Ustavující zasedání ze dne 10.11.2010

01/10/ZM        ZM 7 hlasy zvolilo starostkou městyse paní Miloslavu Šebkovou, 4 hlasy proti.
 
02/10/ZM        ZM 9 hlasy určilo, že obec bude mít 1 zástupce starostky,2 hlasy se zdrželi.
 
03/10/ZM        ZM 6 hlasy zvolilo zástupcem starostky pana Petra Nováka, 4 hlasy proti, 1 hlas se zdržel.
 
04/10/ZM        ZM 11 hlasy rozhodlo, že odměny za výkon funkcí se nesčítají a zastupitelé budou pobírat
                         odměnu podle své nejvyšší funkce.
 
05/10/ZM        ZM 6 hlasy určilo, že  odměna za výkon funkce zástupce starostky pana Petra Nováka
                         bude od 01.11.2010 činit  21.920,- Kč měsíčně ,4 hlasy proti, 1 hlas se zdržel.                   
                         
06/10/ZM        ZM 6 hlasy určilo odměny zastupitelů od 01.11.2010 za výkon funkce zastupitele bude
                         činit 450,- Kč měsíčně , 1 hlas proti, 4 hlasy se zdrželi.
                       
                        Jiří Blažek                          450,- Kč
                        Ing.Miroslav Blažek          450,- Kč
                        Zdeňka Housková            800,- Kč
                        Ing.Jaroslav Janoušek    450,- Kč
                        Jana Jedličková                450,- Kč
                        Mgr.Pavel Klíma                450,- Kč
                        Bc.Jan Pávek                     450,- Kč
                        Ing.Antonín Randa            450,- Kč
                        MUDr.Hana Šedivá           450,- Kč
 
 
07/10/ZM        ZM 6 hlasy zřídilo Kontrolní výbor městyse v tomto složení: předseda výboru 
                         Bc. Jan Pávek, členové Ing. Helena Kabešová, Ing. Miroslav Blažek, Miroslava
                         Tomčalová, Miroslav Nohava ml., 5 hlasů se zdrželo.
 
08/10/ZM        ZM 7 hlasy určilo, že odměna za výkon funkce předsedy kontrolního výboru bude 
                         od 01.11.2010 činit 0,- Kč,1 hlas proti, 3 hlasy se zdrželi.
 
09/10/ZM        ZM 11 hlasy zřídilo Finanční výbor městyse v tomto složení: předsedkyně výboru 
                         paní Zdeňka Housková, členové Ing. Jaroslav Janoušek, Ing. Martina Joštová, 
                         Dana Švecová, Ing. Milan Koloros.
 
10/10/ZM        ZM 9 hlasy určilo, že odměna za výkon funkce předsedy finančního výboru bude 
                         od 01.11.2010 činit 800,- Kč,1 hlas proti, 1 hlas se zdržel.
 
11/10/ZM        ZM 11 hlasy zřídilo výbor pro místní části městyse Malšice v tomto složení předseda 
                         výboru Miloslava Šebková, členové: Ing. Jaroslav Janoušek za Čenkov, Vladimír Ondřej
                         za Dobřejice, Jan Vlna za Lány, Josef Koblasa za Maršov, Jan Kratochvíl za Oboru, 
                         Miroslav Metelec za Třebelice a Jaroslav Lutovský za Všechlapy.
 
12/10/ZM        ZM 11 hlasy určilo, že odměna za výkon funkce člena finančního a kontrolního výboru, 
                         který není zastupitelem bude činit 400,- Kč za jedno zasedání výboru a se kterými bude
                         uzavřena dohoda o provedení práce.
 
                        Ing.Helena Kabešová  400,- Kč          Ing.Milan Koloros            400,- Kč
                        Miroslava Tomčalová   400,- Kč          Miroslav Nohava  ml.      400,- Kč
                        Ing.Martina Joštová      400,- Kč
                        Dana Švecová               400,- Kč
                         
13/10/ZM        ZM 11 hlasy určilo, že odměna za výkon funkce člena výboru pro místní části Malšice 
                         bude činit 400,- Kč měsíčně na  dohodu o provedení práce.
                       
 
                        Vladimír Ondřej         400,- Kč
                        Jan Vlna                      400,- Kč
                        Josef Koblasa           400,- Kč
                        Jan Kratochvíl            400,- Kč
                        Miroslav Metelec       400,- Kč
                        Jaroslav Lutovský     400,- Kč
 
14/10/ZM        ZM 11 hlasy přijalo usnesení.
 
2. zasedání ze dne 01.12.2010

15/10/ZM       ZM 9 hlasy odsouhlasilo záměr vypsat výběrového řízení na zajištění zpracování 
                        LHP městyse, osloveno bude všech 5 firem, které v průběhu roku již nabídky zasílaly. 
                        Vybraná firma zajistí dotace na zpracování LHP.
 
16/10/ZM       ZM 9 hlasy schválilo výsledky výběrového řízení na těžbu a prodej dřeva (čtyřicetileté
                        probírky). S nejvyšší nabídkou se na 1. místě umístila firma Stora Enso Timber 
                        Ždírec s.r.o., Ždírec nad Doubravou.
 
17/10/ZM        ZM 8 hlasy odsouhlasilo výsledky výběrového řízení na dodavatele silové elektřiny
                         pro městys od 01.03.2011. Dodavatelem se stane firma United Energy Trading a.s., 
                         Praha 1. Smlouva bude uzavřena na 12 měsíců. Bc. Jan Pávek se hlasování zdržel.
 
18/10/ZM        ZM 9 hlasy schválilo 4. Rozpočtové opatření za rok 2010 se zohledněním přijatých 
                         dotací, výdaji na dotované projekty. Příjmy se zvýšily o 2.367.256,-Kč a výdaje se 
                         zvýšily o 2.783.721,-Kč. Rozpočtová ztráta tohoto opatření ve výši 416.465,-Kč 
                         bude pokryta z příjmu dotace na opravu úřadovny v Maršově.
 
19/10/ZM        ZM 9 hlasy pověřilo starostku k dalšímu jednání o směně pozemků jejichž
                         záměr směny byl vyvěšen na úřední desce městyse, dne 19.11.2010.
 
20/10/ZM        ZM 9 hlasy schválilo koupi pozemku p.č. 1360/73 o výměře 197 m2 od paní Marie
                         Hejlové, za cenu 50,-Kč/m2.
 
21/10/ZM        ZM 7 hlasy schválilo rozparcelování pozemku p.č. 304/7 na 5 stavebních parcel.
 
22/10/ZM        ZM 9 hlasy schválilo rozparcelování pozemku p.č. 1251/2 na 5 stavebních parcel.
 
23/10/ZM        ZM 9 hlasy odsouhlasilo uplatnění námitek k ZÚR (zásady územního rozvoje) 
                         a požaduje zapracování obchvatu Všechlap převzatého z VÚC Táborsko, dle 
                         platného ÚP Městyse Malšice, chodníku od autobusové zastávky podél hlavní 
                         silnice II/137 v Třebelicích a podává námitku k ÚSES, které není v souladu 
                         s platným ÚP.
 
24/10/ZM        ZM bere na vědomí Výroční zprávu ZŠ a MŠ Malšice za rok 2010.
 
25/10/ZM        ZM 9 hlasy souhlasí s vyhlášením soutěže na prodej domu čp. 102 a pozemku 
                         p.č. 114/1 o výměře 439 m2, za minimální cenu 175.600,-Kč.
 
26/10/ZM        ZM 9 hlasy schválilo pořízení Pasportu komunikací.
 
27/10/ZM        ZM 9 hlasy odsouhlasilo jmenování členů inventarizačních komisí a vzali na 
                         vědomí příkaz k inventarizaci.
 
28/10/ZM        ZM 9 hlasy odsouhlasilo jmenování pověřené členky zastupitelstva paní Zdeňky
                         Houskové, jako 3. oddávající.
 
29/10/ZM        ZM 9 hlasy odsouhlasilo vymezení doby pro svatební obřady a to takto:
                        Pátek od 10.00 do 14.00 hodin a v sobotu od 11.00 do 14.00 hodin.
 
30/10/ZM        ZM 9 hlasy schválilo příspěvek pro Diakonii ČCE – Rolnička, pro rok 2011 
                         v částce 18.000,-Kč.
 
31/10/ZM        ZM 8 hlasy schválilo odměnu kronikářce paní Zdeňce Houskové, v částce 
                         5.000,-Kč. Zdeňka Housková se hlasování zdržela.
 
32/10/ZM        ZM 9 hlasy schválilo Program obnovy venkova.
 
33/10/ZM        ZM 9 hlasy mění usnesení č. 6/10ZM a 10/10/ZM z Ustavujícího zasedání 
                         dne 10.11.2010 a určuje, že odměny zastupitelům budou vypláceny 
                         až od 11.11.2010.

3. zasedání ze dne 28.12.2010

34/10/ZM        ZM 11 hlasy schválilo páté rozpočtové opatření v předložené změně beze změn. 
                         Plánovaný hospodářský výsledek za letošní rok je 2.600.000,- Kč.
 
35/10/ZM       ZM 11 hlasy schválilo plán investic pro rok 2011 dle předloženého návrhu.
 
36/10/ZM        ZM 11 hlasy schválilo rozpočet městyse Malšice na rok 2011 ve výši příjmů 
                         22.632.100,- Kč, výdajů ve výši 15.202.292,- Kč, hospodářský výsledek ve 
                         výši 4.619.808,- Kč.
 
37/10/ZM        ZM 11 hlasy schválilo Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích č.1/2011.
 
38/10/ZM        ZM 11 hlasy schvaluje opětovné uzavření Veřejnoprávní smlouvy na úseku 
                         projednávání přestupků s Městem Tábor. Městys Malšice nadále není schopen
                         svými orgány výkon přenesené působnosti na tomto úseku zabezpečit. 
 
39/10/ZM        ZM 6 hlasy schválilo prodej nezasíťovaných parcel v lokalitách „u hřbitova“ 
                         a „ke Karolínu“.
 
40/10/ZM        ZM 6 hlasy schválilo vyhlášení soutěže obálkovou metodou na prodej 
                         nezasíťovaných pozemků v lokalitách „u hřbitova“ a „ke Karolínu“ za minimální
                         cenu 400,- Kč/m2.
 
41/10/ZM        ZM 11 hlasy schválilo směnu pozemků ve vlastnictví městyse v k.ú. Malšice 
                         p.č.1182/13 o výměře 3248 m2 a 933/17 o výměře 4509 m2 s paní Pikalovou 
                         a paní Motlovou p.č.179/22 a 179/18.
 
42/10/ZM        ZM 11 hlasy schválilo podání žádosti na Pozemkový fond ČR o převod pozemků 
                         p.č.1/45 a 182/20 v k.ú. Čenkov do vlastnictví městyse.  
 
43/10/ZM        ZM 11 hlasy schválilo podání žádosti na ÚZSVM o převod pozemku p.č.848/46 
                         v k.ú.Dobřejice do vlastnictví městyse Malšice.
 
44/10/ZM        ZM 8 hlasy bere na vědomí žádost Občanského sdružení OKO o finanční příspěvek.