Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 - ZRUŠOVACÍ

Obecně závazná vyhláška rušící některé vyhláškyMĚSTYS MALŠICE


Obecně závazná vyhláška č. 2/2008,
kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky městyse


Zastupitelstvo Městyse Malšice se na svém zasedání dne 29.10. 2008 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:
(1) Obecně závazná vyhláška obce Malšice č. 2/1997 o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce, ze dne 11.6.1997

(2) Obecně závazná vyhláška obce Malšice č. 3/1998 o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce, ze dne 4.5.1998

(3) Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů v Malšicích, ze dne 2.9.2004


Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
........................................ .................................................
Petr Novák Miloslava Šebková
místostarosta městyse starostka městyse

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: