Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 3/2008

Obecně závazná vyhláška o pohybu psů
MĚSTYS MALŠICE

Obecně závazná vyhláška č. 3/2008,
o pravidlech pro pohyb psů a hospodářských zvířat na veřejném prostranství

Zastupitelstvo Městyse Malšice se na svém zasedání dne 29.10.2008 usneslo vydat podle
§ 24, odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a § 10 písm. a), c) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) upravuje pravidla pro pohyb hospodářských zvířat a psů na veřejném prostranství a některé povinnosti osoby, která psa nebo zvíře doprovází.
Čl. 2
Vymezení základních pojmů
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru .
Čl. 3
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a povinnosti osoby, která psa doprovází
(1) Osoba, která psa doprovází, je na veřejných prostranstvích v zastavěném území městyse a jejích částí, povinna vést psa na vodítku. Zastavěné území městyse a jejích částí bylo vydáno Zastupitelstvem obce dne 11.6.2008 formou Opatření obecné povahy vymezení
zastavěného území v k.ú. Malšice.
(2) Osoba, která psa doprovází, je povinna zabránit vstupu psa na zařízení městyse sloužící potřebám veřejnosti, která jsou označena nápisem „Zákaz vstupu se zvířaty“ (např. dětská hřiště a pískoviště).
(3) Osoba, která psa doprovází je povinna neprodleně odstranit znečištění (např. tuhý exkrement) způsobené psem na veřejném prostranství.
(4) Při volném pobíhání mimo zastavěné území městyse musí být pes pod trvalou kontrolou nebo dohledem osoby, která psa doprovází.
Čl. 4
Pravidla pro pohyb drobných domácích zvířat a hospodářských zvířat
(1) Na všech veřejných prostranství v městysu a jeho částí se zakazuje volný pohyb zvířat drobných domácích zvířat a hospodářských zvířat.
(2) Je zakázáno vstupovat s těmito zvířaty na zařízení městyse sloužící potřebám veřejnosti, která jsou označena nápisem „Zákaz vstupu se zvířaty“.
(3) Osoba, která zvíře doprovází je povinna neprodleně odstranit nečistoty (výkaly apod.) způsobené zvířetem na veřejném prostranství.
Čl. 5
Dohled a sankce
(1) Dohled nad dodržováním ustanovení této obecně závazné vyhlášky provádí úřad městyse.
(2) Porušení této obecně závazné vyhlášky může být postihováno podle zvláštních předpisů
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
(1) Tato vyhláška se nevztahuje na služební psy při jejich použití podle zvláštních předpisů a dále na psy určené k doprovodu nevidomých osob.
(2) Touto vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů.
(3) Zrušuje se vyhláška o ochraně životního prostředí, ze dne 8.5.1991.
Čl. 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.


....................................... ...............................................
Petr Novák Miloslava Šebková
místostarosta městyse starostka městyse


Vyvěšeno na úřední desce:

Sejmuto z úřední desky: