Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 4/2008

Obecně závazná vyhláška o systému shromažďování odpadů


MĚSTYS MALŠICE
Obecně závazná vyhláška č. 4/2008
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území městyse, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Zastupitelstvo Městyse Malšice se na svém zasedání dne 29.10.2008 usneslo vydat na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Předmět a působnost vyhlášky
(1) Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území městyse, včetně nakládání s odpadem stavebním.
(2) Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které pobývají na území městyse a produkují zde komunální odpad, pokud se na ně podle zákona o odpadech nevztahují povinnosti původce (dále jen „fyzická osoba“).
Čl. 2
Základní pojmy
(1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech.
(2) Komunálním odpadem se podle zákona o odpadech rozumí veškerý odpad vznikající na území městyse při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu (Katalog odpadů) , s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,
(3) Nebezpečným odpadem se podle zákona o odpadech rozumí odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech .

Čl. 3
Systém třídění komunálního odpadu
(1) Komunální odpad se třídí na složky podle následujícího systému:
a) papír a lepenka
b) nápojové kartony (např. krabice od mléka, mléčných výrobků, džusů, vína atd.)
c) sklo
d) plasty (např. PET lahve, obalové plasty atd.)
e) objemný odpad – odpad bez nebezpečných vlastností, který pro své rozměry nemůže být ukládán do sběrných nádob na směsný odpad (např. koberce, lina, matrace, nábytek, bedny atd.)
f) kovy
g) elektrotechnický odpad bez nebezpečných vlastností (např. žehličky, fény, myčky, mixery, holící strojky, pily, rádia, sekačky atd.)
h) nebezpečné složky komunálního odpadu
i) směsný - zbytkový odpad
Čl. 4
Systém nakládání s komunálním odpadem
(1) Jednotlivé složky komunálního odpadu, které jsou vytříděny dle čl. 3 této vyhlášky se ukládají na těchto místech:
a) Papír a lepenka je ukládán do modrého kontejneru, který je označen nápisem papír. Před uložením se objem odpadu minimalizuje stlačením, slisováním nebo sešlápnutím.
b) Nápojové kartony jsou ukládány společně s plasty do žlutého kontejneru označeného nápisem plasty. Před uložením se objem minimalizuje stlačením nebo sešlápnutím.
c) Barevné i bílé sklo se ukládá společně do zeleného kontejneru označeného nápisem sklo.
d) Plasty jsou ukládány do žlutého kontejneru s nápisem plasty. Před uložením se odpad minimalizuje stlačením nebo sešlápnutím.
e) Nebezpečné složky komunálního odpadu – jejich sběr a následné odstranění je zajišťováno dvakrát ročně mobilním svozem. Tím se nevylučuje možnost odevzdat vyřazené léky v lékárnách.
f) Elektrotechnický odpad bez nebezpečných vlastností – jeho sběr a následné odstranění je zajišťováno dvakrát ročně mobilním svozem.
g) Směsný zbytkový odpad se ukládá do typizovaných sběrných nádob „Popelnic“ a odpadkových košů umístěných na veřejném prostranství.
(2) Do nádob a na místa určená v čl. 4 v odst. 1 této vyhlášky nemohou být ukládány jiné složky komunálního odpadu, než pro které jsou určeny. Do odpadkových košů je možné ukládat pouze drobný směsný zbytkový odpad, který vznikl v souvislosti s pobytem osoby na veřejném prostranství.
(3) V den svozu je nutné přistavit sběrné nádoby na určené místo, tak aby byly přístupné pro svozovou techniku oprávněné osoby, která provádí svoz komunálního odpadu.
Čl. 5
Sběrný dvůr
Ostatní složky komunálního odpadu, které jsou vytříděny dle čl. 3 této vyhlášky se ukládají ve sběrném dvoře:
a) Objemný odpad je ukládán do velkoobjemového kontejneru označeného nápisem objemný odpad.
b) Kovový odpad je ukládán do velkoobjemového kontejneru označeného nápisem kovový odpad.
(4) V den svozu je nutné přistavit sběrné nádoby na určené místo, tak aby byly přístupné pro svozovou techniku oprávněné osoby, která provádí svoz komunálního odpadu.
Čl. 6
Nakládání se stavebním odpadem
(1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
(2) Stavební odpad vzniklý při činnosti fyzických osob popř. právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, se ukládá, na náklady těchto osob, na místo určené úřadem městyse. Tím se nevylučuje možnost zajistit si odvoz a uložení tohoto odpadu v souladu se zákonem o odpadech na místa k tomuto účelu určená vlastními prostředky nebo jiným způsobem.
Čl. 7
Sankce
Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle obecně závazných právních předpisů .
Čl. 8
Dohled
Dohled nad dodržováním ustanovení této vyhlášky provádí úřad městyse.
Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2002, kterou se stanovuje sytém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce Malšice a jejích částí: Čenkov, Dobřejice, Lány, Maršov, Obora, Třebelice a Všechlapy a systém nakládání se stavebním odpadem na katastrálním území obce Malšice a jejích částí: Čenkov, Dobřejice, Lány, Maršov, Obora, Třebelice a Všechlapy, ze dne 13.2.2002.

Čl. 10
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.


.........…...........………. .......…….............……........
Petr Novák Miloslava Šebková
místostarosta městyse starostka městyse


Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne: