Usnesení zastupitelstva rok 2009

22. zasedání ze dne 04.03.2009

01/09/ZM        ZM 11 hlasy schvaluje jednosložkovou cenu vodného a stočného na hospodářský rok 
                         2009-2010 ve výši 45,44 Kč. 
                         
02/09/ZM        ZM bere na vědomí Zprávu o přezkumu hospodaření Městyse Malšice za rok 2008.
 
03/09/ZM        ZM 11 hlasy schvaluje výměnu pozemku městyse v k.ú. Malšice p.č.2286/2 o výměře 
                         7 m2 za pozemek p.č. 1310/5 o výměře 2 m2 s Kabešovými, Malšice 101.
 
04/09/ZM        ZM 11 hlasy schvaluje směnu pozemků městyse v k.ú. Malšice p.č.421/8 o výměře 
                        422m2 za pozemky p.č.421/9 o výměře 575m2 a 421/7 o výměře 199m2 s Mackovými,
                        Malšice čp.38.
 
05/09/ZO        ZM 11 hlasy schvaluje odkup pozemku p.č. 1/11 o výměře 28 m2 v k.ú. Čenkov  
                         za 50,- Kč m2 od manželů Doudových, Čenkov 8.
 
06/09/ZM        ZM 11 hlasy schvaluje žádost o bezúplatný převod a samotný bezúplatný převod pozemku 
                         PK č.740 o výměře 295 m2 v k.ú. Maršov u Tábora z vlastnictví ČR- Úřadu pro zastupování 
                         státu ve věcech majetkových do vlastnictví Městyse Malšice.
 
07/09/ZM        ZM 11 schvaluje pronájem souboru pozemků p.č.226/1 o výměře 3103 m2, p.č.226/8
                         o výměře 945 m2 v k.ú. Čenkov, p.č.2035/4 o výměře 48 m2v k.ú. Malšice panu Jiřímu 
                         Sklenářovi a Vojtěchu Říhovi Obora a panu Luboši Pavláskovi Maršov za cenu 5.000,- Kč
                         na rok.
 
08/09/ZM        ZM bere na vědomí seznámení se záměrem na centrální vytápění Malšic a souhlasí s 
                         podrobnější novou anketou.
 
09//09/ZM       ZM 11 hlasy neschvaluje nabídku Firmy KERTAK na výstavbu fotovoltaické elektrárny 
                         na střeše ZŠ Malšice.
 
10/09/ZM        ZM 11 hlasy schvaluje vyhlášení soutěže na MT za minimální cenu 20.000,- Kč
 
11/09/ZM        ZM 11 hlasy schvaluje rozšíření pracoviště Czech Point, celkové náklady ve výši 
                        68.540,- Kč, z toho dotace ve výši 58.259,- Kč a podíl městyse ve výši 10.281,- Kč. 
                        Zároveň schvaluje Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na upgrade pracoviště 
                        Czech Point.    
 
12/09/ZM        ZM 11 hlasy schvaluje Projekt „Revitalizace částí měst a obcí “. Projekt bude realizován 
                        a předfinancován částečně z vlastních zdrojů a z přislíbeného úvěru u ČSOB.
 
13/09/ZM        ZM bere na vědomí žádost ČČK o finanční příspěvek.
 
23. zasedání ze dne 08.04.2009 

14/09/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje Závěrečný účet městyse Malšice za rok 2008 bez výhrad
 
15/09/ZM        ZM bere na vědomí zprávy o výsledku kontrol finančního a kontrolního výboru
 
16/09/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje požádat pořizovatele Město Tábor o vymezení zastavěného území 
                        Čenkov 
 
17/09/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje zajištění vlastního podílu na realizaci projektu dostavby hasičské 
                         zbrojnice v případě získání dotace
 
18/09/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje realizaci projektu Revitalizace částí měst a obcí – stavební úprava
                        objektů občanské vybavenosti a veřejných prostranství a schvaluje financování tohoto 
                        projektu v rámci rozpočtu městyse v celkové výši do 25 mil. Kč, v případě získání dotace
                        z EU
 
19/09/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje 1. Rozpočtová opatření městyse Malšice
 
20/09/ZM        ZM 6 hlasy /1 se zdržel/ schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Malšice
                         v celkové výši 45.996,96 následovně: do rezervního fondu 30.996,96 Kč a do fondu 
                         odměn 15.000,- Kč
 
21/09/ZM        ZM 6 hlasy /1 se zdržel/ schvaluje prodej pozemku p.č. PK 586/1 v kú Maršov u Tábora 
                         panu Petru Kabešovi, Malšice 132 za 17.000,- Kč, kupující hradí veškeré náklady spojené
                         s převodem včetně daně z převodu nemovitosti
 
22/09/ZM        ZM bere na vědomí Petici proti výstavbě bioplynové stanice v Maršově
 
23/09/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku sboru SDH Dobřejice ve výši
                        15.000,- Kč za demolici přístavku u obecní úřadovny v Dobřejicích

24. zasedání ze dne 03.06.2009

24/09/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje navýšení stavu dětí v MŠ z 70 na 80 dětí.

25/09/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje podání projektu s názvem „Zvýšení kvality a efektivity vzdělávání v ZŠ
                        Malšice¨do 5.výzvy ROP s uzávěrkou 30.06.2009,oblast podpory 2.4 – Rozvoj infrastruktury
                        základního, středního a vyššího odborného školství a jeho následnou realizaci. 
                        Zastupitelstvo dále schvaluje předfinancování projektu v rámci rozpočtu městyse /celkový 
                        rozpočet projektu 3.793.253,- Kč včetně DPH/.
                        Předfinancování projektu bude v případě získání finanční podpory zajištěno bankovním 
                        úvěrem a pověřilo starostku městyse k zajištění Závazného úvěrového příslibu, resp. 
                        k zajištění Úvěrové smlouvy. Zastupitelstvo zároveň schvaluje kofinancování podílu Městyse
                        Malšice v rámci projektu ve výši 7,5% z celkových způsobilých výdajů projektu
                        /tj.284.493,98 Kč včetně DPH/. Tyto prostředky v případě podpoření projektu budou hrazeny
                        z rozpočtu Městyse Malšice.
 
26/09/ZM        ZM 7 hlasy zamítlo žádost MUDr. Mojžitové z Třebelic čp. 35 o odkup části pozemku 
                         městyse p.č.632/17 v k.ú. Třebelice. 
 
27/09/ZM        ZM 7 hlasy odkládá začlenění pozemků do územního plánu p.č. 314, 315, 366/1, 365/1, 
                        364 v k.ú. Čenkov až po schválení územního plánu.
 
28/09/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č.28/3 a záměru pronájmu 
                        části pozemku p.č. 734/1 v k.ú. Obora.
 
29/09/ZM        ZM 5 hlasy /1 se zdržel/ 1 proti / souhlasí se stavbou rodinného domu pana Josefa 
                         Neumana na pozemku p.č. 494/13.a 494/18 v k.ú. Malšice.
 
30/09/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje navýšení částky rozpočtu na přístavbu MŠ ještě o 350.000,- Kč, 
                         oproti původnímu rozpočtu.
 
31/09/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Projekta Tábor.  
 
32/09/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje pokračovat při jednáních na přípravě projektu výstavby fotovoltaické 
                         elektrárny na střeše školy.
 
33/09/ZM        ZM 7 hlasy souhlasí s nákupem sekačky, (traktůrku) na trávu, do výše cca 200.000,- Kč.
 
34/09/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje Závěrečný účet Svazku obcí TDO Lužnice.
 
35/09/ZM        ZM bere na vědomí Zprávu z jednání Finančního výboru z kontroly v ZŠ Malšice.
 
36/09/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje výpůjčku pozemku p.č.2/2 v k.ú. Malšice za údržbu od ÚZSVM.
 
37/09/ZM        ZM bere na vědomí prodej multikáry městyse za 30.500,- Kč.
 
38/09/ZM        ZM 7 hlasy neschvaluje žádost Milana a Marie Vozábalových o odpuštění poplatku za 
                         odpady pro dceru Jitku Kortanovou Malšice 260.
 
39/09/ZM        ZM bere na vědomí žádost o finanční příspěvek Centra pro zdravotně postižené Písek.
 
40/09/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje nákup elektrického ovládání hodin na kapličku v Čenkově, dle 
                         rozhodnutí občanů Čenkova s bitím nebo bez bití.
 
41/09/ZM        ZM 7 hlasy schvaluje podání žádosti o dotace do ROP NUTS na projekt Rekonstrukce
                         místních komunikací, přístupové komunikace k ZŠ a výstavby chodníků v městysu 
                         Malšice a s předfinancováním projektu krátkodobým úvěrem cca do výše 10.000.000,-Kč.
 
25. zasedání ze dne 01.07.2009

42/09/ZM        ZM 10 hlasy schvaluje výsledek výběrového řízení na „Nástavbu mateřské školy 
                         v Malšicích“, které vyhrála firma Jihostav Soběslav s.r.o.
                       
43/09/ZM        ZM 11 hlasy schvaluje rozpočtové změny pro rok 2009.
 
 
44/09/ZM        ZM 11 hlasy schvaluje odkoupení pozemku č. 80/8 o výměře 19 m2 za cenu v místě 
                         obvyklou. 
 
45/09/ZM        ZM 11 hlasy schvaluje převod pozemku p.č. 852/1 o výměře 1961 m2 od Zemědělské a.s.
                         Březnice a p.č. 852/11 o výměře 40 m2 od pana Jiřího Štěcha. Další podmínky převodu 
                         budou projednány po dohodě s jednatelem panem Ing. Hájíčkem.
 
46/09/ZM        ZM bere na vědomí žádost starosty obce Bečice pana Jindřicha Smažíka o spolupráci 
                         dobrovolných hasičů Malšice v případě požáru v k.ú. Bečice.
 
47/09/ZM        ZM 10 hlasy schválilo jednorázovou odměnu panu Petru Novákovi ve výši 10.000,-Kč.
 
26. zasedání ze dne 09.09.2009

48/09/ZM        ZM 8 hlasy souhlasí s navýšením kapacity školní jídelny – výdejny v MŠ Malšice.
                       
49/09/ZM        ZM 8 hlasy vydává formou Opatření obecné povahy Vymezení zastavěného území 
                         v katastrálním území Čenkov u Malšic.
 
 
50/09/ZM        ZM 8 hlasy souhlasí s pořadím výběrového řízení na dodavatele stavebních prací 
                         na úpravu hasičské zbrojnice v Malšicích – vítězná firma je  Dolter spol.s.r.o. Malšice.
 
51/09/ZM        ZM 8 hlasy schvaluje koupi pozemku p.č. 198/3 o výměře 316 m2 v k.ú. Obora od Ivy 
                         Šídlové Bezděčín, za cenu 9.480,- Kč.
 
52/09/ZM        ZM 8 hlasy zamítá odkup pozemku p.č.80/8 v k.ú. Všechlapy v majetku ÚZSVM za cenu
                         37,- Kč/m2, tj.700,- Kč, požaduje cenu dle vyhlášky 456/2008 Sb.
 
53/09/ZM        ZM 8 hlasy souhlasí s dočasným užíváním rybníka „Koupaliště“ k přezimování ryb 
                         v období 11/09 - 3/2010 za údržbu v jeho okolí, Mysliveckému sdružení Krásná lípa 
                         Malšice.
 
54/09/ZM        ZM 8 hlasy schvaluje směnu části pozemku p.č1249/11 Vladimíra a Dany Švecových 
                         a části pozemku městyse p.č.1251/2. Směňované výměry jsou shodné.
 
55/09/ZM        ZM 8 hlasy schvaluje Revitalizační opatření Čenkov.
 
56/09/ZM        ZM 8 hlasy schvaluje Obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2009 o místních poplatcích.
 
57/09/ZM        ZM bere na vědomí protokol o provedené kontrole výkonu přenesené působnosti na 
                         úseku řízení o místních poplatcích.
 
58/09/ZM        ZM 8 hlasy souhlasí s pověřením firmy GARANT N s.r.o. na uspořádání výběrového 
                         řízení na pojištění majetku a odpovědnosti městyse Malšice.
 
59/09/ZM        ZM 7 hlasy souhlasí  příspěvkem ve výši 3.600,- Kč pro bezplatnou dárkyni krve paní 
                         Drahoslavu Tůmovou Třebelice.

27. zasedání ze dne 21.10.2009
 
60/09/ZM        ZM 10 hlasy schvaluje 3. rozpočtové opatření Městyse Malšice, které snižuje příjmy
                         o 722.556,-Kč a výdaje snižuje o 830.583,-Kč.
                       
61/09/ZM        ZM 10 hlasy schvaluje navýšení kapacity školní jídelny při ZŠ a MŠ Malšice z 246
                         na 300 jídel.
 
62/09/ZM        ZM 10 hlasy schvaluje Dodatek č. 6, Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Malšice v předloženém
                        znění.
 
63/09/ZM        ZM bere na vědomí zprávy z kontrolního a finančního výboru.
 
64/09/ZM        ZM bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Malšice za rok 2008/2009.
 
65/09/ZM        ZM 10 hlasy zamítlo prodej části pozemku paní Jiřině Bízkové před domem
                         čp. 6 v Dobřejicích.
 
66/09/ZM        ZM 10 hlasy souhlasí s výstavbou fotovoltaické elektrárny na pozemcích bývalého
                         areálu Sempra v Maršově.
 
67/09/ZM        ZM 9 hlasy schvaluje zrušení jednotlivých evidenčních čísel u hasičských jednotek
                         přidružených obcí a zařazení všech jednotek pod jedním evidenčním číslem - 317200.
 
68/09/ZM        ZM 10 hlasy souhlasí se zrušením účelového účtu vedeného u banky ČSOB a.s. Tábor, 
                         který byl zřízen za účelem fondu na škody způsobené živelnou pohromou a s převedením
                         zůstatku v částce 23.318,46 Kč na běžný účet Městyse Malšice.
 
69/09/ZM        ZM 10 hlasy schvaluje záměr firmy Tapros Tábor a.s. na výstavbu obytného domu
                         o 10 bytech, s vlastními krytými parkovacími místy a 2 nájemními prodejními jednotkami
                         v přízemí, na pozemcích st. p. č. 107 a 108, dle předložené projektové studie 
                         ze dne 21.10.2009.
 
28. zasedání ze dne 02.12.2009

76/09/ZM        ZM 8 hlasy souhlasí s plánem vodohospodářských investic na rok 2010 a další
                        období
70/09/ZM        ZM 8 hlasy nepotvrzuje výsledky výběrového řízení na pojištění majetku městyse a rozhodlo,
                         že pro rok 2010 uzavře pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou v rozsahu nabídky 
                         výběrového řízení a to z důvodu nevypovězených stávajících pojistných smluv.
                       
71/09/ZM        ZM 6 hlasy odsouhlasilo, že v jednání s Českou pojišťovnou a.s. a při sjednání pojistných
                         smluv pro rok 2010 bude Městys Malšice zastupovat firma Garant N s.r.o., v zastoupení 
                         pana Ing. Tomáše Mátla
 
72/09/ZM        ZM 8 hlasy schválilo složení inventarizačních komisí
 
73/09/ZM        ZM 8 hlasy souhlasí se směnou pozemku p.č. 421/8 o výměře 422 m2 za pozemky 
                         p.č. 421/9 o výměře 575 m2 a p.č. 421/7 o výměře 199 m2, které jsou ve vlastnictví 
                         paní Mackové a Rejlkové. Náklady spojené s převodem uhradí městys
 
74/09/ZM        ZM 8 hlasy schválilo a projednalo žádost o bezúplatný převod a současně i samotný 
                         bezúplatný převod pozemku p.č. 733 – ostatní plocha, ostatní komunikace v kat. území
                         Obora u Maršova z vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit Úřadu pro 
                         zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Městysu Malšice. Městys Malšice
                         se zavazuje o převáděnou nemovitost řádně pečovat a užívat ji jako komunikaci. Dále se
                         Městys Malšice zavazuje, že převáděná nemovitost nebude využívána ke komerčním 
                         účelům, nebude přenechána ke komerčním účelům třetí osobě, ani nebude prodána, 
                         darována či jinak zcizena a nebude použita jako předmět zástavy, to vše po dobu 5-ti let 
                         od doby právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí podle smlouvy
                         o bezúplatném převodu nemovitostí. Za porušení výše uvedených závazků nebo některého
                         z nich ve stanovené lhůtě souhlasí Městys Malšice se smluvní pokutou ve výši ceny, kterou
                         měla převáděná nemovitost ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
                         nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu.
 
75/09/ZM        ZM 8 hlasy zamítlo koupi pozemku p.č. 80/8 v kat. území Všechlapy za cenu 37Kč/m2
 
77/09/ZM        ZM bere na vědomí rozpočet svazku obcí TDO Lužnice na rok 2010
 
78/09/ZM        ZM bere na vědomí zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2009

 

29. zasedání ze dne 28.12.2009
79/09/ZM        ZM 9 hlasy schválilo 4. rozpočtové opatření.
                       
80/09/ZM        ZM 9 hlasy schválilo navýšení příspěvku základní škole v rozpočtu na rok 2010 
                         o 50.000,-Kč.
 
81/09/ZM        ZM 9 hlasy schválilo rozpočet na rok 2010 na straně příjmů ve výši 21.674.400 Kč
                         a  výdajů ve výši 16.871.138,- Kč.
 
82/09/ZM        ZM 9 hlasy schválilo příspěvek Diakonii ČCE středisku Rolnička ve výši 18.000,- Kč.
 
83/09/ZM        ZM zamítlo snížení nájmu o 10% Ing. Václavu Kozlovi Zooinforma z prodejny masny. 
                         1 hlas byl pro snížení, 5 hlasů proti snížení, 3 hlasy se zdržely.
 
84/09/ZM        ZM bere na vědomí dopis Krajského úřadu odboru dopravy a silničního hospodářství
                         týkající se opravy silnice III/113713 Třebelice – Dudov, III/1377 a III/13711, III/1376 Lom
                         až III/13711 Želeč.
 
85/09/ZM        ZM 9 hlasy schválilo zpracování žádosti a územní rozhodnutí na projekt Rekonstrukce
                         a modernizace odpadového dvora.
 
86/09/ZM        ZM 9 hlasy souhlasí s výstavbou rodinného domu pana Tomáše Andela na pozemku
                         p.č. 82/10 v k.ú. Třebelice.