Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška o stanovení koefic.-daň. z nemov.


OBEC MALŠICE 
Obecně závazná vyhláška číslo 1/2008
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo obce Malšice se na svém zasedání dne 30.7.2008 usnesením č 46/08/ZO usneslo vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) zákona 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí,ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Stanovení koeficientu pro jednotlivé části obce
U pozemků uvedených v § 6 odst. 2 písm. b), se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, v následující výši:
a) koeficient 1,6 v části obce : Malšice
b) koeficient 1 v částech obce: Čenkov, Dobřejice,Třebelice, Všechlapy, Maršov,
Obora, Staré Lány, Nové Lány
c) koeficient 1 v částech obce: Karolín čp.85, Jitra čp 5,120,121,Červený Dvůr čp.59,60

Článek 2
Stanovení koeficientu pro jednotlivé části obce
U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. a), se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, v následující výši:
a) koeficient 1,6 v části obce : Malšice
b) koeficient 1 v částech obce: Čenkov, Dobřejice,Třebelice, Všechlapy, Maršov,
Obora, Staré Lány, Nové Lány
c) koeficient 1 v částech obce: Karolín čp.85, Jitra čp.5,120,121, Červený Dvůr čp.59,60

Článek 3
Zrušuje se obecně závazná vyhláška ze dne 3.12.1992 o použití koeficientu, kterým se násobí sazba daně z nemovitostí.

Článek 4
Účinnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2009.................................... …………………………….
Petr Novák ,Miloslava Šebková, zástupce starostky, starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 31.7. 2008
Sejmuto dne: