Usnesení zastupitelstva rok 2008

16.zasedání ze dne 20.2.2008

01/08/ZO         ZO 10  hlasy schválilo rozdělení zisku hospodaření ZŠ a MŠ Malšice 
                          za rok 2007 takto: do rezervního fondu 32.130,- Kč a fondu odměn 25.000,- Kč.
 
02/08/ZO        ZO bere na vědomí předběžný výsledek hospodaření obce za rok 2007.
 
 
03/08/ZO        ZO 10 hlasy schválilo uzavřít Smlouvu o dílo na zpracování žádosti včetně všech 
                        povinných příloh na projekt obce Malšice „ Přístavba a rekonstrukce objektů občanské 
                        vybavenosti, včetně vybavení, v obci Malšice s Mgr. Martinem Ježkem.
 
04/08/ZO        ZO 10 hlasy souhlasí s realizací projektu obce Malšice „ Přístavba a rekonstrukce objektů
                        občanské vybavenosti, včetně vybavení, v obci Malšice “ a podání žádosti o podporu 
                        do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad s celkovými náklady 
                        do cca 20 mil. Kč.
 
05/08/ZO        ZO 10 hlasy souhlasí s kofinancováním projektu obce Malšice „ Přístavba a rekonstrukce 
                        objektů  občanské vybavenosti, včetně vybavení, v obci Malšice“ obci Malšice ve výši 
                        7,5 % z celkových uznatelných nákladů projektu tj. do cca 1,5 mil. Kč, s podmínkou 
                        schválení kofinancování projektu z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
 
06/08/ZO        ZO 10 hlasy souhlasí s předfinancováním projektu obce Malšice „ Přístavba a 
                         rekonstrukce objektů občanské vybavenosti, včetně vybavení, v obci Malšice“ obci Malšice 
                         ve výši 92,5 % z celkových uznatelných nákladů projektu tj. do cca 18,5 mil. Kč, 
                         s podmínkou schválení kofinancování projektu z Regionálního operačního programu 
                         NUTS II Jihozápad. Předfinancování bude zajištěno prostřednictvím úvěru.
 
07/08/ZO        ZO 10 hlasy schválilo stanovení ceny vodného a stočného na hospodářský rok 
                         04/2008 až 04/2009  ve výši 44,55 Kč bez DPH.
 
08/08/ZO        ZO 10 hlasy schválilo poplatek za sběr, třídění a svoz komunálního odpadu na rok 2008 
                        ve výši 400,- Kč na obyvatele, při týdenním svozu.
 
09/08/ZO        ZO 10 hlasy schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.1317/1 o výměře 853 m2 v k.ú. Malšice, 
                         protože rodina Doudova vznesla majetkový nárok na tento pozemek, 
                         odkládá se rozhodnutí o prodeji na příští zasedání, pokud se právní zástupce rodiny 
                         nespojí s obcí Malšice, dojde k prodeji.
 
10/08/ZO        ZO 10 hlasy schvaluje záměr prodeje obecních pozemků p.č. 454/29 a 454/14 o výměře 
                         281 m2 v k.ú. Dobřejice
 
11/08/ZO        ZO 10 hlasy schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 182/36 v k.ú. Čenkov 
                        od Pozemkového fondu
 
12/08/ZO        ZO 10 hlasy schvaluje, že o prodeji části obecního pozemku p.č. 70/4 a o pronájmu 
                         obecního   pozemku p.č. 224 v k.ú. Maršov panu Miloslavu Drhovskému budou 
                        rozhodovat občané Maršova.
 
13/08/ZO        ZO 9 hlasy schvaluje náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 30.000,- Kč 
                        s Miroslavem Markem a Jiřinou Markovou Malšice čp.290.
 
14/08/ZO        ZO 10 hlasy schvaluje Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem č.0232/08/5056 
                         s ČSOB Tábor.
 
15/08/ZO        ZO 10 hlasy schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o úvěru č.1449/06/5056 s ČSOB Tábor.
 
16/08/ZO        ZO bere na vědomí zbavení zástavního práva na budově obecní úřadovny v Oboře čp. 33 
                        a na pozemek stp. č. 10/1 v Oboře.
 
17/08/ZO        ZO 9 hlasy schvaluje nákup osobního automobilu Škoda Octavia Tour pro potřeby obce.
 
18/08/ZO        ZO 10 hlasy schvaluje prodat obecní auto Škoda Felicia v soutěži.
 


15. zasedání ze dne 28.4.2008

21/08/ZO         ZO 10 hlasy schvaluje výsledek výběrového řízení na stavbu 
                         Kanalizace a ČOV Čenkov - firmu Daich spol. s r.o.
 
22/08/ZO         ZO 10 hlasy bere na vědomí zprávu Policie ČR o stavu veřejného pořádku 
                         a bezpečnostní situaci za rok 2007
 
23/08/ZO         ZO 10 hlasy schvaluje závěrečný účet Obce Malšice za rok 2007 bez výhrad 
                         a bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Malšice 
                         za rok 2007
 
24/08/ZO         ZO 10 hlasy schvaluje žádost o rozšíření kapacity mateřské školy z 54 na 70 dětí
 
25/08/ZO         ZO 10 hlasy schvaluje navržené změny rozpočtu – 1. rozpočtové opatření
 
26/08/ZO         ZO 10 hlasy schvaluje Směrnici č. 2/2008 k proplácení cestovních náhrad
 
27/08/ZO         ZO 10 hlasy bere na vědomí zprávy finančního a kontrolního výboru
 
28/08/ZO         ZO 10 hlasy schvaluje prodej části pozemku p.č. 70/4 v k.ú. Maršov u Tábora 
                         panu Miloslavu Drhovskému, Maršov 10
 
29/08/ZO         ZO 10 hlasy schvaluje pronájem pozemku p.č. 224/1 v k.ú. Maršov u Tábora 
                         panu Miloslavu Drhovskému, Maršov 10 podle podmínek navržených občany Maršova
 
30/08/ZO         ZO 10 hlasy schvaluje prodej pozemků p.č. 454/29 a 454/14 v k.ú. Dobřejice 
                         panu Františku Hejnému, za cenu 100,- Kč/m2 dle GP
 
31/08/ZO         ZO 9 hlasy (1 se zdržel) schvaluje vyhlášení soutěže se záměrem pronájmu 
                         pozemků p.č. 226/8 a 226/1 v k.ú. Maršov u Tábora
 
32/08/ZO         ZO 10 hlasy ruší usnesení č. 11/08/ZO ze dne 20.2.2008 o úplatném převodu pozemků
 

16. zasedání ze dne 11.6.2008

33/08/ZO         ZO 9 hlasy schválilo Plán financování obnovy vodovodů 
                          a kanalizace na období 2009 až 2035. 

34/08/ZO         ZO 9 hlasy schválilo Smlouvu o dílo č. 2008/19/381 na 
                          Kanalizaci a ČOV Čenkov s firmou DAICH spol.s.r.o.
 
35/08/ZO         ZO 9 hlasy  Vydává formou Opatření obecné povahy vymezení 
                         zastavěného území v k.ú. Malšice.
 
36/08/ZO         ZO 9 hlasy schválilo odkup objektu čp. 53 na stp.č. 32/1 v k.ú. Malšice 
                         za cenu 550.000,- Kč + poplatky spojené s převodem.
 
37/08/ZO         ZO 9 hlasy vyhlašuje  záměr prodeje obecního pozemku pč. 1317/1 v k.ú. Malšice.
 
38/08/ZO         ZO 9 hlasy vyhlašuje záměr prodeje části obecního pozemku pč. 2121/1 
                          v k.ú. Malšice a svolává místního šetření v Příběnické ulici ve složení komise: 
                          Miloslava Šebková, Jiří Stejskal, Ing. Antonín Randa a Josef Šimota, 
                          do příštího zasedání.
 
39/08/ZO         ZO 9 hlasy schválilo bezúplatný převod pozemku pč.2151 v k.ú. Malšice ve znění
                          „ Zastupitelstvo Obce Malšice schvaluje bezúplatný převod pozemku pč. 2151 
                          o výměře 757 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Malšice z vlastnictví ČR, 
                          příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
                         do vlastnictví obce Malšice.“
 
40/08/ZO         ZO 8 hlasy schválilo paní Drahoslavě Tůmové, Třebelice čp. 47 příspěvek 
                          ve výši ročního  jízdného na  MHD Tábor.
 
41/08/ZO         ZO bere na vědomí prodej osobního automobilu Škoda Felicia SPZ TAH 81-59 
                          za částku 16.500,- Kč vítězi soutěže panu Milanu Longinovi, Malšice 347.

 
17. zasedání ze dne 25.6.2008

42/08/ZO        ZO 10 hlasy schvaluje pro vlajku a znak městyse variantu „B“  

 
43/08/ZO        ZO 10 hlasy schvaluje 2. rozpočtové opatření
 
44/08/ZO        ZO 10 hlasy schvaluje vyhlášení soutěže na prodej obecního pozemku p.č. 1317/1 o 
                         výměře 853 m2 v k.ú. Malšice, minimální prodejní cena se stanovuje na 400,- Kč/m2
 
45/08/ZO        ZO 10 hlasy bere na vědomí výsledky výběrového řízení na Opravu poškozeného           
                        odtokového potrubí z požární nádrže v obci Všechlapy


18. zasedání ze dne 30.7.2008

46/08/ZO        ZO 7 hlasy schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2008 o stanovení koeficientu pro
                         výpočet daně z nemovitostí u staveb a pozemků ve  výši: 1,6 pro Malšice 
                         a 1 pro místní části. 

47/08/ZO        ZO 7 hlasy odkládá prodej pozemku p.č.1317/1 v k.ú. Malšice na příští zastupitelstvo
                        z důvodu oslovení obce právní kanceláří zastupující pana Vlastimila Doudu.
 
48/08/ZO        ZO 7 hlasy schvaluje prodej částí připlocených pozemků v Příběnické ulici p.č.2121/1  
                        a pozemek p.č. 2107 v k.ú. Malšice za 50,- Kč za m/2. Náklady spojené s převodem 
                        hradí kupující. Přesná plocha prodávajících pozemků bude známa až z nových 
                        geometrických plánů.
 
49/08/ZO        ZO 7 hlasy neschvaluje prodej části pozemku p.č.316/1 v k.ú. Dobřejice
 
50/08/ZO        ZO 7 hlasy schvaluje Zadání územního plánu Malšice bez připomínek.
 
 

19. zasedání ze dne 29.10.2008

51/08/ZM        ZM 10 hlasy schvaluje Rozpočtovou změnu č.3, příjmy ve výši 1.414.055,- Kč
                         výdaje ve výši 2.351.326,-Kč. 

52/08/ZM        ZM 9 hlasy schvaluje prodej části pozemku p.č.70/4 vk.ú. Maršov dle návrhu GP
                        panu Miloslavu Drhovskému.
 
53/08/ZM        ZM 9 hlasy schvaluje vyhlášení soutěže na pronájem části rybníka p.č. 226/1 
                         a 226/8 v k.ú. Čenkov a 2035/4 v k.ú. Malšice.
 
54/08/ZM        ZM 9  hlasy neschvaluje požádat o bezúplatný převod pozemku p.č. 1265/117 
                        v k.ú. Malšice od Pozemkového fondu na Městys Malšice.
 
55/08/ZM        ZM 9 hlasy schvaluje vyhlásit soutěž na pozemek městyse p.č. 182/88 
                         v k.ú. Čenkov o výměře 852 m2 za cenu 350,- Kč.
 
56/08/ZM        ZM 9 hlasy schvaluje koupi pozemku p.č. 2105/2 o výměře 196 m2 v k.ú. Malšice 
                        od paní Jany Doudové a Marie Doudové za cenu 50,- Kč.
 
57/08/ZM        ZM 9 hlasy schvaluje nákup pozemku p.č. 2101/2 o výměře 1266 m2v k.ú. Malšice 
                         za cenu 50,- Kč a nechat připravit geometrický plán na směnu části pozemků městyse 
                         p.č. 421/6 za části pozemků p.č. 421/3, 421/4, 421/5 paní Miroslavy Mackové.
 
58/08/ZM        ZM 9 hlasy schvaluje vyhlásit soutěž na pozemek městyse p.č. 1317/1 o výměře 853 m2 
                        za cenu 500,- Kč.
 
59/08/ZM        ZM 9 hlasy schvaluje žádost pana Miroslava Kluzáka o rozšíření jeho pozemků na plochy 
                        BS-N určené v územním plánu jako bydlení smíšené.
 
60/08/ZM        ZM 9 hlasy schvaluje paní Renátě Michalíčkové povolení podnájmu nebytových prostor 
                         v čp. 58 v Malšicích s tím, že doplatí dlužné nájemné a další nájem bude 
                         platit měsíc dopředu.
 
61/08/ZM        ZM 9 hlasy schvaluje a vydává Obecně závazné vyhlášky Městyse Malšice 
                        č.2/2008, 3/2008 a 4/2008.
 
62/08/ZM        ZM bere na vědomí Plán vodohospodářských investic na rok 2009, 1.JVS a.s.
 
63/08/ZM        ZM bere na vědomí Finanční kontrolu ze dne 27.10.2008.
 
64/08/ZM        ZM bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Malšice.
 
 


20. zasedání ze dne 26.11.2008

65/08/ZM        ZM souhlasí se záměrem firmy Pigmal a.s. na stavbu bioplynové stanice v Malšicích
                        s těmito podmínkami: bioplynová stanice bude zemědělského typu  a bude 
                        zpracovávat pouze produkty z katastru městyse                       

66/08/ZM        ZM 9 hlasy schvaluje Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Obecní knihovny a Dodatek č. 5 
                        ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Malšice
 
67/08/ZM        ZM 9 hlasy schvaluje 4. *Rozpočtová opatření městyse Malšice pro rok 2008 
                         dle předloženého návrhu
 
68/08/ZM        ZM 9  hlasy schvaluje složení inventarizačních komisí a bere na vědomí příkaz 
                        k inventarizaci vydaný starostkou městyse
 
69/08/ZM        ZM bere na vědomí rozpočet Svazku obcí TDO Lužnice na rok 2009
 
70/08/ZM        ZM bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Městyse Malšice.
 
71/08/ZM        ZM bere na vědomí Zprávu finanční komise z kontroly příspěvkové organizace 
                         ZŠ a MŠ Malšice  
72/08/ZM        ZM bere na vědomí Dodatek ke smlouvě s firmou Rumpold
 
73/08/ZM        ZM 9 hlasy schvaluje koupi Multikáry M25 4x4 do 250.000,- Kč.
 
74/08/ZM        ZM 8 hlasy schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 586 v kú Maršov
 
75/08/ZM        ZM 8 hlasy schvaluje koupi lesních pozemků p.č. 512/12 a 512/13 v kú Malšice 
                        za cenu 40.000,-
 
76/08/ZM        ZM 9 hlasy schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 168/3, 1444/5 
                        a 1444/4 v kú Malšice 
 
77/08/ZM        ZM 9 hlasy schvaluje požádat Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod pozemků
                        p.č. 1/45, 182/20 a 182/10 v kú Čenkov u Malšic
 
78/08/ZM        ZM 9 hlasy schvaluje nákup radaru na měření rychlosti
 


21. zasedání ze dne 29.12.2008

79/08/ZM        ZM 9 hlasy schvaluje 5. rozpočtové opatření dle předloženého návrhu 
                         
80/08/ZM        ZM 9 hlasy schvaluje odpis pohledávky na účtu 378 30 za DDZ kampeličkou 
                        Malšice ve výši 623,63 Kč
 
81/08/ZM        ZM 9 hlasy schvaluje odpis pohledávky na účtu 275 10 za firmou K+K Cable
                        ve výši 3694,90 Kč
 
82/08/ZM        ZM 9 hlasy schvaluje rozpočet Městyse Malšice na rok 2009
 
83/08/ZM        ZM souhlasí s výstavbou Bioplynové stanice zemědělského typu v Maršově
 
84/08/ZM        ZM 9 hlasy ruší soutěž na pronájem souboru pozemků rybníka a kolem rybníka
                        v Maršově, kú Malšice a Čenkov u Malšic ze dne 4.12.2008  a odkládá rozhodnutí 
                        na další zasedání zastupitelstva
 
85/08/ZM        ZM 9 hlasy schvaluje výsledky soutěží na prodeje parcel městyse p.č. 1317/1 
                         v kú Malšice a p.č. 182/88 v kú Čenkov u Malšic
 
86//08/ZM       ZM bere na vědomí zprávu ze zasedání kontrolního výboru ze dne 1.12.2008
 
87/08/ZM        ZM 9 hlasy schvaluje příspěvek ve výši 18.000,- pro Diakonii ČCE Rolnička
 
88/08/ZM        ZM bere na vědomí žádost společnosti SOANZ Tábor o sponzorský dar     
 
89/08/ZM        ZM 8 hlasy schvaluje prodej pozemku městyse  p.č. 586/1 v kú Maršov 
                         u Tábora panu Petru Kabešovi a slečně Janě Zittové, kupující uhradí                 
                         znalecký posudek a poplatky spojené s převodem, kupní cena bude 
                         odsouhlasena po předložení znaleckého posudku ZM
 
90/08/ZM        ZM 9 hlasy schvaluje prodej pozemku p.č. 168/3 o výměře 193 m2 v kú Malšice
                        panu Jaroslavu Rubínovi, Praha, pozemku p.č. 1444/4 o výměře 151 m2 
                        paní Václavíkové Ivaně, Tábor a pozemku p.č. 1444/5 o výměře 123 m2 
                        panu Ferdinandu Smržovi, Malšice – vše za cenu 50,- Kč/m2. 
                        Poplatky spojené s převodem hradí kupující.